Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 3.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (συζήτηση)
 4.Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (συζήτηση)
 5.Σαρωτές ασφαλείας (συζήτηση)
 6.Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (πρόταση ψηφίσματος που έχει υποβληθεί)
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)
 9.Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  
10.2.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  
10.3.Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 (ψηφοφορία)
  
10.4.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  
10.5.Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (ψηφοφορία)
 11.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (179 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (992 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) Παράρτημα 2 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (208 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (533 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (255 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (440 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1121 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου