Indeks 
Protokół
PDF 246kWORD 204k
Czwartek, 29 września 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład komisji i delegacji
 3.Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I (debata)
 4.Wytyczne w dziedzinie pomocy państwa przyznawanej energochłonnym sektorom przemysłu (debata)
 5.Skanery ciała (debata)
 6.Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (złożony projekt rezolucji)
 7.Oświadczenie Przewodniczącego
 8.Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (oświadczenie pisemne)
 9.Cywilni inwalidzi wojenni (oświadczenie pisemne)
 10.Głosowanie
  
10.1.Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I (głosowanie)
  
10.2.Sytuacja w Palestynie (głosowanie)
  
10.3.Szczyt Ziemi Rio+20 (głosowanie)
  
10.4.Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)
  
10.5.Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Składanie dokumentów
 17.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (oświadczenie pisemne)
 Załącznik 2 - Cywilni inwalidzi wojenni (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następującą nominację:

komisja CONT: Jan Mulder w miejsce Theodorosa Skylakakisa.


3. Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I (debata)

Oświadczenie Komisji: Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès przedstawiła sprawozdanie.

Algirdas Šemeta (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Frank Engel w imieniu grupy PPE, Frédéric Daerden w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire w sprawie procedury zadawania pytań za pomocą niebieskiej kartki, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker w sprawie procedury pytań z sali, Ilda Figueiredo i Seán Kelly również w sprawie procedury pytań z sali (Przewodniczący udzielił mu odpowiedzi).

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Pervenche Berès.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pervenche Berès w imieniu komisji EMPL w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (B7-0521/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 29.9.2011 r. i pkt 10.1. protokołu z dnia 29.9.2011 r.


4. Wytyczne w dziedzinie pomocy państwa przyznawanej energochłonnym sektorom przemysłu (debata)

Pytanie ustne (O-000158/2011), które skierowali do Komisji Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi i Carlo Fidanza: Wytyczne w dziedzinie pomocy państwa przyznawanej energochłonnym sektorom przemysłu (B7-0435/2011)

Mario Pirillo zadał pytanie ustne.

Algirdas Šemeta (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Peter Liese, Ioan Enciu, Lara Comi, Rovana Plumb, Lambert van Nistelrooij, Zigmantas Balčytis i Mario Pirillo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Debata została zamknięta.


5. Skanery ciała (debata)

Oświadczenie Komisji: Skanery ciała

Algirdas Šemeta (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE i Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Gesine Meissner, Claude Moraes, Sarah Ludford, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Saïda El Khadraouiego, Eva Lichtenberger, Brian Simpson, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Sarę Ludford, Rui Tavares, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Cornelię Ernst, i Spyros Danellis, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jacqueline Foster.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Flašíková Beňová i Ioan Enciu.

Głos zabrał Algirdas Šemeta.

Debata została zamknięta.


6. Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (złożony projekt rezolucji)

Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 90 ust.6 Regulaminu:

- Andrew Duff, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, François Alfonsi, Pino Arlacchi, Catherine Bearder, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Nikolaos Chountis, Sergio Gaetano Cofferati, Tarja Cronberg, Chris Davies, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Leonidas Donskis, Lena Ek, Jill Evans, Tanja Fajon, Göran Färm, Gerben-Jan Gerbrandy, Ana Gomes, Catherine Grèze, Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Barbara Lochbihler, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer, Guido Milana, Paul Murphy, Bill Newton Dunn, Norbert Neuser, Marit Paulsen, Miguel Portas, Phil Prendergast, Michèle Rivasi, Heide Rühle, Marietje Schaake, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Marco Scurria, Alyn Smith, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Catherine Stihler, Charles Tannock, Rui Tavares, Keith Taylor, Patrizia Toia, Ramon Tremosa i Balcells, Emilie Turunen, Michail Tremopoulos, Marita Ulvskog, Ivo Vajgl, Diana Wallis, Graham Watson, Åsa Westlund i Cecilia Wikström, z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości o opinię na temat zgodności z traktatami protokołu do Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (B7-0519/2011).

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 29.9.2011 r.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.40 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

7. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił w imieniu Parlamentu oświadczenie w sprawie sytuacji w Syrii, w której zwrócił się do władz syryjskich o natychmiastowe uwolnienie wszystkich arbitralnie przetrzymywanych w tym kraju więźniów, a w szczególności syryjskiej psychoanalityczki Rafah Nached.


8. Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0025/2011 złożone przez następujących posłów: Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin i Vittorio Prodi w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (patrz załącznik 1), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (__[A173177]__).

Głos zabrał Georgios Koumoutsakos.


9. Cywilni inwalidzi wojenni (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0021/2011 złożone przez następujących posłów: Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin i Jutta Steinruck, w sprawie cywilnych inwalidów wojennych, uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu, zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (patrz załącznik 2), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2011)0433).

Głos zabrał Jelko Kacin.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzono (P7_TA(2011)0428)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0428)


10.2. Sytuacja w Palestynie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011, B7-0529/2011 i B7-0530/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0525/2011

(zastępujący B7-0525/2011, B7-0526/2011, B7-0527/2011, B7-0528/2011 i B7-0529/2011)

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala i Carmen Romero López w imieniu grupy S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms i Frieda Brepoels w imieniu grupy Verts/ALE;
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0429)

(Projekt rezolucji B7-0530/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


10.3. Szczyt Ziemi Rio+20 (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0522/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0430)

Wystąpienie

Jo Leinen zgłosił poprawkę ustną do ust. 8, którą przyjęto.


10.4. Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0521/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0431)


10.5. Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0519/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienie

Andrew Duff (autor) przed głosowaniem.


11. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (przekształcenie) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Unii oraz uchylenia decyzji nr 633/2009/WE (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 30 września 2011 r.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Pervenche Berès - A7-0308/2011

Peter Jahr, Daniel Hannan, Seán Kelly

Sytuacja w Palestynie - RC-B7-0525/2011

Hannu Takkula, Peter Jahr, Mitro Repo, Sari Essayah, David Campbell Bannerman

Szczyt Ziemi Rio+20 - B7-0522/2011

Elena Băsescu, Mitro Repo, Marian Harkin, Seán Kelly, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anneli Jäätteenmäki

Przyszłość Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji B7-0521/2011

Marian Harkin, Hynek Fajmon

Wniosek o opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności z traktatami protokołu do porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Marokiem - B7-0519/2011

Mitro Repo, Raül Romeva i Rueda


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


15. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja CONT: Vincenzo Iovine zamiast Giommarii Uggiasa

komisja TRAN: Giommaria Uggias zamiast Vincenza Iovinego


16. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujace dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania konstrukcyjnego w odniesieniu dla tankowców pojedynczokadłubowych (przekształcenie) (COM(2011)0566 - C7-0269/2011 - 2011/0243(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 36/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen (07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET


17. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Wniosek Chorwacji o członkostwo w Unii Europejskiej (2011/2191(INI))
(opinia: AFCO, ENVI, EMPL, BUDG)

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Annual Report on Human Rights in the World 2010 and the European Union's policy on the matter (2011/2185(INI))
(opinia: DEVE)

komisja BUDG

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. The Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (2011/2184(INI))
(opinia: DEVE, AFET, JURI, CONT, REGI)

komisja CONT

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Investment Bank (EIB) - Annual Report 2010 (2011/2186(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, ECON)

komisja DEVE

- Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur w dziedzinie udzielania pomocy (2011/2192(INI))
(opinia: AFET, ENVI, CONT)

komisja ENVI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Review of the 6th Environment Action Programme and the setting of priorities for the 7th Environment Action Programme (2011/2194(INI))
(opinia: ITRE, REGI)

- Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek (2011/2193(INI))
(opinia: ITRE, JURI, IMCO)

komisja FEMM

- Sytuacja kobiet w czasie wojny (2011/2198(INI))
(opinia: AFET, DEVE)

- Kobiety a zmiana klimatu (2011/2197(INI))
(opinia: DEVE, ENVI)

komisja REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. The role of Cohesion Policy in the outermost regions of the European Union in the context of EU 2020 (2011/2195(INI))
(opinia: BUDG, ITRE)

komisja TRAN

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Future of regional airports and air services in the EU (2011/2196(INI))
(opinia: REGI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 121 Regulaminu)

komisja AFET

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Proposal for a European Parliament recommendation to the Council on a consistent policy towards authoritarian regimes, against whom the EU applies restrictive measures, when their leaders exercise their personal and commercial interests within EU borders (2011/2187(INI))

Zaangażowane komisje

komisja DEVE

- Wpływ decentralizacji procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję z centrali Komisji do jej delegatur w dziedzinie udzielania pomocy (2011/2192(INI))
(opinia: AFET, ENVI)
Zaangażowane komisje DEVE, CONT
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.09.2011)

komisja ECON

- Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (COM(2011)0142 - C7-0085/2011 - 2011/0062(COD))
(opinia: JURI)
Zaangażowane komisje ECON, IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.09.2011)

komisja FEMM

- Sytuacja kobiet w czasie wojny (2011/2198(INI))
(opinia: AFET)
Zaangażowane komisje FEMM, DEVE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.09.2011)

komisja JURI

- Ramy ładu korporacyjnego dla europejskich przedsiębiorstw (2011/2181(INI))
(opinia: FEMM, EMPL, ITRE, IMCO)
Zaangażowane komisje JURI, ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 22.09.2011)

Przydzielenie komisjom

komisja BUDG

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: AFCO

komisja DEVE

- Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Porozumieniu o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy UE i Marokiem (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))
odesłany komisja przedm. właśc.: PECH
opinia: DEVE, BUDG

komisja AFET

- Rozwój strategii makroregionalnych UE: obecna praktyka i perspektywy na przyszłość, w szczególności w regionie Morza Śródziemnego (2011/2179(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: CULT, AFET


18. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Nr dokumentu

Autor

Podpisy

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

323

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

204

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

139

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

168

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

48

0031/2011

Giovanni Collino

16

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

91

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

59

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

72

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

209

0036/2011

Valdemar Tomaševski

31

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

159

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

48

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

36

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

40


19. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 12 października 2011 r. i 13 października 2011 r.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12.55.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0025/2011, złożone przez następujących posłów: Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin i Vittorio Prodi, w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej (pkt 8 protokołu z dnia 29.9.2011 r. i P7_TA(2011)0432), podpisane przez 381 posłów.

Damien Abad, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Pablo Arias Echeverría, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Alain Cadec, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Michael Gahler, Pat the Cope Gallagher, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Roberto Gualtieri, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Marian Harkin, Martin Häusling, Edit Herczog, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Elie Hoarau, Brice Hortefeux, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Stavros Lambrinidis, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Judith A. Merkies, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Ria Oomen-Ruijten, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Michail Tremopoulos, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Załącznik 2 - Cywilni inwalidzi wojenni (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 0021/2011, złożone przez następujących posłów: Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin i Jutta Steinruck, w sprawie cywilnych inwalidów wojennych (pkt 9 protokołu z dnia 29.9.2011 r. i P7_TA(2011)0433), podpisane przez 394 posłów.

János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Laima Liucija Andrikienė, Antonello Antinoro, Alfredo Antoniozzi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Bastiaan Belder, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Slavi Binev, Lothar Bisky, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Jan Březina, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Alain Cadec, David Campbell Bannerman, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Jens Geier, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Ivars Godmanis, Robert Goebbels, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, András Gyürk, Fiona Hall, Thomas Händel, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Roger Helmer, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Anne E. Jensen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Edvard Kožušník, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Paulo Rangel, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Martin Schulz, Edward Scicluna, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Ramon Tremosa i Balcells, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Guy Verhofstadt, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności