Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2048(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0326/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0326/2011

Συζήτηση :

PV 24/10/2011 - 14
CRE 24/10/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2011 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0454

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

14. Εκσυγχρονισμός της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων [2011/2048(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Η Heide Rühle προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kader Arif (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Bart Staes (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Julie Girling (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Åsa Westlund (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Vicky Ford (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Ramona Nicole Mănescu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernadette Vergnaud, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos και Toine Manders.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies και Νίκη Τζαβέλα.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Heide Rühle.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου