Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 202k
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Komiteju un delegāciju sastāvs
 3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne – Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (debates)
 4.Pamatnostādnes valsts atbalsta jomā attiecībā uz energoietilpīgām rūpniecības nozarēm (debates)
 5.Drošības skeneri (debates)
 6.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (iesniegts rezolūcijas priekšlikums)
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)
 9.Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)
 10.Balsošanas laiks
  
10.1.Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (balsošana)
  
10.2.Stāvoklis Palestīnā (balsošana)
  
10.3.Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)
  
10.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne (balsošana)
  
10.5.Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (balsošana)
 11.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Balsojuma skaidrojumi
 14.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Dokumentu iesniegšana
 17.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 18.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)
 2. pielikums. Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Giles CHICHESTER
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētā deputāta iecelšanu amatā.

CONT komiteja: Jan Mulder aizstāj Theodoros Skylakakis.


3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne – Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne.

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0308/2011).

Pervenche Berès iepazīstināja ar ziņojumu.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Frank Engel PPE grupas vārdā, Frédéric Daerden S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā, Elisabeth Schroedter Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Andrew Henry William Brons, pie grupām nepiederošs deputāts, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire – par zilās kartītes jautājumu procedūru, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė un Theodor Dumitru Stolojan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, kurš izteicās par brīvā mikrofona procedūru, Ilda Figueiredo un Seán Kelly, kurš arī runāja par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītājs viņam atbildēja).

Uzstājās Algirdas Šemeta.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pervenche Berès.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Pervenche Berès EMPL komitejas vārdā — par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotni (B7-0521/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 29. septembra protokola 10.4. punkts un 2011. gada 29. septembra protokola 10.1. punkts.


4. Pamatnostādnes valsts atbalsta jomā attiecībā uz energoietilpīgām rūpniecības nozarēm (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000158/2011) un kuru uzdeva Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi un Carlo Fidanza Komisijai: Pamatnostādnes saistībā ar valsts atbalstu energoietilpīgām nozarēm (B7-0435/2011).

Mario Pirillo izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis un Mario Pirillo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Debates tika slēgtas.


5. Drošības skeneri (debates)

Komisijas paziņojums: Drošības skeneri.

Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā, Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Saïd El Khadraoui, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sarah Ludford, Rui Tavares, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cornelia Ernst un Spyros Danellis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jacqueline Foster.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová un Ioan Enciu.

Uzstājās Algirdas Šemeta.

Debates tika slēgtas.


6. Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (iesniegts rezolūcijas priekšlikums)

Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem.

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 90. panta 6. punktu ir iesnieguši:

- Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund un Cecilia Wikström, ar lūgumu Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (B7-0519/2011).

Balsojums: 2011. gada 29. septembra protokola 10.5. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.40 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sniedza paziņojumu par stāvokli Sīrijā, pieprasot, lai Sīrijas varas iestādes nekavējoties atbrīvotu visus šajā valstī patvaļīgi ieslodzītos, jo īpaši sīriešu psihoanalītiķi Rafah Nached.


8. Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0025/2011 par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi, kuru iesniedza deputāti Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin un Vittorio Prodi, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. 1. pielikumu), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA-PROV(2011)0432).

Uzstājās Georgios Koumoutsakos.


9. Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0021/2011 par civilajiem kara invalīdiem, kuru iesniedza deputāti Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin un Jutta Steinruck, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. 2. pielikumu), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2011)0433).

Uzstājās Jelko Kacin.


10. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Pervenche Berès (A7-0308/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P7_TA(2011)0428).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0428).


10.2. Stāvoklis Palestīnā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 un B7-0530/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0525/2011

(aizstāj B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 un B7-0529/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto un Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā,
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala un Carmen Romero López S&D grupas vārdā,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā,
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms un Frieda Brepoels Verts/ALE grupas vārdā,
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0429).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0530/2011 vairs nav spēkā.)


10.3. Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0522/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0430).

Uzstāšanās

Jo Leinen ierosināja mutisku grozījumu 8. punktam, un šis grozījums tika pieņemts.


10.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0521/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0431).


10.5. Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0519/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Andrew Duff (autors).


11. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes kopējās nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) (pārstrādāta redakcija) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Savienības un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 633/2009/EK (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: BUDG

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2011. gada 30. septembrī.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Pervenche Berès ziņojums - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Stāvoklis Palestīnā - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda nākotne - B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt atzinumu par protokola, kas pievienots ES un Marokas partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē, atbilstību Līgumiem - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda


14. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

CONT komiteja: Vincenzo Iovine aizstāj Giommaria Uggias.

TRAN komiteja: Giommaria Uggias aizstāj Vincenzo Iovine.


16. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz paātrināti pakāpeniski ieviest prasību par dubultkorpusu vai līdzvērtīgu konstrukciju attiecībā uz vienkārša korpusa naftas tankkuģiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 36/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0078/2011 – C7-0271/2011 – 2011/2211(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku, Lihtenšteinas Firstisti, Norvēģijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par šo valstu līdzdalību to komiteju darbā, kuras palīdz Eiropas Komisijai īstenot izpildvaru attiecībā uz Šengenas acquis īstenošanu, piemērošanu un pilnveidošanu (07763/2010 – C7-0272/2011 – 2009/0168(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET


17. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja

- Horvātijas pieteikums dalībai Eiropas Savienībā (2011/2191(INI))
(atzinums: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- 2010. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (2011/2185(INI))
(atzinums: DEVE)

BUDG komiteja

- Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas iestāžu nolīgums par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (2011/2184(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

CONT komiteja

- Eiropas Investīciju banka (EIB) — 2010. gada pārskats (2011/2186(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, ECON)

DEVE komiteja

- Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalsta sniegšanu (2011/2192(INI))
(atzinums: AFET, ENVI, CONT)

ENVI komiteja

- Sestās vides rīcības programmas pārskatīšana un prioritāšu noteikšana Septītajai vides rīcības programmai (2011/2194(INI))
(atzinums: ITRE, REGI)

- Brīvprātīgi un bez atlīdzības veikta audu un šūnu ziedošana (2011/2193(INI))
(atzinums: ITRE, JURI, IMCO)

FEMM komiteja

- Sieviešu situācija kara apstākļos (2011/2198(INI))
(atzinums: AFET, DEVE)

- Sievietes un klimata pārmaiņas (2011/2197(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI)

REGI komiteja

- Kohēzijas politikas nozīme Eiropas Savienības attālākajos reģionos stratēģijas „ES 2020” kontekstā (2011/2195(INI))
(atzinums: BUDG, ITRE)

TRAN komiteja

- Reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotne Eiropas Savienībā (2011/2196(INI))
(atzinums: REGI)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. pants)

AFET komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta ieteikumam Padomei par konsekventu politiku attiecībā uz autoritāriem režīmiem, pret kuriem ES piemēro ierobežojošus pasākumus, kad šo režīmu vadītāji ES teritorijā īsteno savas personīgās un komerciālās intereses (2011/2187(INI))

Iesaistītās komitejas

DEVE komiteja

- Komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošana Komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekme uz atbalsta sniegšanu (2011/2192(INI))
(atzinums: AFET, ENVI)
Iesaistītās komitejas DEVE, CONT
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 22.09.2011.)

ECON komiteja

- Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(atzinums: JURI)
Iesaistītās komitejas ECON, IMCO
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 22.09.2011.)

FEMM komiteja

- Sieviešu situācija kara apstākļos (2011/2198(INI))
(atzinums: AFET)
Iesaistītās komitejas FEMM, DEVE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 22.09.2011.)

JURI komiteja

- Korporatīvās vadības satvars Eiropas uzņēmumiem (2011/2181(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Iesaistītās komitejas JURI, ECON
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 22.09.2011.)

Nodošana komitejām

BUDG komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Savienības Tiesas statūtus (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFCO

DEVE komiteja

- Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Maroku paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: DEVE, BUDG

AFET komiteja

- ES makroreģionālo stratēģiju novērtējums: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (2011/2179(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: CULT, AFET


18. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 12.10.2011. un 13.10.2011.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveide (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0025/2011 par Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusa izveidi (2011. gada 29. septembra sēdes protokola 8. punkts un P7_TA(2011)0432), kuru iesniedza Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin un Vittorio Prodi un kuru parakstījis 381 deputāts:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


2. pielikums. Civilie kara invalīdi (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0021/2011 par civilajiem kara invalīdiem (2011. gada 29. septembra sēdes protokola 9. punkts un P7_TA(2011)0433), kuru iesniedza Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin un Jutta Steinruck un kuru parakstījuši 394 deputāti:

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika