Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 210kWORD 142k
Esmaspäev, 24. oktoober 2011 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Petitsioonid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 11.Tööplaan
 12.Esitatud dokumendid
 13.Puuetega isikute liikuvus ja kaasamine (arutelu)
 14.Riigihangete ajakohastamine (arutelu)
 15.Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)
 16.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 17.Töötajate liikuvuse edendamine (lühiettekanne)
 18.Teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine (lühiettekanne)
 19.Alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (lühiettekanne)
 20.Maailmamajanduse juhtimine (lühiettekanne)
 21.Üksikemade olukord (lühiettekanne)
 22.Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (lühiettekanne)
 23.Neljas kõrgetasemeline abi tulemuslikkust käsitlev foorum (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Sylvie Goulard ja Franck Proust teatasid, et vaatamata nende kohalolekule 12. oktoobri 2011. aasta istungil ei ole nende nime kohalolijate nimekirja kantud.

Kinnitati 12. oktoobri 2011. aasta ja 13. oktoobri 2011. aasta istungi protokollid.


3. Presidentuuri avaldused

Parlamendi president märkis, et ta osales eile Euroopa Ülemkogu kohtumisel Brüsselis, ja tõi esile selle nädala kõige olulisemad sündmused: eurorühma kohtumine kolmapäeval, José Manuel Barroso (komisjoni president) ja Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) visiit neljapäeval Euroopa Parlamenti, homme toimuv arutelu Euroopa poolaasta 2011 teemal ja ELi eelarve arutelu ja hääletus kolmapäeval. Parlamendi president tänas ühtlasi möödunud neljapäeval uut mitmeaastast finantsraamistikku 2014-2020 käsitlenud konverentsil osalenuid.

Parlamendi president väljendas rahulolu esimeste vabade ja demokraatlike valimiste toimumise üle Tuneesias ning avaldas heameelt, et valimistest osavõtt oli kõrge. Valimistel käis üle 90% elanikest ning need toimusid rahulikus ja asjalikus õhkkonnas. President andis teada, et ta teeb ametliku visiidi Tuneesiasse järgmisel pühapäeval.

Parlamendi president tuletas meelde, et on lõppenud enam kui 40 aastat kestnud diktatuuri võim Liibüas, ning kutsus riiki üles looma uue poliitilise süsteemi, mis rajaneks õigusel ja kõigi kodanike põhivabaduste järgimisel. President teatas, et läheb laupäeval Liibüasse.

Parlamendi president väljendas rahulolu ETA teate üle lõpetada relvastatud võitlus ning märkis, et see peaks tähendama ka terroristliku organisatsiooni tegevuse lõpetamist ning relvade üleandmist, ning väljendas solidaarsust üle 40 aasta kestnud terroritegevuse 829 ohvri perekondadega.

Parlamendi president väljendas osavõttu Türgi rahvaga seoses sel pühapäeval Türgit tabanud maavärinaga, milles hukkus enam kui 200 inimest, ning avaldas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet ohvrite perekondadele. Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


4. Parlamendi koosseis

Rootsi pädevad ametiasutused on teatanud Lena Eki asemel Kent Johanssoni ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 18. oktoobrist 2011.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Kent Johansson vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


5. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus (P7_TA-PROV(2011)0408(COR01)) Euroopa Parlamendi 27. septembri 2011. aasta resolutsioon Euroopa liiklusohutuse kohta aastatel 2011–2020 (P7_TA-PROV(2011)0408 – (2010/2235(INI)) – TRAN)

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 48 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

Parandus on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.

°
° ° °

Sõna võttis Jörg Leichtfried kohtade jaotuse teemal istungisaalis.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide PPE, ALDE ja GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG komisjon: Potito Salatto

ITRE komisjon: Kent Johansson

AFCO komisjon: Potito Salatto asemel Giuseppe Gargani

delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Mikael Gustafsson

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Mikael Gustafsson

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 633/2009/EÜ (00060/2011/LEX - C7-0357/2011 - 2010/0101(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (00022/2011/LEX - C7-0361/2011 - 2009/0089(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (00043/2011/LEX - C7-0362/2011 - 2008/0028(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta (00044/2011/LEX - C7-0363/2011 - 2008/0062(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus selliste reisidokumentide, mille kasutajal on õigus ületada välispiire ja kuhu võib kanda viisa, nimekirja kohta ning sellise nimekirja koostamise korra kehtestamise kohta (00042/2011/LEX - C7-0364/2011 - 2010/0325(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (00034/2011/LEX - C7-0366/2011 - 2010/0363(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda (00040/2011/LEX - C7-0367/2011 - 2010/0282(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (00037/2011/LEX - C7-0368/2011 - 2010/0039(COD));

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (00026/2011/LEX - C7-0369/2011 - 2008/0196(COD)).


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2011. aasta juuli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


9. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

3. oktoober 2011

Bertrand De Kermel (Comité Pauvreté Politique) (nr 0982/2011); Robert Caron (nr 0983/2011); Gergő Kogler (nr 0984/2011);

11. oktoober 2011

(nimi salastatud) (132 allkirja) (nr 0985/2011); Alberto Peña Guilléen (nr 0986/2011); (nimi salastatud) (nr 0987/2011); Pablo Manuel Simón Tejera (nr 0988/2011); Tibor Gábor (S.C. Style Model S.R.L.) (nr 0989/2011); María Pilar Pérez García (nr 0990/2011); Svilen Radev (Agrobuls Lda) (nr 0991/2011); José Elías Díez Sánchez (nr 0992/2011); Víctor Manuel Izquierdo Pérez (nr 0993/2011); Sandu Emil Viorel (nr 0994/2011); (nimi salastatud) (nr 0995/2011); Patric Lausch (nr 0996/2011); (nimi salastatud) (nr 0997/2011); Ion István (nr 0998/2011); Giovanni Sudano (nr 0999/2011); (nimi salastatud) (nr 1000/2011); Evren Cavdir (nr 1001/2011); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (nr 1002/2011); Francesco Previte (Cristiani per Servire) (nr 1003/2011); Giorgio Morotti (Comitato Rio Cortino) (nr 1004/2011); Alexander Sadovski (nr 1005/2011);

21. oktoober 2011

Wilhelm Josef Mahr (nr 1006/2011); Stefan Juranek (nr 1007/2011); (nimi salastatud) (nr 1008/2011); Michael Helming (nr 1009/2011); Karol Jersak (nr 1010/2011); Jens Wiedenmann (42 allkirja) (nr 1011/2011); Miroslaw J. Drejza (nr 1012/2011); (nimi salastatud) (nr 1013/2011); Hubler Werner (nr 1014/2011); Marcus Wegner (nr 1015/2011); (nimi salastatud) (nr 1016/2011); Wojciech Szeląg (Dębki nie są odnawialne) (nr 1017/2011); Till Rübenstrunk (nr 1018/2011); Andrea Lehmann (nr 1019/2011); Karl-Heinz Westphal (nr 1020/2011); (nimi salastatud) (nr 1021/2011); Günter Dillikrath (nr 1022/2011); (nimi salastatud) (nr 1023/2011); Dariusz Bańdo (nr 1024/2011); Thorsten Kehrmann (nr 1025/2011); Gredo Förster (nr 1026/2011); Brygida Sobotka (nr 1027/2011); Clemens Jaeckel (nr 1028/2011); Boris Kogatov (nr 1029/2011); Joan Simmons (nr 1030/2011); Luigi Coda (nr 1031/2011); Antonio Giangrande (Associazione contro tutte le mafie) (nr 1032/2011); Pauline Margaret Stewart (nr 1033/2011); Andrea Moretti (nr 1034/2011); (nimi salastatud) (nr 1035/2011); Stuart Spooner (Bangors Green Residents Association) (nr 1036/2011); Maria Damyanova (Association Life for Krumovgrad) (nr 1037/2011); Anouk Delafortrie (WWF European Policy Office) (nr 1038/2011); (nimi salastatud) (nr 1039/2011); Simone Lisoni (nr 1040/2011); Marielle Lacarin (Association Fibrothon) (49 allkirja) (nr 1041/2011); Reinhard Uhrig (Global 2000 friends of the earth Austria) (nr 1042/2011); Emanuel Ardelean (nr 1043/2011); Joanna Swabe (Humane Society International European Union) (22 allkirja) (nr 1044/2011); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nr 1045/2011); L Knoops (nr 1046/2011); Rudolfne Buda (nr 1047/2011); Nathalie Luthold (nr 1048/2011); Reino Mereküla (nr 1049/2011); Thibault Legroux (nr 1050/2011); (nimi salastatud) (nr 1051/2011); C. Saturnin Dossou-yovo (nr 1052/2011); Konstantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nr 1053/2011); Jan Fabisik (nr 1054/2011); (nimi salastatud) (42 allkirja) (nr 1055/2011); Francisco Javier Martínez López (2959 allkirja) (nr 1056/2011); Leontin Aslau (Societatea Comerciala Corleone SRL) (nr 1057/2011); Juan Vergara (nr 1058/2011); Joan Cirera Planas („Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costas de Balears”) (nr 1059/2011); Diego Albarracín Uxó (nr 1060/2011); María Ángeles Blas Osorio (nr 1061/2011); Mihaela Simedre Loredana (nr 1062/2011); Celestino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nr 1063/2011); Ramón Rodríguez Viñals (Panacex) (nr 1064/2011); Stefco Vodenicharov (nr 1065/2011); Ramón Juan Vivero Blas (nr 1066/2011); Les Verts Bretagne Europe Ecologie (Europa Ekologiez Ar re C'hlas) (2 allkirja) (nr 1067/2011).


10. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000184/2011), mille esitas(id) Edite Estrela FEMM komisjoni nimel nõukogule: Rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi hetkeseis (B7-0623/2011);

- (O-000188/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto, Niki Tzavela ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Euroopa väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act", kriis ja VKEd (B7-0624/2011);

- (O-000219/2011), mille esitas(id) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON komisjoni nimel nõukogule: Euroopa poolaasta 2011 - esimesed õppetunnid (B7-0625/2011);

- (O-000220/2011), mille esitas(id) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON komisjoni nimel komisjonile: Euroopa poolaasta 2011 - esimesed õppetunnid (B7-0626/2011);

- (O-000231/2011), mille esitas(id) Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber ja Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Teave lapse õigusi käsitlevas ELi tegevuskavas kavandatud meetmete rakendamise kohta (B7-0627/2011);

- (O-000214/2011), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0633/2011);

- (O-000215/2011), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0634/2011);

- (O-000229/2011), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Kuidas sobivad Saksamaa ja Ühendkuningriigi maksustamiskokkulepped Šveitsiga ELi hoiuseintresside maksustamise direktiiviga? (B7-0635/2011);

- (O-000238/2011), mille esitas(id) Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Antonio Masip Hidalgo fraktsiooni S&D nimel, Georgios Papanikolaou fraktsiooni PPE nimel ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (B7-0636/2011);

- (O-000273/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Lapse õigused Euroopa Liidus (B7-0637/2011);

- (O-000276/2011), mille esitas(id) Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer ja Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Puuduste kõrvaldamine VKE-testi rakendamisel (B7-0638/2011).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström ja Artur Zasada: Famagusta suletud osa tagastamine selle seaduslikele elanikele (0042/2011).


11. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja täiskogu oktoobri II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 437.262/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

Fraktsioon Verts/ALE esitas taotluse lisada päevakorda kella 15.00 uus punkt „Nõukogu ja komisjoni avaldused majanduskriisi käsitlevate Euroopa Ülemkogu läbirääkimiste hetkeseisu kohta”.

Sõna võtsid Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel toetas seda.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Istung kestab kella 22.00.

Kolmapäev ja neljapäev

Muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Astrid Lulling, kes tõstatas küsimuse, kas on asjakohane teisipäeval päevakorra kohaselt toimuv arutelu teemal „Rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi hetkeseis” (PDOJ, punkt 75) (president lubas küsimust kontrollida).


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendikomisjonid:

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 165/94 ja (EÜ) nr 78/2008 (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Martin Häusling (A7-0215/2011)

- Raport neljanda kõrgetasemelise abi tõhusust käsitleva foorumi kohta (2011/2145(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0314/2011)

- Raport AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2010. aastal (2011/2120(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0316/2011)

- Raport üksikemade olukorra kohta (2011/2049(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0317/2011)

- Raport uute oskuste ja töökohtade tegevuskava kohta (2011/2067(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Regina Bastos (A7-0320/2011)

- Raport maailmamajanduse juhtimise kohta (2011/2011(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

- Raport teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise kohta (2011/2085(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta (KOM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

- Raport riigihangete ajakohastamise kohta (2011/2048(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Heide Rühle (A7-0326/2011)

- Teine raport Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu (SEK(2010)0963[[03]] - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

- Teine raport Euroopa Ravimiameti 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2010)0963[[17]] - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

- Teine raport Euroopa Politseikolledži 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (SEK(2010)0963[[26]] - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide ja nendega seotud rakenduste edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahel (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0332/2011)

- Raport organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus (2010/2309(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

- Raport ELi Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamise kohta (2011/2008(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

- Raport alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (2011/2117(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A7-0343/2011)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2011 kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor ja X jagu – Euroopa välisteenistus (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite ja nende haagiste rehvide ja nende paigaldamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

- Raport demograafiliste muutuste ja nende tagajärgede kohta ELi tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale (2010/2157(INI)) - REGI komisjon - Raportöör: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi 2020. aasta strateegia ja Euroopa naabruspoliitika rahastamiseks vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 (KOM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Reimer Böge (A7-0353/2011)

- Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve projekti kohta nõukogu muudatustega – kõik jaod (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0354/2011)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, sõlmimise kohta (09825/2011 - C7-0304/2011 - 2011/0126(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia in 'T Veld (A7-0364/2011)


13. Puuetega isikute liikuvus ja kaasamine (arutelu)

Raport puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta [2010/2272(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

Ádám Kósa tutvustas raportit.

Sõna võttis Dacian Cioloş (komisjoni liige).

Sõna võtsid Oreste Rossi (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Giles Chichester (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Regina Bastos fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabetta Gardini, Kinga Göncz, Marina Yannakoudakis ja Mikael Gustafsson.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Mairead McGuinness, Antigoni Papadopoulou ja Richard Falbr.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Katarína Neveďalová, Catherine Bearder, Rosa Estaràs Ferragut, Olga Sehnalová, Janusz Wojciechowski ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Dacian Cioloş ja Ádám Kósa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.9.


14. Riigihangete ajakohastamine (arutelu)

Raport riigihangete ajakohastamise kohta [2011/2048(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle tegi ettekande.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kader Arif (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Bart Staes (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Julie Girling (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Åsa Westlund (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Vicky Ford (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Ramona Nicole Mănescu (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Frank Engel fraktsiooni PPE nimel, Bernadette Vergnaud fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos ja Toine Manders.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies ja Niki Tzavela.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Heide Rühle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.10.


15. Väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”, kriis ja VKEd (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000188/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto, Niki Tzavela ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Euroopa väikeettevõtlusalgatus "Small Business Act", kriis ja VKEd (B7-0624/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000276/2011), mille esitas(id) Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer ja Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel, komisjonile: Puuduste kõrvaldamine VKE-testi rakendamisel (B7-0638/2011)

Niki Tzavela esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0624/2011.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Michael Theurer esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0638/2011.

Michel Barnier (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavatele küsimustele.

Sõna võtsid Bendt Bendtsen fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Pat the Cope Gallagher, Evžen Tošenovský, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Amalia Sartori, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Kay Swinburne ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Sõna võttis Michel Barnier.

Arutelu lõpetati.


16. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Eduard Kukan, Vilija Blinkevičiūtė, Izaskun Bilbao Barandica, Kay Swinburne, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Pat the Cope Gallagher, Tatjana Ždanoka, Bairbre de Brún ja András Gyürk.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Georgios Toussas, Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Cătălin Sorin Ivan, Eider Gardiazábal Rubial, Luís Paulo Alves, Corneliu Vadim Tudor ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


17. Töötajate liikuvuse edendamine (lühiettekanne)

Raport töötajate liikuvuse edendamise kohta Euroopa Liidus [2010/2273(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

Traian Ungureanu tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Iliana Ivanova, Vilija Blinkevičiūtė, Emilie Turunen, Andrea Češková ja Ilda Figueiredo.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.11.


18. Teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikune hindamine (lühiettekanne)

Raport teenuste direktiiviga ette nähtud vastastikuse hindamise kohta [2011/2085(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

Małgorzata Handzlik tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Monika Flašíková Beňová, María Irigoyen Pérez ja Ilda Figueiredo.

Sõna võttis László Andor (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.12.


19. Alternatiivne vaidluste lahendamissüsteem tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes (lühiettekanne)

Raport alternatiivse vaidluste lahendamissüsteemi kohta tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaga seotud küsimustes [2011/2117(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Diana Wallis (A7-0343/2011)

Diana Wallis tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Zuzana Roithová, Elena Băsescu, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Anna Záborská ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.5.


20. Maailmamajanduse juhtimine (lühiettekanne)

Raport maailmamajanduse juhtimise kohta [2011/2011(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

Gunnar Hökmark tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Edward Scicluna, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.13.


21. Üksikemade olukord (lühiettekanne)

Raport üksikemade olukorra kohta [2011/2049(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0317/2011)

Barbara Matera tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Edit Bauer, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová, Andrea Češková ja Danuta Jazłowiecka.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.14.


22. Organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus (lühiettekanne)

Raport organiseeritud kuritegevuse kohta Euroopa Liidus [2010/2309(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

Sonia Alfano tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvatore Iacolino, Anna Záborská, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Jan Philipp Albrecht ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.15.


23. Neljas kõrgetasemeline abi tulemuslikkust käsitlev foorum (lühiettekanne)

Raport neljanda kõrgetasemelise abi tõhusust käsitleva foorumi kohta [2011/2145(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

Cristian Dan Preda tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Elena Băsescu ja Ricardo Cortés Lastra.

Sõna võttis Andris Piebalgs (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2011 protokolli punkt 8.16.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 473.262/OJMA).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cronberg, Cutaş, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika