Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

5. Σαρωτές ασφαλείας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Σαρωτές ασφαλείας

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,, Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, του Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, της Sarah Ludford, Rui Tavares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, της Cornelia Ernst και Σπύρος Δανέλλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,, της Jacqueline Foster.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová και Ioan Enciu.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου