Seznam 
Zápis
PDF 240kWORD 200k
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Členství ve výborech a delegacích
 3.Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I (rozprava)
 4.Obecné pokyny pro státní podporu poskytovanou energeticky náročným odvětvím (rozprava)
 5.Bezpečnostní skenery (rozprava)
 6.Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami (předložený návrh usnesení)
 7.Prohlášení předsednictví
 8.Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (písemné prohlášení)
 9.Civilisté zranění ve válce (písemné prohlášení)
 10.Hlasování
  
10.1.Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I (hlasování)
  
10.2.Situace v Palestině (hlasování)
  
10.3.Summit Země Rio+20 (hlasování)
  
10.4.Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)
  
10.5.Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami (hlasování)
 11.Postoje Rady v 1. čtení
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Členství ve výborech a delegacích
 16.Předložení dokumentů
 17.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 18.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 19.Předání textů přijatých během zasedání
 20.Termíny příštích zasedání
 21.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Civilisté zranění ve válce (písemné prohlášení)


ZÁPIS

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Giles CHICHESTER
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny ALDE schválil Parlament toto jmenování:

výbor CONT: Jan Mulder, kterým je nahrazen Theodoros Skylakakis.


3. Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I (rozprava)

Prohlášení Komise: Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès uvedla zprávu.

Algirdas Šemeta (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Frank Engel za skupinu PPE, Frédéric Daerden za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Milan Cabrnoch za skupinu ECR, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Andrew Henry William Brons nezařazený, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire k průběhu postupu otázek položených zvednutím modré karty, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky, Ilda Figueiredo a Seán Kelly rovněž k vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající mu odpověděl).

Vystoupil Algirdas Šemeta.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupila Pervenche Berès.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès za výbor EMPL o budoucnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (B7-0521/2011)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 29.9.2011 a bod 10.1 zápisu ze dne 29.9.2011.


4. Obecné pokyny pro státní podporu poskytovanou energeticky náročným odvětvím (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000158/2011), kterou pokládají Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi a Carlo Fidanza Komisi: Obecné pokyny pro státní podporu poskytovanou energeticky náročným odvětvím (B7-0435/2011)

Mario Pirillo rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Algirdas Šemeta (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Herbert Reul za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Cristian Silviu Buşoi za skupinu ALDE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Oreste Rossi za skupinu EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis a Mario Pirillo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Silvia-Adriana Ţicău.

Vystoupil Algirdas Šemeta.

Rozprava byla ukončena.


5. Bezpečnostní skenery (rozprava)

Prohlášení Komise: Bezpečnostní skenery

Algirdas Šemeta (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Gesine Meissner za skupinu ALDE, a Jacqueline Foster za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Nicole Sinclaire nezařazená, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sarah Ludford, Rui Tavares, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Cornelia Ernst a Spyros Danellis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Jacqueline Foster.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová a Ioan Enciu.

Vystoupil Algirdas Šemeta.

Rozprava byla ukončena.


6. Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami (předložený návrh usnesení)

Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 90 odst. 6 jednacího řádu předložili:

– Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund a Cecilia Wikström a kterým se Soudní dvůr žádá o stanovisko ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami (B7-0519/2011).

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 29.9.2011.


(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

7. Prohlášení předsednictví

Předsedající učinil jménem Parlamentu prohlášení k situaci v Sýrii, ve kterém vyzval syrské orgány k okamžitému propuštění všech vězňů, kteří jsou v zemi svévolně zadržováni, a zejména syrské psychoanalytičky Rafah Nachedové.


8. Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0025/2011 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci, které předložili Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin a Vittorio Prodi, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA-PROV(2011)0432), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 1).

Vystoupil Georgios Koumoutsakos.


9. Civilisté zranění ve válce (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0021/2011 o civilistech zraněných ve válce, které předložili Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin a Jutta Steinruck, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA-PROV(2011)0433), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 2).

Vystoupil Jelko Kacin.


10. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen (P7_TA(2011)0428)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0428)


10.2. Situace v Palestině (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 a B7-0530/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0525/2011

(nahrazující B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 a B7-0529/2011)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala a Carmen Romero López za skupinu S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein a Jelko Kacin za skupinu ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms a Frieda Brepoels za skupinu Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2011)0429)

(Návrh usnesení B7-0530/2011 se nebere v potaz.)


10.3. Summit Země Rio+20 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0522/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0430)

Vystoupení

Jo Leinen předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 8, který byl vzat v potaz.


10.4. Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (hlasování)

Návrh usnesení B7-0521/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0431)


10.5. Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení B7-0519/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Před hlasováním Andrew Duff (autor).


11. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise.

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (přepracované znění) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a úvěrových záruk na projekty mimo Unii a o zrušení rozhodnutí č. 633/2009/ES (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
předáno věcně příslušný výbor: BUDG

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 30. září 2011.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Situace v Palestině - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Summit Země Rio+20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Budoucnost Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Žádost o stanovisko Soudního dvora ohledně slučitelnosti protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu se Smlouvami - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


15. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny ALDE schválil Parlament tato jmenování:

výbor CONT: Vincenzo Iovine, kterým je nahrazen Giommaria Uggias

výbor TRAN: Giommaria Uggias, kterým je nahrazen Vincenzo Iovine


16. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem (přepracované znění) (KOM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 36/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Ujednání mezi Evropskou unií a Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací o účasti těchto států na práci výborů, které jsou Evropské komisi nápomocny při výkonu jejích výkonných pravomocí, pokud jde o provádění, uplatňování a rozvoj schengenského acquis, jménem Unie (07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET


17. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 48 jednacího řádu)

výbor AFET

- Žádost Chorvatska o členství v Evropské unii (2011/2191(INI))
(stanovisko: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- Výroční zpráva o stavu lidských práv ve světě v roce 2010 a o politice Evropské unie v této oblasti (2011/2185(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor BUDG

- Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2011/2184(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

výbor CONT

- Evropská investiční banka (EIB) - výroční zpráva za rok 2010 (2011/2186(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, ECON)

výbor DEVE

- Dopad převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její delegace pro poskytování pomoci (2011/2192(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, CONT)

výbor ENVI

- Přezkum 6. akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro 7. akční program pro životní prostředí (2011/2194(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI)

- Dobrovolné a bezplatné dárcovství tkání a buněk (2011/2193(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI, IMCO)

výbor FEMM

- Situace žen za války (2011/2198(INI))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Ženy a změna klimatu (2011/2197(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI)

výbor REGI

- Úloha politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti s EU 2020 (2011/2195(INI))
(stanovisko: BUDG, ITRE)

výbor TRAN

- Budoucnost regionálních letišť a leteckých služeb v EU (2011/2196(INI))
(stanovisko: REGI)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 121 jednacího řádu)

výbor AFET

- Návrh doporučení Evropského parlamentu Radě o konzistentní politice uplatňované vůči autoritářským režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření, pokud jejich představitelé uplatňují své osobní a komerční zájmy v EU (2011/2187(INI))

Postup s přidruženými výbory

výbor DEVE

- Dopad převodu pravomocí v oblasti řízení vnější pomoci z ústředí Komise na její delegace pro poskytování pomoci (2011/2192(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI)
Postup s přidruženými výbory DEVE, CONT
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22.9.2011)

výbor ECON

- Smlouvy o úvěru na bydlení (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(stanovisko: JURI)
Postup s přidruženými výbory ECON, IMCO
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22.9.2011)

výbor FEMM

- Situace žen za války (2011/2198(INI))
(stanovisko: AFET)
Postup s přidruženými výbory FEMM, DEVE
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22.9.2011)

výbor JURI

- Rámec pro správu a řízení evropských společností (2011/2181(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Postup s přidruženými výbory JURI, ECON
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 22. 9. 2011)

Postoupení výborům

výbor BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se mění statut Soudního dvora Evropské unie (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
předáno věcně příslušný výbor: JURI
stanovisko: AFCO

výbor DEVE

- Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi ES a Marokem o partnerství v odvětví rybolovu (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
předáno věcně příslušný výbor: PECH
stanovisko: DEVE, BUDG

výbor AFET

- Vývoj makroregionálních strategií EU: stávající praxe a výhled do budoucna, zejména ve Středomoří (2011/2179(INI))
předáno věcně příslušný výbor: REGI
stanovisko: CULT, AFET


18. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


20. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 12. a 13. října 2011.


21. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 12:55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Příloha 1 – Zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0025/2011, které předložili Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin a Vittorio Prodi, o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (bod 8 zápisu ze dne 29.9.2011 a P7_TA(2011)0432) podepsalo 381 poslanců.

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Příloha 2 – Civilisté zranění ve válce (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0021/2011, které předložili Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin a Jutta Steinruck, o civilistech zraněných ve válce (bod 9 zápisu ze dne 29.9.2011 a P7_TA(2011)0433) podepsalo 394 poslanců.

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Právní upozornění - Ochrana soukromí