Zoznam 
Zápisnica
PDF 244kWORD 241k
Utorok, 25. októbra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Program schôdze
 5.Európsky semester 2011 – prvé ponaučenia (rozprava)
 6.Absolutórium za rok 2009: Rada (rozprava)
 7.Hodina otázok pre Komisiu
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh opravného rozpočtu č. 5/2011– oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Alternatívne riešenie sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.6.Absolutórium za rok 2009: Rada (hlasovanie)
  8.7.Uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov ***I (hlasovanie)
  8.8.Motory uvádzané na trh podľa pružného systému ***I (hlasovanie)
  8.9.Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
  8.10.Modernizácia verejného obstarávania (hlasovanie)
  8.11.Podpora mobility pracovníkov (hlasovanie)
  8.12.Proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách (hlasovanie)
  8.13.Globálna správa ekonomických záležitostí (hlasovanie)
  8.14.Situácia osamelých matiek (hlasovanie)
  8.15.Organizovaná trestná činnosť v Európskej únii (hlasovanie)
  8.16.Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Stav rokovaní Európskej rady o hospodárskej kríze (rozprava)
 13.Prudký nárast prepúšťania v Európe v dôsledku hospodárskej krízy, najmä v spoločnostiach Arcelor a Nokia (rozprava)
 14.Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (rozprava)
 15.Situácia v oblasti smernice o materskej dovolenke (rozprava)
 16.Systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch * - Súlad nemeckých a britských daňových dohôd so Švajčiarskom so smernicou EÚ o zdaňovaní úspor (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, CULT, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (na obdobie rokov 2014 – 2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, AGRI, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení (COM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

DEVE, EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (COM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (COM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č.1081/2006 (COM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli Investície pre rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve (COM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí zmenených a doplnených stanov a zmeneného a doplneného rokovacieho poriadku Medzinárodnej študijnej skupiny pre kaučuk Európskou úniou (13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 45/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615 - C7-0335/2011 - 2011/0276(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č.73/2009, pokiaľ ide o priame platby poľnohospodárom za rok 2013 (COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o režim jednotnej platby a podporu vinohradníkom (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (COM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (COM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (COM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (H.G. WESSBERG – SE) (N7-0092/2011 [[01]] - C7-0342/2011 - 2011/0807(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov ( J. F. CORONA RAMÓN – ES) (N7-0092/2011 [[02]] - C7-0343/2011 - 2011/0808(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (V. CALDEIRA – PT) (N7-0092/2011 [[03]] - C7-0344/2011 - 2011/0809(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (H. OTBO – DK) (N7-0092/2011 [[04]] - C7-0345/2011 - 2011/0810(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (V. ITÄLÄ – FI) (N7-0092/2011 [[05]] - C7-0346/2011 - 2011/0811(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (K. CARDIFF – IE) (N7-0092/2011 [[06]] - C7-0347/2011 - 2011/0812(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (P. RUSSO – IT) (N7-0092/2011 [[07]] - C7-0348/2011 - 2011/0813(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Vymenovanie člena Dvora audítorov (K. PINXTEN – BE) (N7-0092/2011 [[08]] - C7-0349/2011 - 2011/0814(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa nástrojov s rozdelením rizika určených členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

EMPL, ECON

- Európska komisia – Ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2010 – Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (COM(2011)0473 [[40]] - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Európska komisia: Ročná účtovná závierka Európskej únie – Rozpočtový rok 2010 – ENIAC (COM(2011)0473 [[41]] - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC))

pridelené

gestorský výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 43/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 44/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES (COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, BUDG, JURI, IMCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 37/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia v Tibete, najmä s ohľadom na sebaupaľovanie mníšok a mníchov

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE o Tibete, najmä s ohľadom na sebaupaľovanie mníšok a mníchov (B7-0540/2011);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD o Tibete, najmä s ohľadom na sebaupaľovanie mníšok a mníchov (B7-0546/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Tibete, najmä s ohľadom na sebaupaľovanie mníšok a mníchov (B7-0561/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica a Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE o Tibete, najmä s ohľadom na sebaupaľovanie mníšok a mníchov (B7-0563/2011);

- Thomas Mann, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Tibete (B7-0564/2011).

II.   Bahrajn

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE o Bahrajne (B7-0541/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o situácii v Bahrajne (B7-0556/2011);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Bahrajne (B7-0558/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes v mene skupiny S&D o Bahrajne (B7-0559/2011);

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica a Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE o Bahrajne (B7-0560/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Bahrajne (B7-0562/2011);

III.   Prípad Rafáh Nášidovej v Sýrii

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba v mene skupiny ECR o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0565/2011);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0566/2011);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0567/2011);

- Véronique De Keyser v mene skupiny S&D o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0568/2011);

- Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0569/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o prípade Rafáh Nášidovej v Sýrii (B7-0570/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


4. Program schôdze

Predsedajúca uviedla, že Rada a Komisia oznámili, že sa nezúčastnia na rozprave, ktorá bola včera zaradená do programu rokovania (bod 11 zápisnice zo dňa 24.10.2011), o vyhláseniach Rady a Komisie o stave rokovaní Európskej rady o hospodárskej kríze (bod 122 OJ). Navrhla preto zmeniť názov rozpravy na „Vyhlásenie predsedu Parlamentu o stave rokovaní Európskej rady o hospodárskej kríze“. V nadväznosti na to vystúpi jeden rečník za každú politickú skupinu.

Predsedajúca poznamenala, že proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne námietky.


5. Európsky semester 2011 – prvé ponaučenia (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000219/2011), ktorú položili Sharon Bowles a Pervenche Berès v mene výboru ECON pre Radu: Európsky semester 2011 - prvé ponaučenia (B7-0625/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000220/2011), ktorú položili Sharon Bowles a Pervenche Berès v mene výboru ECON pre Komisiu: Európsky semester 2011 - prvé ponaučenia (B7-0626/2011)

Sharon Bowles a Pervenche Berès rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) a John Dalli (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, Anni Podimata v mene skupiny S&D, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Ivo Strejček v mene skupiny ECR, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Angelika Werthmann, nezaradená poslankyňa, Burkhard Balz, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Vicky Ford, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Andrew Henry William Brons, Diogo Feio, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan a Ildikó Gáll-Pelcz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Ilda Figueiredo, Andreas Schwab, Csaba Sándor Tabajdi a Marisa Matias.

V rozprave vystúpili: John Dalli a Jacek Dominik.

Rozprava sa skončila.


6. Absolutórium za rok 2009: Rada (rozprava)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel II – Rada [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] – Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Crescenzio Rivellini uviedol správu.

V rozprave vystúpil John Dalli (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ingeborg Gräßle v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Søren Bo Søndergaard, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Monika Hohlmeier, Inés Ayala Sender, Richard Ashworth, Monica Luisa Macovei a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová a Jan Mulder.

V rozprave vystúpili: John Dalli, Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) a Crescenzio Rivellini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice z 25. 10. 2011.


PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

7. Hodina otázok pre Komisiu

12 priorít Aktu o jednotnom trhu a ďalšie opatrenia

Michel Barnier, John Dalli (členovia Komisie) a Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie)

Michel Barnier, John Dalli a Neelie Kroes odpovedali na otázky, ktoré položili poslanci:
Dagmar Roth-Behrendt, Sarah Ludford, Danuta Jazłowiecka, Louis Grech, Wim van de Camp, Emilie Turunen, Sylvana Rapti, Simon Busuttil, Morten Løkkegaard, Malcolm Harbour, Raffaele Baldassarre, George Sabin Cutaş, Nikolaos Chountis, Constance Le Grip, Christel Schaldemose, Pablo Arias Echeverría, Mitro Repo, Claudio Morganti a Seán Kelly.

Čas vyhradený pre otázky pre Komisiu sa skončil.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Franz Obermayr, aby upozornil, že pred budovami Parlamentu sa nachádzajú mierumilovní demonštranti patriaci ku komunite koptských kresťanov z Egypta.


8.1. Návrh opravného rozpočtu č. 5/2011– oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť [13991/2011 - C7-0244/2011- 2011/2131(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0445)

Vystúpenie

Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) k výsledku hlasovania.


8.2. Absolutórium za rok 2009: Európska policajná akadémia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009 [C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

Udelenie absolutória a účtovná závierka boli odložené z rokovania konaného 10. mája 2011 (bod 9.5 zápisnice zo dňa 10.5.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRHY ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0446)

Absolutórium sa udelilo a účtovná závierka bola schválená.


8.3. Absolutórium za rok 2009: Európska agentúra pre lieky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2009 [C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

Udelenie absolutória a účtovná závierka boli odložené z rokovania konaného 10. mája 2011 (bod 11.9 zápisnice zo dňa 10.5.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRHY ROZHODNUTIA a NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0447)

Absolutórium sa udelilo a účtovná závierka bola schválená.


8.4. Pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (kodifikované znenie) [COM(2011)0120 - C7-0071/2011- 2011/0053(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0448)


8.5. Alternatívne riešenie sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o alternatívnom riešení sporov v občianskych, obchodných a rodinných veciach [2011/2117(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Diana Wallis (A7-0343/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0449)


8.6. Absolutórium za rok 2009: Rada (hlasovanie)

Druhá správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel II – Rada [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Udelenie absolutória sa odložilo a vzhľadom na to bola účtovná závierka presunutá z rokovania konaného 10. mája 2011 (bod 11.4 zápisnice zo dňa 10.5.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2011)0450)

Udelenie absolutória sa zamietlo. V súlade s článkom 5 ods. 2 písm. b) prílohy VI rokovacieho poriadku sa formálny návrh účtovnej závierky za príslušný finančný rok predkladá na nasledujúcej schôdzi.

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0450)

Vystúpenie

Inés Ayala Sender predniesla ústny PDN k odôvodneniu C, ktorý bol schválený.


8.7. Uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov [COM(2011)0001 - C7-0018/2011- 2011/0002(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Salvatore Tatarella (A7-0282/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0451)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0451)


8.8. Motory uvádzané na trh podľa pružného systému ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre motory uvádzané na trh podľa pružného systému [COM(2010)0362 - C7-0171/2010- 2010/0195(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A7-0080/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0452)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0452)


8.9. Mobilita a začlenenie osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)

Správa o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 [2010/2272(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0453)


8.10. Modernizácia verejného obstarávania (hlasovanie)

Správa o modernizácii verejného obstarávania [2011/2048(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Heide Rühle (A7-0326/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0454)


8.11. Podpora mobility pracovníkov (hlasovanie)

Správa o podpore mobility pracovníkov v Európskej únii [2010/2273(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0455)

Vystúpenie

Vilija Blinkevičiūtė predniesla ústny PDN k odseku 7, ktorý bol schválený.


8.12. Proces vzájomného hodnotenia ustanovený v smernici o službách (hlasovanie)

Správa o procese vzájomného hodnotenia ustanoveného v smernici o službách [2011/2085(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0456)


8.13. Globálna správa ekonomických záležitostí (hlasovanie)

Správa o globálnej správe ekonomických záležitostí [2011/2011(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0457)


8.14. Situácia osamelých matiek (hlasovanie)

Správa o situácii osamelých matiek [2011/2049(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0317/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0458)

Vystúpenie

Barbara Matera (spravodajca) pred hlasovaním.


8.15. Organizovaná trestná činnosť v Európskej únii (hlasovanie)

Správa o organizovanej trestnej činnosti v Európskej únii [2010/2309(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0459)

Vystúpenie

Sonia Alfano (spravodajkyňa) pred hlasovaním, aby taktiež požiadala o uskutočnenie hlasovania podľa mien.

Parlament túto žiadosť schválil.


8.16. Fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci (hlasovanie)

Správa o štvrtom fóre na vysokej úrovni o účinnosti pomoci [2011/2145(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0460)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 5; tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Cristian Dan Preda stiahol ústny PDN k odôvodneniu J.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Diana Wallis - A7-0343/2011
Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Iva Zanicchi

Správa: Crescenzio Rivellini - A7-0328/2011
Jens Geier

Správa: Salvatore Tatarella - A7-0282/2011
Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Peter Jahr

Správa: Sirpa Pietikäinen - A7-0080/2011
Alfredo Antoniozzi

Správa: Ádám Kósa - A7-0263/2011
Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Licia Ronzulli, Csaba Sógor, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Seán Kelly

Správa: Heide Rühle - A7-0326/2011
Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Marek Józef Gróbarczyk, Mario Pirillo, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan, Glenis Willmott, Seán Kelly

Správa: Traian Ungureanu - A7-0258/2011
Elena Băsescu, Izaskun Bilbao Barandica, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Správa: Małgorzata Handzlik - A7-0324/2011
Adam Bielan

Správa: Gunnar Hökmark - A7-0323/2011
Paolo Bartolozzi, Seán Kelly

Správa: Barbara Matera - A7-0317/2011
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitar Stoyanov, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Seán Kelly, Christa Klaß

Správa: Sonia Alfano - A7-0333/2011
Mario Pirillo, Roberta Angelilli

Správa: Cristian Dan Preda - A7-0313/2011
Roberta Angelilli


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Catherine Grèze informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Stav rokovaní Európskej rady o hospodárskej kríze (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu: Stav rokovaní Európskej rady o hospodárskej kríze

Predseda vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nikolaos Chountis, Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD a Angelika Werthmann, nezaradená poslankyňa.

Rozprava sa skončila.


13. Prudký nárast prepúšťania v Európe v dôsledku hospodárskej krízy, najmä v spoločnostiach Arcelor a Nokia (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prudký nárast prepúšťania v Európe v dôsledku hospodárskej krízy, najmä v spoločnostiach Arcelor a Nokia

László Andor (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anne Delvaux v mene skupiny PPE, Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE a Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, John Bufton v mene skupiny EFD, Lena Kolarska-Bobińska, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Frédéric Daerden, Frédérique Ries, Martin Callanan, Philippe Lamberts, Paul Murphy a Astrid Lulling, Corina Creţu, Charles Goerens, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Traian Ungureanu, Jutta Steinruck, Diana Wallis, Claude Turmes, Véronique De Keyser, Elisabeth Schroedter, Catherine Trautmann a Bruno Gollnisch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Danuta Jazłowiecka, Iosif Matula, Csaba Sógor, Ioan Enciu, Antonio Masip Hidalgo, Vasilica Viorica Dăncilă, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica a Ilda Figueiredo.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.


14. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (rozprava)

Správa o proprame pre nové zručnosti a nové pracovné miesta [2011/2067(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Regina Bastos (A7-0320/2011)

Regina Bastos uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Niki Tzavela (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Monika Smolková (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Katarína Neveďalová (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Csaba Őry v mene skupiny PPE, Rovana Plumb v mene skupiny S&D, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Franz Obermayr, nezaradený poslanec, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Malika Benarab-Attou, Gabriele Zimmer, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Heinz K. Becker, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Tomasz Piotr Poręba, Jaroslav Paška, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Tadeusz Cymański, Alajos Mészáros, Edite Estrela, Erminia Mazzoni, Sergio Gutiérrez Prieto, Elisabeth Morin-Chartier a Sergio Gaetano Cofferati.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Sylvana Rapti, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Evelyn Regner, Proinsias De Rossa a Silvia Costa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Janusz Władysław Zemke, Jan Kozłowski, Mitro Repo, Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė a Giancarlo Scottà.

V rozprave vystúpili: László Andor (člen Komisie) a Regina Bastos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 26. októbra 2011.


15. Situácia v oblasti smernice o materskej dovolenke (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000184/2011), ktorú položila Edite Estrela v mene výboru FEMM pre Radu: Situácia v oblasti smernice o materskej dovolenke (B7-0623/2011)

Edite Estrela položila otázku na ústne zodpovedanie.

Radosław Mleczko (predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer v mene skupiny PPE, Rovana Plumb v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Antonyia Parvanova, Elisabeth Morin-Chartier a Britta Thomsen.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Norica Nicolai, Franziska Katharina Brantner, Mikael Gustafsson, Anna Záborská, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Christa Klaß, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvie Guillaume, Sari Essayah, Mitro Repo, Barbara Matera, Zita Gurmai, Astrid Lulling, Vasilica Viorica Dăncilă, Heinz K. Becker, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati a Sabine Verheyen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška a Dimitar Stoyanov.

V rozprave vystúpil Radosław Mleczko.

Rozprava sa skončila.


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

16. Systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch * - Súlad nemeckých a britských daňových dohôd so Švajčiarskom so smernicou EÚ o zdaňovaní úspor (rozprava)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (prepracované znenie) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0314/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000229/2011), ktorú položila Sharon Bowles v mene výboru ECON pre Komisiu: Súlad nemeckých a britských daňových dohôd so Švajčiarskom so smernicou EÚ o zdaňovaní úspor (B7-0635/2011)

Sven Giegold uviedol správu a rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Algirdas Šemeta (člen Komisie) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen v mene skupiny PPE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, John Bufton v mene skupiny EFD, Astrid Lulling, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Saïd El Khadraoui, Jaroslav Paška a Sławomir Witold Nitras.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Sven Giegold.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: 26. októbra 2011.


17. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 473.262/OJME).


18. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.00 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia