Zoznam 
Zápisnica
PDF 237kWORD 187k
Štvrtok, 13. októbra 2011 - Brusel
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Budúcnosť DPH (rozprava)
 4.Americký zákon o tvorbe pracovných miest (rozprava)
 5.Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  6.1.Dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb medzi EÚ a Kapverdmi *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Systémy poistných záruk (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Budúcnosť DPH (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (hlasovanie)
  6.5.Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie ***II (hlasovanie)
  6.6.Upísanie ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou ***I (hlasovanie)
  6.7.Vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie Spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva ***I (hlasovanie)
  6.8.Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ ***I (záverečné hlasovanie)
  6.9.Príprava zasadnutia Európskej rady (23. októbra 2011) (hlasovanie)
  6.10.Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenu (hlasovanie)
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predložené dokumenty
 12.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 48 rokovacieho poriadku)

Výbor LIBE

- Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu médií v EÚ (2011/2246(INI))
(stanovisko: CULT)


3. Budúcnosť DPH (rozprava)

Správa o budúcnosti DPH [2011/2082(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca David Casa (A7-0318/2011)

David Casa uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Alfredo Pallone v mene skupiny PPE (zastupujúci Ilianu Ivanovú, spravodajkyňu Výboru INTA požiadaného o stanovisko), Lara Comi (zastupujúca Markusa Ferbera, spravodajcu výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Saïd El Khadraoui v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Rolandas Paksas v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire nezaradená poslankyňa, Spyros Danellis, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Diogo Feio, António Fernando Correia De Campos, Edvard Kožušník, Theodor Dumitru Stolojan, Olle Ludvigsson, Jacek Olgierd Kurski, Ildikó Gáll-Pelcz, Andreas Schwab, Sari Essayah, José Manuel Fernandes a Erminia Mazzoni.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, George Sabin Cutaş, Alfreds Rubiks, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Csanád Szegedi, Monika Flašíková Beňová, Elena Băsescu a Seán Kelly.

Vystúpili: Algirdas Šemeta a David Casa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.3 zápisnice zo dňa 13. októbra 2011.


4. Americký zákon o tvorbe pracovných miest (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Americký zákon o tvorbe pracovných miest

Algirdas Šemeta (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Robert Sturdy v mene skupiny ECR, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Robert Sturdy, Monika Flašíková Beňová, Olle Schmidt, Helmut Scholz, Kinga Göncz a Patrick Le Hyaric.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Elena Băsescu, Phil Prendergast, Andrew Henry William Brons a Danuta Jazłowiecka.

V rozprave vystúpil podpredseda Komisie Maroš Šefčovič.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.10 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 11.35 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

5. Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0026/2011, ktoré predložili poslanci Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean a Janusz Wojciechowski, o riadení populácie psov v Európskej únii bolo 13. októbra 2011 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2011)0444).

V rozprave vystúpila Daciana Octavia Sârbu.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Dohoda o určitých aspektoch leteckých služieb medzi EÚ a Kapverdmi *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb [09114/2011 - C7-0123/2011- 2010/0296(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dominique Riquet (A7-0307/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0434)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.2. Systémy poistných záruk (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o systémoch poistných záruk [2011/2010(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Peter Skinner (A7-0243/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0435)


6.3. Budúcnosť DPH (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o budúcnosti DPH [2011/2082(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca David Casa (A7-0318/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0436)

Vystúpenia:

David Casa (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa odsek 13. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol zohľadnený.


6.4. Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (hlasovanie)

Sprava o návrhu odporúčania Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [14862/2011 - C7-0312/2011- 2011/0806(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sharon Bowles (A7-0337/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 13. októbra 2011)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0437)


6.5. Záruka EÚ Európskej investičnej banke na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní s cieľom prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 633/2009/ES [12443/1/2011 - C7-0270/2011- 2010/0101(COD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Ivailo Kalfin (A7-0327/2011)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P7_TA(2011)0438)


6.6. Upísanie ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o upísaní ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou v dôsledku rozhodnutia zvýšiť tento kapitál [KOM(2011)0034 - C7-0038/2011- 2011/0014(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Sharon Bowles (A7-0227/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0439)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0439)


6.7. Vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie Spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva článok 10 protokolu Organizácie Spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujú opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva [KOM(2010)0273 - C7-0138/2010- 2010/0147(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Salvatore Iacolino (A7-0157/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0440)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0440)

Vystúpenia:

Salvatore Iacolino (spravodajca) pred hlasovaním.


6.8. Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k EÚ ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii [KOM(2010)0054 - C7-0042/2010- 2010/0036(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca Vital Moreira (A7-0243/2010)

Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené na zasadnutí 11. mája 2011 (bod 5.12 zápisnice zo dňa 11. 5. 2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0441)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0441)


6.9. Príprava zasadnutia Európskej rady (23. októbra 2011) (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0534/2011, B7-0535/2011 a B7-0536/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA B7-0534/2011

Prijatý (P7_TA(2011)0442)

(Návrhy uznesenia B7-0535/2011 a B7-0536/2011 sa stali bezpredmetnými.)


6.10. Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Schengenu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0532/2011 a B7-0533/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B7-0532/2011

Prijatý (P7_TA(2011)0443)

(Návrh uznesenia B7-0533/2011 sa stal bezpredmetným.)


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

7. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predsedníčka oznámila, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku jej bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty (10765/1/2011 - C7-0323/2011 - 2009/0035(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 14. októbra 2011.


8. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 10. októbra 2011 preskúmal v súlade s článkom 3, ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku osvedčenia o zvolení týchto poslancov: Andrea Zanoni, Philippe De Backer, Auke Zijlstra a Mikael Gustafsson. Zároveň jednomyseľne navrhol potvrdenie týchto mandátov: Andrea Zanoni s účinnosťou od 19. júla 2011, Philippe De Backer s účinnosťou od 7. septembra 2011, Auke Zijlstra s účinnosťou od 13. septembra 2011 a Mikael Gustafsson s účinnosťou od 22. septembra 2011.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Peter Skinner - A7-0243/2011

Alfredo Antoniozzi a Eduard Kukan

Správa: David Casa - A7-0318/2011

Alfredo Antoniozzi, Daniel Hannan, Marian Harkin, Hannu Takkula a Seán Kelly

Správa: Sharon Bowles - A7-0337/2011

Daniel Hannan

Príprava zasadnutia Európskej rady (23. októbra 2011) (B7-0534/2011)

Paul Murphy a Anna Maria Corazza Bildt

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k schengenskému priestoru (B7-0532/2011)

Elena Băsescu a Anna Maria Corazza Bildt


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Ivari Padar a Josefa Andrés Barea oznámili, že z technických dôvodov sa nemohli zúčastniť na hlasovaní.

Seán Kelly oznámil, že sa chcel zdržať hlasovania pri hlasovaní o správe poslanca Casa Budúcnosť DPH (A7-0318/2011).


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentnými výbormi

1.1) správy

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (09114/2011 - C7-0123/2011 - 2010/0296(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dominique Riquet (A7-0307/2011)

- Správa o budúcnosti DPH (2011/2082(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: David Casa (A7-0318/2011)

- * Správa o návrhu odporúčania Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (14862/2011 - C7-0312/2011 - 2011/0806(NLE)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0337/2011)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní s cieľom prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ na pokrytie straty z úverov a zo záruk za úvery na projekty mimo Európskej únie a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 633/2009/ES (12443/1/2011 - C7-0270/2011 - 2010/0101(COD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Ivailo Kalfin (A7-0327/2011).


12. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

61

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

77

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

254

0036/2011

Valdemar Tomaševski

32

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

183

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

51

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

88

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

44

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

50


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného a včerajšieho rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 24. októbra 2011 do 27. októbra 2011.


15. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 12.10 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Lange, de Lange, Langen, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Riadenie populácie psov v Európskej únii (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0026/2011, ktoré predložili Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean a Janusz Wojciechowski o riadení populácie psov v Európskej únii (bod 5 zápisnice zo dňa 13. 10. 2011 a P7_TA(2011)0444) podpísalo 400 poslancov:

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Jean-Pierre Audy, Liam Aylward, Georges Bach, Zoltán Bagó, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Ivo Belet, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Adam Bielan, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Victor Boştinaru, José Bové, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Rachida Dati, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Derk Jan Eppink, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Richard Falbr, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Lorenzo Fontana, Jacqueline Foster, Gaston Franco, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Charles Goerens, Bruno Gollnisch, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Georgios Koumoutsakos, Paweł Robert Kowal, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Eduard Kukan, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Veronica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Marisa Matias, Iosif Matula, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Guido Milana, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Miguel Portas, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Franck Proust, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Andreas Schwab, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Brian Simpson, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Claude Turmes, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Kristian Vigenin, Oldřich Vlasák, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 2 - Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Haglund, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Iovine, Jäätteenmäki, Kacin, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ojuland, Oviir, Parvanova, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Vălean, Wallis, Watson, Weber Renate, Zanoni, in 't Veld

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Helmer, Kamall, Kamiński, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Kurski, Legutko, McClarkin, Migalski, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Włosowicz, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Belder, Bizzotto, Bloom, Borghezio, Clark, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira João, Figueiredo, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Hoarau, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Portas, Remek, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI:

Becali, Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Madlener, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Szegedi, Vanhecke, Werthmann, Zijlstra

PPE:

Abad, Albertini, Allam, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Busuttil, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Daul, David, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardini, Gargani, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Iturgaiz Angulo, Itälä, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan Cizelj, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Langen, Le Brun, Lechner, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazzoni, McGuinness, Melo, Mikolášik, Millán Mon, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Méndez de Vigo, Mészáros, Nedelcheva, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stoyanov Emil, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, van Nistelrooij, van de Camp, Áder, Łukacijewska, Őry, Šťastný

S&D:

Alves, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cofferati, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, De Keyser, De Rossa, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mavronikolas, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Weber Henri, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Brepoels, Bütikofer, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Junqueras Vies, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor, Turmes, Turunen, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia