Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 215kWORD 169k
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Käibemaksu tulevik (arutelu)
 4.USA tööhõivekava "American Jobs Act" (arutelu)
 5.Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 6.Hääletused
  6.1.ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.2.Kindlustuse tagamise skeemid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Käibemaksu tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.4.Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (hääletus)
  6.5.ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II (hääletus)
  6.6.Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kapitalis ***I (hääletus)
  6.7.ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete kehtestamine ***I (hääletus)
  6.8.Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ***I (lõpphääletus)
  6.9.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) (hääletus)
  6.10.Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga (hääletus)
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Volituste kontrollimine
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

LIBE komisjon

- ELi harta: ühesugused tingimused meediavabaduse tagamiseks kõikjal ELis (2011/2246(INI))
(nõuandev komisjon: CULT).


3. Käibemaksu tulevik (arutelu)

Raport käibemaksu tuleviku kohta [2011/2082(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0318/2011)

David Casa tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bart Staes (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Alfredo Pallone fraktsiooni PPE nimel (asendas INTA komisjoni arvamuse koostajat Iliana Ivanovat), Lara Comi (asendas TRAN komisjoni arvamuse koostajat Markus Ferberit), Saïd El Khadraoui fraktsiooni S&D nimel, Carl Haglund fraktsiooni ALDE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Spyros Danellis, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Diogo Feio, António Fernando Correia De Campos, Edvard Kožušník, Theodor Dumitru Stolojan, Olle Ludvigsson, Jacek Olgierd Kurski, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab, Sari Essayah, José Manuel Fernandes ja Erminia Mazzoni.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Csanád Szegedi, Monika Flašíková Beňová, Elena Băsescu ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja David Casa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2011protokoll punkt 6.3.


4. USA tööhõivekava "American Jobs Act" (arutelu)

Komisjoni avaldus: USA tööhõivekava "American Jobs Act"

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Robert Sturdy, Monika Flašíková Beňová, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Kinga Göncz ja Patrick Le Hyaric.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Andrew Henry William Brons ja Danuta Jazłowiecka.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 11.10 ja jätkus kell 11.35.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

5. Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile nr 0026/2011 koerte populatsiooni ohjamise kohta Euroopa Liidus, mille esitasid parlamendiliikmed Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean ja Janusz Wojciechowski, on 13. oktoobril 2011. aastal andnud allkirja parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2011)0444) (vt lisa 1).

Sõna võttis Daciana Octavia Sârbu.


6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. ELi ja Cabo Verde vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta [09114/2011 - C7-0123/2011- 2010/0296(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A7-0307/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0434)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.2. Kindlustuse tagamise skeemid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport kindlustuse tagamise skeemide kohta [2011/2010(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Peter Skinner (A7-0243/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0435)


6.3. Käibemaksu tulevik (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport käibemaksu tuleviku kohta [2011/2082(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: David Casa (A7-0318/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0436)

Sõnavõtud

David Casa (raportöör) tegi suulise muudatusettepaneku jätta välja lõige 13. Suuline muudatusettepanek võeti vastu.


6.4. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine (hääletus)

Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige [14862/2011 - C7-0312/2011- 2011/0806(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (13.10.2011 protokolli lisa 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0437)


6.5. ELi tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale ELi välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele seoses nõukogu esimese lugemise seisukohaga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 633/2009/EÜ [12443/1/2011 - C7-0270/2011- 2010/0101(COD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2011)0438)


6.6. Täiendavate aktsiate märkimine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga kapitalis ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mille kohaselt märgib Euroopa Liit tulenevalt otsusest suurendada Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga aktsiakapitali panga kapitalis täiendavaid aktsiaid [KOM(2011)0034 - C7-0038/2011- 2011/0014(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0439)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0439)


6.7. ÜRO tulirelvade protokolli artikli 10 rakendamine ning tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevate meetmete kehtestamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse ÜRO tulirelvade protokolli artiklit 10 ning kehtestatakse tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona ekspordilube, importi ja transiiti käsitlevad meetmed [KOM(2010)0273 - C7-0138/2010- 2010/0147(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0440)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0440)

Sõnavõtud

Salvatore Iacolino (raportöör) võttis sõna enne hääletust.


6.8. Erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes [KOM(2010)0054 - C7-0042/2010- 2010/0036(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0243/2010)

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus lükati 11. mai 2011. aasta istungil edasi (11.5.2011protokoll punkt 5.12).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0441)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0441)


6.9. Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0534/2011, B7-0535/2011 ja B7-0536/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0534/2011

Vastu võetud (P7_TA(2011)0442)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0535/2011 ja B7-0536/2011 muutusid kehtetuks.)


6.10. Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0532/2011 ja B7-0533/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0532/2011

Vastu võetud (P7_TA(2011)0443)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0533/2011 muutus kehtetuks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

7. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas istungi juhataja, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse seoses mikro-majandusüksustega nõukogu direktiivi 78/660/EMÜ, mis käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (10765/1/2011 - C7-0323/2011 - 2009/0035(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 14. oktoobrist 2011.


8. Volituste kontrollimine

Oma 10. oktoobri 2011. aasta koosolekul kontrollis õiguskomisjon vastavalt kodukorra artikli 3 lõigetele 3 ja 4 Andrea Zanoni, Philippe De Backeri, Auke Zijlstra ja Mikael Gustafssoni volitusi ning tegi ühehäälselt ettepaneku kinnitada Andrea Zanoni mandaadi kehtivust 19. juulist 2011, Philippe De Backeri mandaadi kehtivust 7. septembrist 2011, Auke Zijlstra mandaadi kehtivust alates 13. septembrist 2011 ja Mikael Gustafssoni mandaadi kehtivust alates 22. septembrist 2011.


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Peter Skinneri raport A7-0243/2011

Alfredo Antoniozzi ja Eduard Kukan

David Casa raport A7-0318/2011

Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Marian Harkin, Hannu Takkula ja Seán Kelly

Sharon Bowles'i raport A7-0337/2011

Daniel Hannan

Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (23. oktoober 2011) (B7-0534/2011)

Paul Murphy ja Anna Maria Corazza Bildt

Bulgaaria ja Rumeenia ühinemine Schengeni alaga (B7-0532/2011)

Elena Băsescu ja Anna Maria Corazza Bildt


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Ivari Padar ja Josefa Andrés Barea teatasid, et tehnilistel põhjustel ei saanud nad hääletustel osaleda.

Seán Kelly teatas, et soovis jääda Casa raporti "Käibemaksu tulevik" (A7-0318/2011) hääletamisel erapooletuks.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid

1.1) raportid

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dominique Riquet (A7-0307/2011)

- Raport käibemaksu tuleviku kohta (2011/2082(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: David Casa (A7-0318/2011)

- *Raport nõukogu soovituse kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga juhatuse liige (14862/2011 - C7-0312/2011 - 2011/0806(NLE)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

1.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele seoses nõukogu esimese lugemise seisukohaga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 633/2009/EÜ (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011)


12. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

61

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

77

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

254

0036/2011

Valdemar Tomaševski

32

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

183

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

51

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

88

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

44

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

50


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse käesoleva istungi ja eilse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 24.-27. oktoobrini 2011.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile nr 0026/2011, mille esitasid parlamendiliikmed Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean ja Janusz Wojciechowski koerte populatsiooni ohjamise kohta Euroopa Liidus (13.10.2011protokoll punkt 5 ja P7_TA(2011)0444), on allkirja andnud 400 parlamendiliiget:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Ivo Belet, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Richard Falbr, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Georgios Koumoutsakos, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Guido Milana, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Claude Turmes, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Lisa 2 - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametissenimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Parvanova, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Szegedi, Vanhecke, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Brun, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Brepoels, Bütikofer, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika