Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 255kWORD 209k
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 3.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (συζήτηση)
 4.Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (συζήτηση)
 5.Σαρωτές ασφαλείας (συζήτηση)
 6.Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (πρόταση ψηφίσματος που έχει υποβληθεί)
 7.Δήλωση της Προεδρίας
 8.Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)
 9.Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)
  
10.2.Κατάσταση στην Παλαιστίνη (ψηφοφορία)
  
10.3.Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 (ψηφοφορία)
  
10.4.Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)
  
10.5.Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (ψηφοφορία)
 11.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

επιτροπή CONT: Jan Mulder αντί του Θεοδώρου Σκυλακάκη.


3. Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, σχετικά με τη διαδικασία των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Συλβάνα Ράπτη, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, ο τελευταίος σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye", Ilda Figueiredo και Seán Kelly, και αυτός σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (Ο Πρόεδρος του απαντά).

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (B7-0521/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011 και σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011.


4. Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000158/2011) που κατέθεσαν οι Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi και Carlo Fidanza, προς την Επιτροπή: Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (B7-0435/2011)

Ο Mario Pirillo αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis και Mario Pirillo.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Σαρωτές ασφαλείας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σαρωτές ασφαλείας

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,, Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, του Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, της Sarah Ludford, Rui Tavares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, της Cornelia Ernst και Σπύρος Δανέλλης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,, της Jacqueline Foster.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová και Ioan Enciu.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta.

Η συζήτηση περατώνεται.


6. Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (πρόταση ψηφίσματος που έχει υποβληθεί)

Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες

Πρόταση ψηφίσματος που υπεβλήθη βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 6 του Κανονισμού:

- Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Νικόλαος Χουντής, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund και Cecilia Wikström, διά του οποίου ζητείται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφανθεί ως προς το συμβατό του Πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαρόκο με τις Συνθήκες (B7-0519/2011).

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

7. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, σε δήλωση για την κατάσταση στη Συρία, με την οποία ζητεί από τις συριακές αρχές την άμεση απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων που κρατούνται αυθαίρετα στην χώρα, ιδίως δε της Σύριας ψυχαναλύτριας Rafah Nached.


8. Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0025/2011την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Γεώργιος Κουμουτσάκος, Hélène Flautre, Marian Harkin και Vittorio Prodi σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2011)0432) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (βλέπε παράρτημα 1).

Παρεμβαίνει ο Γεώργιος Κουμουτσάκος.


9. Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση 0021/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin και Jutta Steinruck σχετικά με τους ανάπηρους πολέμου του άμαχου πληθυσμού συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2011)0433) με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (βλέπε παράρτημα 1).

Παρεμβαίνει ο Jelko Kacin.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0428)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0428)


10.2. Κατάσταση στην Παλαιστίνη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 και B7-0530/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0525/2011

(αντικαθιστά τις B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 και B7-0529/2011)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto και Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Κυριάκος Μαυρονικόλας, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala και Carmen Romero López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms και Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0429)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0530/2011 καταπίπτει.)


10.3. Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0522/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0430)

Παρέμβαση

Ο Jo Leinen κατέθεσε προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 8, η οποία κρατείται.


10.4. Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0521/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0431)


10.5. Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0519/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται

Παρέμβαση

Ο Andrew Duff (συντάκτης) πριν από την ψηφοφορία.


11. Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 61, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου τις ακόλουθες κοινές θέσεις, καθώς και τους λόγους που το οδήγησαν να τις εγκρίνει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Αναδιατύπωση) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Θέση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Θέση του Συμβουλίου, σε πρώτη ανάγνωση, ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 30 Σεπτεμβρίου 2011.


12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Κατάσταση στην Παλαιστίνη - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Αίτηση για γνώμη του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τη συμβατότητα του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου με τις Συνθήκες - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή CONT: Vincenzo Iovine αντί Giommaria Uggias

επιτροπή TRAN: Giommaria Uggias αντί Vincenzo Iovine


16. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συμμετοχή των εν λόγω κρατών στις εργασίες των επιτροπών που επικουρούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET


17. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Η αίτηση της Κροατίας να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2191(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- Ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο κατά το 2009 και την πολιτική της ΕE επί του θέματος (2011/2185(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

επιτροπή BUDG

- Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και χρηστής διαχείρισης (2011/2184(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

επιτροπή CONT

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) - Ετήσια Έκθεση 2010 (2011/2186(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI, ECON)

επιτροπή DEVE

- Οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της (2011/2192(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI, CONT)

επιτροπή ENVI

- Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2011/2194(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, REGI)

- Εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων (2011/2193(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, JURI, IMCO)

επιτροπή FEMM

- Η κατάσταση των γυναικών σε περίοδο πολέμου (2011/2198(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE)

- Γυναίκες και αλλαγή του κλίματος (2011/2197(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, ENVI)

επιτροπή REGI

- Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195(INI))
(γνωμοδότηση: BUDG, ITRE)

επιτροπή TRAN

- Το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και αεροπορικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ (2011/2196(INI))
(γνωμοδότηση: REGI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 121 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Σχέδιο έκθεσης που περιέχει πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με μία συνεκτική πολιτική έναντι των αυταρχικών καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ (2011/2187(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή DEVE

- Οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης της διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής, από την έδρα της στις επιφορτισμένες με την παράδοση της βοήθειας αντιπροσωπείες της (2011/2192(INI))
(γνωμοδότηση: AFET, ENVI)
Συνδεδεμένες επιτροπές DEVE, CONT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.09.2011)

επιτροπή ECON

- Συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(γνωμοδότηση: JURI)
Συνδεδεμένες επιτροπές ECON, IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.09.2011)

επιτροπή FEMM

- Η κατάσταση των γυναικών σε περίοδο πολέμου (2011/2198(INI))
(γνωμοδότηση: AFET)
Συνδεδεμένες επιτροπές FEMM, DEVE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.09.2011)

επιτροπή JURI

- Το ενωσιακό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης - 2011/2181(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Συνδεδεμένες επιτροπές JURI, ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.09.2011)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τρποποιεί το καθεστώς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: AFCO

επιτροπή DEVE

- Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: PECH
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG

επιτροπή AFET

- Εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ: τρέχουσα πρακτική και μελλοντικές προοπτικές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου (2011/2179(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: CULT, AFET


18. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 12 Οκτωβρίου 2011 και 13 Οκτωβρίου 2011.


21. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Τσουκαλάς, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Παράρτηµα 1 - Δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ.° 0025/2011 που κατέθεσαν οι βουλευτές Γεώργιος Κουμουτσάκος, Hélène Flautre, Marian Harkin και Vittorio Prodi σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού εθελοντικού σώματος για την ανθρωπιστική βοήθεια (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011 και P7_TA(2011)0432) και υπέγραψαν 381 βουλευτές.

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Ανάπηροι πολέμου του άμαχου πληθυσμού (γραπτή δήλωση)

Γραπτή δήλωση αριθ. 0021/2011 που κατέθεσαν οι βουλευτές Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin και Jutta Steinruck σχετικά με τους ανάπηρους πολέμου του άμαχου πληθυσμού (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011 και P7_TA(2011)0433) και υπέγραψαν 394 βουλευτές.

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου