Indeks 
Protokol
PDF 239kWORD 194k
Torsdag den 29. september 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 3.Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid - Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ***I (forhandling)
 4.Retningslinjer for statsstøtte til industrier med højt energiforbrug (forhandling)
 5.Securityscannere (forhandling)
 6.Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne (indgivet beslutningsforslag)
 7.Erklæring fra formanden
 8.Oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (skriftlig erklæring)
 9.Civile krigsinvalide (skriftlig erklæring)
 10.Afstemningstid
  
10.1.Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ***I (afstemning)
  
10.2.Situationen i Palæstina (afstemning)
  
10.3.Rio+20-topmødet (afstemning)
  
10.4.Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid (afstemning)
  
10.5.Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne (afstemning)
 11.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Modtagne dokumenter
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Tidspunkt for næste mødeperiode
 21.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (skriftlig erklæring)
 Bilag 2 - Civile krigsinvalide (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Giles CHICHESTER
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

CONT: Jan Mulder i stedet for Theodoros Skylakakis.


3. Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid - Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ***I (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès forelagde sin betænkning.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Frank Engel for PPE-Gruppen, Frédéric Daerden for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Milan Cabrnoch for ECR-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, om proceduren for blåt kort-spørgsmål, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, sidstnævnte om catch-the-eye-proceduren, Ilda Figueiredo og Seán Kelly, ligeledes om catch-the-eye-proceduren (formanden besvarede bemærkningerne).

Algirdas Šemeta tog ordet.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Pervenche Berès tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Pervenche Berès, for EMPL, Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid (B7-0521/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 29.9.2011 og punkt 10.1 i protokollen af 29.9.2011.


4. Retningslinjer for statsstøtte til industrier med højt energiforbrug (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000158/2011) af Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi og Carlo Fidanza, til Kommissionen: Retningslinjer for statsstøtte til industrier med højt energiforbrug (B7-0435/2011)

Mario Pirillo begrundede den mundtlige forespørgsel.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Herbert Reul for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis og Mario Pirillo.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău.

Algirdas Šemeta tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Securityscannere (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Securityscannere

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, og Jacqueline Foster for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sarah Ludford, Rui Tavares, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cornelia Ernst og Spyros Danellis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jacqueline Foster.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová og Ioan Enciu.

Algirdas Šemeta tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne (indgivet beslutningsforslag)

Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne

Forslag til beslutning indgivet på grundlag af forretningsordenens artikel 90, stk. 6:

- Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund og Cecilia Wikström, med anmodning om en udtalelse fra Domstolen om EU-Marokko-fiskeripartnerskabsaftalens forenelighed med traktaterne (B7-0519/2011).

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 29.9.2011.


(Mødet udsat kl. 11.40 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

7. Erklæring fra formanden

Formanden afgav på vegne af Parlamentet en erklæring om situationen i Syrien, hvori han anmodede de syriske myndigheder om øjeblikkeligt at løslade alle fanger, der er vilkårligt tilbageholdt i landet, og navnlig den syriske psykoanalytiker Rafah Nached.


8. Oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0025/2011 indgivet af Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin og Vittorio Prodi om oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (__[A173177]__) (se bilag 1)

Georgios Koumoutsakos tog ordet.


9. Civile krigsinvalide (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0021/2011 indgivet af Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin og Jutta Steinruck om civile krigsinvalide var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2011)0433) (se bilag 2)

Jelko Kacin tog ordet.


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P7_TA(2011)0428)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0428)


10.2. Situationen i Palæstina (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 og B7-0530/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0525/2011

(erstatter B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 og B7-0529/2011)

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto og Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala og Carmen Romero López for S&D-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein og Jelko Kacin for ALDE-Gruppen
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms og Frieda Brepoels for Verts/ALE-Gruppen;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0429)

(Forslag til beslutning B7-0530/2011 bortfaldt).


10.3. Rio+20-topmødet (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0522/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0430)

Indlæg

Jo Leinen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 8, hvilket var blevet godtaget.


10.4. Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0521/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0431)


10.5. Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0519/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Andrew Duff (stiller) inden afstemningen.


11. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen og om ophævelse af afgørelse nr. 633/2009/EF (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
henvist til: kor.udv.: BUDG

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 30. september 2011.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Situationen i Palæstina - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Rio+20-topmødet - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Den Europæiske Globaliseringsfonds fremtid - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Anmodning om en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt protokollen til fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er forenelig med traktaterne - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.


14. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

CONT: Vincenzo Iovine i stedet for Giommaria Uggias

TRAN: Giommaria Uggias i stedet for Vincenzo Iovine


16. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog (Omarbejdning) (KOM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET


17. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (2011/2191(INI))
(rådg.udv.: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2010 og EU's menneskerettighedspolitik (2011/2185(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

BUDG

- Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning (2011/2184(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

CONT

- Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2010 (2011/2186(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, ECON)

DEVE

- Følgerne for bistandsydelsen af uddelegeringen af Kommissionens forvaltning af den eksterne bistand fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (2011/2192(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, CONT)

ENVI

- Evaluering af det sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende miljøhandlingsprogram (2011/2194(INI))
(rådg.udv.: ITRE, REGI)

- Frivillig og vederlagsfri donation af væv og celle (2011/2193(INI))
(rådg.udv.: ITRE, JURI, IMCO)

FEMM

- Kvinders situation i krig (2011/2198(INI))
(rådg.udv.: AFET, DEVE)

- Kvinder og klimaændringer (2011/2197(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI)

REGI

- Samhørighedspolitikkens rolle i regionerne i EU's yderste periferi i forbindelse med Europa 2020-strategien (2011/2195(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ITRE)

TRAN

- Fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU (2011/2196(INI))
(rådg.udv.: REGI)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 121)

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om en konsekvent holdning over for totalitære regimer, som EU har vedtaget restriktive foranstaltninger overfor, når deres ledere forfølger personlige og erhvervsmæssige interesser inden for EU (2011/2187(INI))

Associerede udvalg

DEVE

- Følgerne for bistandsydelsen af uddelegeringen af Kommissionens forvaltning af den eksterne bistand fra de centrale tjenestegrene til delegationerne (2011/2192(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI)
Associerede udvalg DEVE, CONT
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 22.09.2011)

ECON

- Kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(rådg.udv.: JURI)
Associerede udvalg ECON, IMCO
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 22.09.2011)

FEMM

- Kvinders situation i krig (2011/2198(INI))
(rådg.udv.: AFET)
Associerede udvalg FEMM, DEVE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 22.09.2011)

JURI

- En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))
(rådg.udv.: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Associerede udvalg JURI, ECON
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 22.09.2011)

Udvalgshenvisninger

BUDG

- Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om ændring af statutten for Den Europæiske Unions Domstol (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
henvist til: kor.udv.: JURI
rådg.udv.: AFCO

DEVE

- Fiskerimuligheder og finansiel modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen EF-Marokko (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
henvist til: kor.udv.: PECH
rådg.udv.: DEVE, BUDG

AFET

- Udvikling af EU's makroregionale strategier: Nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet (2011/2179(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: CULT, AFET


18. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


20. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. oktober 2011 - 13. oktober 2011.


21. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0025/2011 indgivet af Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin og Vittorio Prodi om oprettelse af et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand (punkt 8 i protokollen af 29.9.2011 og P7_TA(2011)0432) underskrevet af 381 medlemmer af Parlamentet.

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Bilag 2 - Civile krigsinvalide (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0021/2011 indgivet af Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin og Jutta Steinruck om civile krigsinvalide (punkt 9 i protokollen af 29.9.2011 og P7_TA(2011)0433) underskrevet af 394 medlemmer af Parlamentet.

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik