Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 208kWORD 146k
Maanantai 24. lokakuuta 2011 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 9.Vetoomukset
 10.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (keskustelu)
 14.Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu)
 15.Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi ja pk-yritykset (keskustelu)
 16.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 17.Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (lyhyt esittely)
 18.Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (lyhyt esittely)
 19.Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (lyhyt esittely)
 20.Maailmantalouden hallinta (lyhyt esittely)
 21.Yksinhuoltajaäitien tilanne (lyhyt esittely)
 22.Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 23.Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


2. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

Sylvie Goulard ja Franck Proust ovat ilmoittaneet olleensä läsnä 12. lokakuuta 2011 pidetyssä istunnossa, mutta heidän nimensä eivät ole läsnäololistassa.

12. lokakuuta 2011 ja 13. lokakuuta 2011 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies muistutti osallistuneensa eilen Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysselissä ja mainitsi viikon tärkeimmät tapahtumat, kuten euroryhmän kokous keskiviikkona, Eurooppa-neuvoston kokouksen tulosten esittely torstaina parlamentille komission puheenjohtajan José Manuel Barroson ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Herman Van Rompuyn toimesta, huominen keskustelu EU-ohjausjaksosta 2011 ja keskiviikkona unionin talousarviosta käytävä keskustelu ja toimitettava äänestys. Puhemies kiitti lisäksi viime torstaina järjestetyn, uutta monivuotista rahoituskehystä vuosiksi 2014-2020 käsitelleen konferenssin osanottajia.

Puhemies ilmaisi olevansa tyytyväinen siihen, että Tunisiassa on järjestetty ensimmäiset vapaat ja demokraattiset vaalit, ja totesi ilahtuneena äänestysvilkkauden olleen yli 90 prosenttia ja olosuhteiden rauhanomaiset ja vastuulliset. Hän ilmoitti matkustavansa Tunisiaan viralliselle vierailulle ensi sunnuntaina ja tapaavansa siellä myös unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnan.

Puhemies totesi yli neljä vuosikymmentä kestäneen diktatuurin päättyneen Libyassa ja kehotti maata kehittämään oikeusvaltioperiaatteelle ja kaikkien kansalaisten perusvapauksille perustuvan uuden poliittisen järjestelmän. Hän ilmoitti matkustavansa lauantaina viralliselle vierailulle Libyaan ja keskustelevansa siellä kiireisimmistä kysymyksistä.

Puhemies pani tyytyväisenä merkille ETAn julistuksen lopullisesta tulitauosta, totesi tämän tarkoittavan oletettavasti terroristijärjestön lakkauttamista ja aseista luopumista sekä ilmaisi myötätuntonsa yli neljäkymmentä vuotta kestäneen terrorismitoiminnan 829 uhrin perheille.

Puhemies ilmaisi myötätuntonsa Turkille maata sunnuntaina koetelleen ja yli 200 kuolonuhria vaatineen maanjäristyksen johdosta. Puhemies esitti parlamentin puolesta osanottonsa uhrien perheille. Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Kent Johansson on nimitetty parlamentin jäseneksi Lena Ekin tilalle 18. lokakuuta 2011 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Kent Johansson osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu (P7_TA-PROV(2011)0408(COR01)) Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, annettu 27. syyskuuta 2011, Euroopan tieliikenneturvallisuudesta 2011–2020 (P7_TA-PROV(2011)0408 – (2010/2235(INI)) – TRAN)

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Séance en direct -sivustolla.

°
° ° °

Jörg Leichtfried käytti puheenvuoron istumajärjestyksestä istuntosalissa.


6. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE, ALDE- ja GUE/NGL-ryhmiltä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

BUDG-valiokunta: Potito Salatto

ITRE-valiokunta: Kent Johansson

AFCO-valiokunta: Potito Salatton tilalle Giuseppe Gargani

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Mikael Gustafsson

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Mikael Gustafsson

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta ja päätöksen N:o 633/2009/EY kumoamisesta (00060/2011/LEX - C7-0357/2011 - 2010/0101(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (00022/2011/LEX - C7-0361/2011 - 2009/0089(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (00043/2011/LEX - C7-0362/2011 - 2008/0028(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (00044/2011/LEX - C7-0363/2011 - 2008/0062(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia matkustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää viisumi, koskevasta luettelosta ja tämän luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä (00042/2011/LEX - C7-0364/2011 - 2010/0325(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (00034/2011/LEX - C7-0366/2011 - 2010/0363(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdoista Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä (00040/2011/LEX - C7-0367/2011 - 2010/0282(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta (00037/2011/LEX - C7-0368/2011 - 2010/0039(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (00026/2011/LEX - C7-0369/2011 - 2008/0196(COD)).


8. Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun 2011 istuntojakson aikana hyväksymien kantojen ja päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


9. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

3. lokakuuta 2011

Bertrand De Kermel (Comité Pauvreté Politique) (nro 0982/2011); Robert Caron (nro 0983/2011); Gergő Kogler (nro 0984/2011).

11. lokakuuta 2011

(käsitellään luottamuksellisena) (132 allekirjoittanutta) (nro 0985/2011); Alberto Peña Guillén (nro 0986/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0987/2011); Pablo Manuel Simón Tejera (nro 0988/2011); Tibor Gábor (S.C. Style Model S.R.L.) (nro 0989/2011); María Pilar Pérez García (nro 0990/2011); Svilen Radev (Agrobuls Lda) (nro 0991/2011); José Elías Díez Sánchez (nro 0992/2011); Víctor Manuel Izquierdo Pérez (nro 0993/2011); Sandu Emil Viorel (nro 0994/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0995/2011); Patric Lausch (nro 0996/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0997/2011); Ion István (nro 0998/2011); Giovanni Sudano (nro 0999/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1000/2011); Evren Cavdir (nro 1001/2011); John Parsons (Costa del Sol Action Group) (nro 1002/2011); Francesco Previte (Cristiani per Servire) (nro 1003/2011); Giorgio Morotti (Comitato Rio Cortino) (nro 1004/2011); Alexander Sadovski (nro 1005/2011).

21. lokakuuta 2011

Wilhelm Josef Mahr (nro 1006/2011); Stefan Juranek (nro 1007/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1008/2011); Michael Helming (nro 1009/2011); Karol Jersak (nro 1010/2011); Jens Wiedenmann (42 allekirjoittanutta) (nro 1011/2011); Miroslaw J. Drejza (nro 1012/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1013/2011); Hubler Werner (nro 1014/2011); Marcus Wegner (nro 1015/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1016/2011); Wojciech Szeląg (Dębki nie są odnawialne) (nro 1017/2011); Till Rübenstrunk (nro 1018/2011); Andrea Lehmann (nro 1019/2011); Karl-Heinz Westphal (nro 1020/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1021/2011); Günter Dillikrath (nro 1022/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1023/2011); Dariusz Bańdo (nro 1024/2011); Thorsten Kehrmann (nro 1025/2011); Gredo Förster (nro 1026/2011); Brygida Sobotka (nro 1027/2011); Clemens Jaeckel (nro 1028/2011); Boris Kogatov (nro 1029/2011); Joan Simmons (nro 1030/2011); Luigi Coda (nro 1031/2011); Antonio Giangrande (Associazione contro tutte le mafie) (nro 1032/2011); Pauline Margaret Stewart (nro 1033/2011); Andrea Moretti (nro 1034/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1035/2011); Stuart Spooner (Bangors Green Residents Association) (nro 1036/2011); Maria Damyanova (Association Life for Krumovgrad) (nro 1037/2011); Anouk Delafortrie (WWF European Policy Office) (nro 1038/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1039/2011); Simone Lisoni (nro 1040/2011); Marielle Lacarin (Association Fibrothon) (49 allekirjoittanutta) (nro 1041/2011); Reinhard Uhrig (Global 2000 friends of the earth Austria) (nro 1042/2011); Emanuel Ardelean (nro 1043/2011); Joanna Swabe (Humane Society International European Union) (22 allekirjoittanutta) (nro 1044/2011); Constantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nro 1045/2011); L Knoops (nro 1046/2011); Rudolfne Buda (nro 1047/2011); Nathalie Luthold (nro 1048/2011); Reino Mereküla (nro 1049/2011); Thibault Legroux (nro 1050/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 1051/2011); C. Saturnin Dossou-yovo (nro 1052/2011); Konstantinos Aivaliotis (The Hellenic Parliament) (nro 1053/2011); Jan Fabisik (nro 1054/2011); (käsitellään luottamuksellisena) (42 allekirjoittanutta) (nro 1055/2011); Francisco Javier Martínez López (2959 allekirjoittanutta) (nro 1056/2011); Leontin Aslau (Societatea Comerciala Corleone SRL) (nro 1057/2011); Juan Vergara (nro 1058/2011); Joan Cirera Planas (Basta Ja! Perjudicats per la Llei de Costas de Balears) (nro 1059/2011); Diego Albarracín Uxó (nro 1060/2011); María Ángeles Blas Osorio (nro 1061/2011); Mihaela Simedre Loredana (nro 1062/2011); Celestino Huete Martínez (Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro) (nro 1063/2011); Ramón Rodríguez Viñals (Panacex) (nro 1064/2011); Stefco Vodenicharov (nro 1065/2011); Ramón Juan Vivero Blas (nro 1066/2011); Les Verts Bretagne Europe Ecologie (Europa Ekologiez Ar re C'hlas) (2 allekirjoittanutta) (nro 1067/2011).


10. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000184/2011) Edite Estrela FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne (B7-0623/2011)

- (O-000188/2011) Mara Bizzotto, Niki Tzavela ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi ja pk-yritykset (B7-0624/2011)

- (O-000219/2011) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU-ohjausjakso 2011 - ensimmäiset kokemukset (B7-0625/2011)

- (O-000220/2011) Sharon Bowles ja Pervenche Berès ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: EU-ohjausjakso 2011 - ensimmäiset kokemukset (B7-0626/2011)

- (O-000231/2011) Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber ja Salvatore Iacolino PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten oikeuksia koskevan Euroopan unionin ohjelman täytäntöönpanotoimia koskevat tiedot (B7-0627/2011)

- (O-000214/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle (B7-0633/2011)

- (O-000215/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Mikrobilääkeresistenssin aiheuttama uhka kansanterveydelle (B7-0634/2011)

- (O-000229/2011) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemien verosopimusten yhteensopivuus säästödirektiivin kanssa (B7-0635/2011)

- (O-000238/2011) Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Antonio Masip Hidalgo S&D-ryhmän puolesta, Georgios Papanikolaou PPE-ryhmän puolesta ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n yhteisen uudelleensijoittamisohjelman perustaminen (B7-0636/2011)

- (O-000273/2011) Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Lasten oikeudet EU:ssa (B7-0637/2011)

- (O-000276/2011) Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer ja Andrea Zanoni ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritystestin täytäntöönpanon puutteiden korjaaminen (B7-0638/2011)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström ja Artur Zasada Famagustan suljetun alueen palauttamiseen sen laillisille asukkaille (0042/2011).


11. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Lokakuun II (PE 437.262/PDOJ) istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt lisäämään esityslistalle klo 15 uuden kohdan "Talouskriisiä koskevien neuvottelujen tilanne Eurooppa-neuvostossa".

Puheenvuorot: Verts/ALE-ryhmän puolesta Rebecca Harms, joka perusteli pyynnön, ja Hannes Swoboda, joka kannatti pyyntöä S&D-ryhmän puolesta.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Istuntoa jatketaan klo 22:een saakka.

Keskiviikko ja torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Astrid Lulling käytti puheenvuoron siitä, onko aiheesta "Äitiysvapaadirektiivin nykytilanne" käytävän, tiistain esityslistalle merkityn keskustelun ajankohta sopiva (lopullisen esityslistaluonnoksen 75 kohta) (puhemies vastasi tarkistavansa asian).


12. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat mietinnöt on vastaanotettu parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan maatalouden tukirahaston rahoitusjärjestelmään kuuluviin toimenpiteisiin kohdistuvista jäsenvaltioiden suorittamista tarkastuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 485/2008 muuttamisesta (KOM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 165/94 ja (EY) N:o 78/2008 kumoamisesta (KOM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 muuttamisesta (KOM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)) - AGRI -valiokunta - Esittelijä: Martin Häusling (A7-0215/2011)

- Mietintö avun tuloksellisuutta käsittelevästä neljännestä korkean tason foorumista (2011/2145(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (uudelleenlaatiminen) (KOM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Sven Giegold (A7-0314/2011)

- Mietintö AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2010 (2011/2120(INI)) - DEVE -valiokunta - Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen tekemisestä (11114/2011 - C7-0184/2011 - 2011/0033(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Herbert Reul (A7-0316/2011)

- Mietintö yksinhuoltajaäitien tilanteesta (2011/2049(INI)) - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0317/2011)

- Mietintö uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmasta (2011/2067(INI)) - EMPL -valiokunta - Esittelijä: Regina Bastos (A7-0320/2011)

- Mietintö maailmantalouden hallinnasta (2011/2011(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

- Mietintö palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista (2011/2085(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin vuotuiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä (KOM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

- Mietintö julkisten hankintojen uudistamisesta (2011/2048(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Heide Rühle (A7-0326/2011)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka II – Neuvosto (SEC(2010)0963[[03]] - C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEC(2010)0963[[17]] - C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

- Toinen mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEC(2010)0963[[26]] - C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)) - CONT -valiokunta - Esittelijä: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen Galileo- ja GPS-satelliittinavigointijärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten edistämistä, tarjontaa ja käyttöä koskevan sopimuksen tekemisestä (11117/2011 - C7-0185/2011 - 2011/0054(NLE)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Herbert Reul (A7-0332/2011)

- Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa (2010/2309(INI)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

- Mietintö EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpanon nykytilasta (2011/2008(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Nicole Kiil-Nielsen (A7-0338/2011)

- Mietintö vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (2011/2117(INI)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Diana Wallis (A7-0343/2011)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen renkaista ja renkaiden asentamisesta (kodifikaatio) (KOM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

- Mietintö väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan (2010/2157(INI)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan naapuruuspolitiikan rahoittamiseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0373 - C7-0164/2011 - 2011/2126(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Reimer Böge (A7-0353/2011)

- Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012, kaikki pääluokat (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0354/2011)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi lentoliikenteen harjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemistä ja siirtämistä Australian tulli- ja rajavartiolaitokselle koskevan Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä (09825/2011 - C7-0304/2011 - 2011/0126(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Sophia in 'T Veld (A7-0364/2011)


13. Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 (keskustelu)

Mietintö vammaisten liikkuvuudesta ja osallistamisesta sekä Euroopan vammaisstrategiasta 2010–2020 [2010/2272(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

Ádám Kósa esitteli laatimansa mietinnön.

Dacian Cioloş (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Oreste Rossi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Bauer (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giles Chichester (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Regina Bastos PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, Elisabetta Gardini, Kinga Göncz, Marina Yannakoudakis ja Mikael Gustafsson.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Mairead McGuinness, Antigoni Papadopoulou ja Richard Falbr.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Katarína Neveďalová, Catherine Bearder, Rosa Estaràs Ferragut, Olga Sehnalová, Janusz Wojciechowski ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş ja Ádám Kósa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.9.


14. Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu)

Mietintö julkisten hankintojen uudistamisesta [2011/2048(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Heide Rühle (A7-0326/2011)

Heide Rühle esitteli laatimansa mietinnön.

Michel Barnier (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kader Arif (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bart Staes (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Girling (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Åsa Westlund (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vicky Ford (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ramona Nicole Mănescu (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud S&D-ryhmän puolesta, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Marc Tarabella, Edvard Kožušník, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Evelyne Gebhardt, Anna Maria Corazza Bildt, Pervenche Berès, Amalia Sartori, António Fernando Correia De Campos, Regina Bastos ja Toine Manders.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, María Irigoyen Pérez, João Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, Judith A. Merkies ja Niki Tzavela.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Heide Rühle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.10.


15. Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi ja pk-yritykset (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000188/2011) Mara Bizzotto, Niki Tzavela ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukeva aloite, kriisi ja pk-yritykset (B7-0624/2011)

Suullinen kysymys (O-000276/2011) Jürgen Creutzmann, Fiona Hall, Michael Theurer ja Andrea Zanoni ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritystestin täytäntöönpanon puutteiden korjaaminen (B7-0638/2011)

Niki Tzavela esitteli suullisen kysymyksen B7-0624/2011.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Michael Theurer esitteli suullisen kysymyksen B7-0638/2011.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suullisiin kysymyksiin.

Puheenvuorot: Bendt Bendtsen PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies, Pat the Cope Gallagher, Evžen Tošenovský, Claudio Morganti, Andrew Henry William Brons, Amalia Sartori, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Paul Rübig, Krišjānis Kariņš ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Andreas Schwab, Małgorzata Handzlik, Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Kay Swinburne ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Eduard Kukan, Vilija Blinkevičiūtė, Izaskun Bilbao Barandica, Kay Swinburne, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides, Claudio Morganti, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, George Sabin Cutaş, Pat the Cope Gallagher, Tatjana Ždanoka, Bairbre de Brún ja András Gyürk.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Vasilica Viorica Dăncilă, Jarosław Kalinowski, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Daciana Octavia Sârbu, Richard Howitt, Georgios Toussas, Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Cătălin Sorin Ivan, Eider Gardiazábal Rubial, Luís Paulo Alves, Corneliu Vadim Tudor ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.


17. Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen (lyhyt esittely)

Mietintö työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa [2010/2273(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

Traian Ungureanu esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Iliana Ivanova, Vilija Blinkevičiūtė, Emilie Turunen, Andrea Češková ja Ilda Figueiredo.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.11.


18. Palveludirektiivin mukainen keskinäinen arviointi (lyhyt esittely)

Mietintö palveludirektiivin mukaisesta keskinäisestä arvioinnista [2011/2085(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

Małgorzata Handzlik esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Petru Constantin Luhan, Katarína Neveďalová, Monika Flašíková Beňová, María Irigoyen Pérez ja Ilda Figueiredo.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10. 2011, kohta 8.12.


19. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa (lyhyt esittely)

Mietintö vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili-, kauppa- ja perheoikeuden alan asioissa [2011/2117(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A7-0343/2011)

Diana Wallis esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Zuzana Roithová, Elena Băsescu, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Anna Záborská ja Jaroslav Paška.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.5.


20. Maailmantalouden hallinta (lyhyt esittely)

Mietintö maailmantalouden hallinnasta [2011/2011(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

Gunnar Hökmark esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Elena Băsescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Monika Flašíková Beňová, Edward Scicluna, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.13.


21. Yksinhuoltajaäitien tilanne (lyhyt esittely)

Mietintö yksinhuoltajaäitien tilanteesta [2011/2049(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0317/2011)

Barbara Matera esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Edit Bauer, Anna Záborská, Zuzana Roithová, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová, Andrea Češková ja Danuta Jazłowiecka.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.14.


22. Järjestäytynyt rikollisuus Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta Euroopan unionissa [2010/2309(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

Sonia Alfano esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Anna Záborská, Silvia Costa, Monika Flašíková Beňová, Jan Philipp Albrecht ja Jaroslav Paška.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.15.


23. Avun tuloksellisuutta käsittelevä korkean tason foorumi (lyhyt esittely)

Mietintö avun tuloksellisuutta käsittelevästä neljännestä korkean tason foorumista [2011/2145(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

Cristian Dan Preda esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Elena Băsescu ja Ricardo Cortés Lastra.

Andris Piebalgs (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2011, kohta 8.16.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 473.262/OJMA).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cronberg, Cutaş, Czarnecki, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Neynsky, Nicholson, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö