Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 212k
Tisdagen den 25 oktober 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Föredragningslista
 5.Europeiska planeringsterminen 2011 - första lärdomarna (debatt)
 6.Ansvarsfrihet 2009: rådet (debatt)
 7.Frågestund för frågor till kommissionen
 8.Omröstning
  8.1.Förslag till ändringsbudget nr 5/2011: Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.2.Ansvarsfrihet 2009: Europeiska polisakademin (Cepol) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.3.Ansvarsfrihet 2009: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.4.Däck på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.5.Alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  8.6.Ansvarsfrihet 2009: rådet (omröstning)
  8.7.Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I (omröstning)
  8.8.Motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***I (omröstning)
  8.9.Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder (omröstning)
  8.10.Modernisering av offentlig upphandling (omröstning)
  8.11.Främjande av arbetskraftens rörlighet (omröstning)
  8.12.Ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivet (omröstning)
  8.13.Global ekonomisk styrning (omröstning)
  8.14.Situationen för ensamstående mödrar (omröstning)
  8.15.Organiserad brottslighet i Europeiska unionen (omröstning)
  8.16.Fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Läget i förhandlingarna i Europeiska rådet om den ekonomiska krisen (debatt)
 13.Plötslig ökning av avskedanden i Europa till följd av den ekonomiska krisen, särskilt hos Arcelor och Nokia (debatt)
 14.Agendan för ny kompetens och arbetstillfällen (debatt)
 15.Det aktuella läget för direktivet om mammaledighet (debatt)
 16.Beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * - Förenligheten mellan tyska och brittiska skatteavtal med Schweiz och EU:s direktiv om skatt på sparande (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation (KOM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) (KOM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, AGRI, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet av sådana grupperingar (KOM(2011)0610 - C7-0324/2011 - 2011/0272(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

DEVE, EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr1084/2006 (KOM(2011)0612 - C7-0325/2011 - 2011/0274(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (KOM(2011)0611 - C7-0326/2011 - 2011/0273(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr1081/2006 (KOM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, ENVI, BUDG, ITRE, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "Investering för tillväxt och sysselsättning" samt om upphävande av förordning (EG) nr1080/2006 (KOM(2011)0614 - C7-0328/2011 - 2011/0275(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (KOM(2011)0635 - C7-0329/2011 - 2011/0284(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

ECON, IMCO

- Förslag till rådets beslut om Europeiska unionens ingående av Internationella studiegruppen för gummis ändrade stadgar och arbetsordning (13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till anslagsöverföring DEC 45/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive från Portugal) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr1083/2006 (KOM(2011)0615 - C7-0335/2011 - 2011/0276(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken (KOM(2011)0625 - C7-0336/2011 - 2011/0280(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller tillämpningen av direktstöd till jordbrukare avseende år 2013 (KOM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller systemet med samlat gårdsstöd och stödet till vinodlare (KOM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (KOM(2011)0626 - C7-0339/2011 - 2011/0281(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (KOM(2011)0627 - C7-0340/2011 - 2011/0282(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (KOM(2011)0628 - C7-0341/2011 - 2011/0288(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, REGI

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H.G. WESSBERG - SE) (N7-0092/2011 [[01]] - C7-0342/2011 - 2011/0807(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - (J.F. CORONA RAMÓN - ES) (N7-0092/2011 [[02]] - C7-0343/2011 - 2011/0808(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten ( V. CALDEIRA - PT) (N7-0092/2011 [[03]] - C7-0344/2011 - 2011/0809(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (H. OTBO - DK) (N7-0092/2011 [[04]] - C7-0345/2011 - 2011/0810(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (V. ITÄLÄ - FI) (N7-0092/2011 [[05]] - C7-0346/2011 - 2011/0811(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (K. CARDIFF - IE) (N7-0092/2011 [[06]] - C7-0347/2011 - 2011/0812(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (P. RUSSO - IT) (N7-0092/2011 [[07]] - C7-0348/2011 - 2011/0813(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (K. PINXTEN - BE) (N7-0092/2011 [[08]] - C7-0349/2011 - 2011/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om riskdelningsinstrument för medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (KOM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Årsredovisning för Europeiska unionen - Budgetåret 2010 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (KOM(2011)0473 [[40]] - C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Årsredovisning för Europeiska unionen - Budgetåret 2010 - ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) (KOM(2011)0473 [[41]] - C7-0352/2011 - 2011/2265(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till anslagsöverföring DEC43 /2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 44/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG (COM(2011)0594 - C7-0355/2011 - 2011/0261(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, JURI, IMCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC37/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda och Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, om Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning (B7-0540/2011);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, om Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning (B7-0546/2011);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning (B7-0561/2011);

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica och Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, om Tibet, i synnerhet nunnors och munkars självbränning (B7-0563/2011);

- Thomas Mann, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Tibet (B7-0564/2011).

II.   Bahrain

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, om Bahrain (B7-0541/2011);

- Charles Tannock, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0556/2011);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Bahrain (B7-0558/2011);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Ana Gomes för S&D-gruppen, om Bahrain (B7-0559/2011);

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica och Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, om Bahrain (B7-0560/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Bahrain (B7-0562/2011);

III.   Fallet Rafah Nached i Syrien

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0565/2011);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0566/2011);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen, om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0567/2011);

- Véronique De Keyser för S&D-gruppen om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0568/2011);

- Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica och Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0569/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om fallet Rafah Nached i Syrien (B7-0570/2011).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


4. Föredragningslista

Talmannen uppgav att rådet och kommissionen hade meddelat att de inte skulle närvara under den debatt som igår fördes upp på arbetsplanen (punkt 11 i protokollet av den 24.10.2011) med rubriken "Uttalanden från rådet och kommissionen om läget i förhandlingarna i Europeiska rådet om den ekonomiska krisen" (punkt 122 i OJ). Talmannen föreslog därför att debattens rubrik skulle ändras till "Uttalande av Europaparlamentets talman om läget i förhandlingarna i Europeiska rådet om den ekonomiska krisen", följt av anföranden av talespersoner för de politiska grupperna.

Talmannen konstaterade att ingen motsatte sig förslaget.


5. Europeiska planeringsterminen 2011 - första lärdomarna (debatt)

Muntlig fråga (O-000219/2011) från Sharon Bowles och Pervenche Berès, för utskottet ECON, till rådet: Den europeiska planeringsterminen 2011 - de första lärdomarna (B7-0625/2011)

Muntlig fråga (O-000220/2011) från Sharon Bowles och Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Den europeiska planeringsterminen 2011 - de första lärdomarna (B7-0626/2011)

Sharon Bowles och Pervenche Berès utvecklade de muntliga frågorna.

Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och John Dalli (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna..

Talare: Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Anni Podimata för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Ivo Strejček för ECR-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Angelika Werthmann, grupplös, Burkhard Balz, Roberto Gualtieri, Carl Haglund, Vicky Ford, Andreas Mölzer, Marianne Thyssen, George Sabin Cutaş, Olle Schmidt, Andrew Henry William Brons, Diogo Feio, Olle Ludvigsson, Theodor Dumitru Stolojan och Ildikó Gáll-Pelcz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Liisa Jaakonsaari, Ilda Figueiredo, Andreas Schwab, Csaba Sándor Tabajdi och Marisa Matias.

Talare: John Dalli och Jacek Dominik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Ansvarsfrihet 2009: rådet (debatt)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget fölr budgetåret 2009, avsnitt II – rådet [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Crescenzio Rivellini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: John Dalli (ledamot av kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Søren Bo Søndergaard, Theodoros Skylakakis för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Monika Hohlmeier, Inés Ayala Sender, Richard Ashworth, Monica Luisa Macovei och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Monika Flašíková Beňová och Jan Mulder.

Talare: John Dalli, Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och Crescenzio Rivellini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 25.10.2011.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

7. Frågestund för frågor till kommissionen

De 12 prioriteringarna i inremarknadsakten och åtgärder som bör vidtas därutöver

Michel Barnier och John Dalli (ledamöter av kommissionen) samt Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen)

Michel Barnier, John Dalli och Neelie Kroes besvarade de frågor som ställts av följande ledamöter:
Dagmar Roth-Behrendt, Sarah Ludford, Danuta Jazłowiecka, Louis Grech, Wim van de Camp, Emilie Turunen, Sylvana Rapti, Simon Busuttil, Morten Løkkegaard, Malcolm Harbour, Raffaele Baldassarre, George Sabin Cutaş, Nikolaos Chountis, Constance Le Grip, Christel Schaldemose, Pablo Arias Echeverría, Mitro Repo, Claudio Morganti och Seán Kelly.

Frågestunden för frågor till kommissionen avslutades.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.

°
° ° °

Talare: Franz Obermayr berättade att en grupp fredliga demonstranter tillhörande det kristna koptiska samfundet i Egypten befann sig utanför parlamentets byggnader.


8.1. Förslag till ändringsbudget nr 5/2011: Avsnitt IX - Europeiska datatillsynsmannen, avsnitt X - Europeiska utrikestjänsten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2011 för budgetåret 2011, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen och avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Helga Trüpel (A7-0346/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0445)

Inlägg

Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) yttrade sig om resultatet av omröstningen.


8.2. Ansvarsfrihet 2009: Europeiska polisakademin (Cepol) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisakademin för budgetåret 2009 [C7-0241/2010 - 2010/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgios Stavrakakis (A7-0330/2011)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna hade skjutits upp under sammanträdet den 10 maj 2011 (punkt 9.5 i protokollet av den 10.5.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0446)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutningen av räkenskaperna godkändes.


8.3. Ansvarsfrihet 2009: Europeiska läkemedelsmyndigheten (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2009 [C7-0233/2010 - 2010/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Georgios Stavrakakis (A7-0329/2011)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna hade skjutits upp under sammanträdet den 10 maj 2011 (punkt 11.9 i protokollet av den 10.5.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT och RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0447)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutningen av räkenskaperna godkändes.


8.4. Däck på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (kodifiering) [KOM(2011)0120 - C7-0071/2011 - 2011/0053(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A7-0349/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0448)


8.5. Alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om alternativ tvistlösning i civil-, handels- och familjerättsliga ärenden [2011/2117(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A7-0343/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0449)


8.6. Ansvarsfrihet 2009: rådet (omröstning)

Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget fölr budgetåret 2009, avsnitt II – rådet [C7-0213/2010 - 2010/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Crescenzio Rivellini (A7-0328/2011)

Beviljandet av ansvarsfrihet hade skjutits upp och därför hade även avslutningen av räkenskaperna skjutits upp under sammanträdet den 10 maj 2011 (punkt 11.4 i protokollet av den 10.5.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2011)0450)

Ansvarsfrihet beviljades inte. I enlighet med artikel 5.2 b i bilaga VI till arbetsordningen skulle ett formellt förslag om avslutning av räkenskaperna för året i fråga komma att läggas fram vid en senare sammanträdesperiod.

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0450)

Inlägg

Inés Ayala Sender lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl C, vilket beaktades.


8.7. Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer [KOM(2011)0001 - C7-0018/2011 - 2011/0002(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Salvatore Tatarella (A7-0282/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0451)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0451)


8.8. Motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG vad gäller bestämmelser om motorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet [KOM(2010)0362 - C7-0171/2010 - 2010/0195(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A7-0080/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0452)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0452)


8.9. Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder (omröstning)

Betänkande om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020 [2010/2272(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0453)


8.10. Modernisering av offentlig upphandling (omröstning)

Betänkande om modernisering av offentlig upphandling [2011/2048(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Heide Rühle (A7-0326/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0454)


8.11. Främjande av arbetskraftens rörlighet (omröstning)

Betänkande om att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen [2010/2273(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0455)

Inlägg

Vilija Blinkevičiūtė lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 7, vilket beaktades.


8.12. Ömsesidig utvärdering av tjänstedirektivet (omröstning)

Betänkande om den ömsesidiga utvärderingen av tjänstedirektivet [2011/2085(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Małgorzata Handzlik (A7-0324/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0456)


8.13. Global ekonomisk styrning (omröstning)

Betänkande om global ekonomisk styrning [2011/2011(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A7-0323/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0457)


8.14. Situationen för ensamstående mödrar (omröstning)

Betänkande om situationen för ensamstående mödrar [2011/2049(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Barbara Matera (A7-0317/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0458)

Inlägg

Barbara Matera (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


8.15. Organiserad brottslighet i Europeiska unionen (omröstning)

Betänkande om organiserad brottslighet i Europeiska unionen [2010/2309(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sonia Alfano (A7-0333/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0459)

Inlägg

Sonia Alfano (föredragande) yttrade sig före omröstningen för att begära att omröstningen skulle förrättas med namnupprop.

Parlamentet godkände denna begäran.


8.16. Fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet (omröstning)

Betänkande om det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet [2011/2145(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A7-0313/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0460)

Inlägg

Cristian Dan Preda (föredragande) hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5. Detta ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Cristian Dan Preda drog tillbaka ett muntligt ändringsförslag till skäl J.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Diana Wallis - A7-0343/2011
Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Iva Zanicchi

Betänkande Crescenzio Rivellini - A7-0328/2011
Jens Geier

Betänkande Salvatore Tatarella - A7-0282/2011
Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Peter Jahr

Betänkande Sirpa Pietikäinen - A7-0080/2011
Alfredo Antoniozzi

Betänkande Ádám Kósa - A7-0263/2011
Cristina Gutiérrez-Cortines, Carlo Fidanza, Giommaria Uggias, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Licia Ronzulli, Csaba Sógor, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Hannu Takkula, Seán Kelly

Betänkande Heide Rühle - A7-0326/2011
Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Marek Józef Gróbarczyk, Mario Pirillo, Peter Jahr, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Adam Bielan, Glenis Willmott, Seán Kelly

Betänkande Traian Ungureanu - A7-0258/2011
Elena Băsescu, Izaskun Bilbao Barandica, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Betänkande Małgorzata Handzlik - A7-0324/2011
Adam Bielan

Betänkande Gunnar Hökmark - A7-0323/2011
Paolo Bartolozzi, Seán Kelly

Betänkande Barbara Matera - A7-0317/2011
Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitar Stoyanov, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Oreste Rossi, Seán Kelly, Christa Klaß

Betänkande Sonia Alfano - A7-0333/2011
Mario Pirillo, Roberta Angelilli

Betänkande Cristian Dan Preda - A7-0313/2011
Roberta Angelilli


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.05 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Catherine Grèze hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Läget i förhandlingarna i Europeiska rådet om den ekonomiska krisen (debatt)

Uttalande av Europaparlamentets talman: Läget i förhandlingarna i Europeiska rådet om den ekonomiska krisen

Talmannen gjorde ett uttalande.

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikolaos Chountis, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, och Angelika Werthmann, grupplös.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Plötslig ökning av avskedanden i Europa till följd av den ekonomiska krisen, särskilt hos Arcelor och Nokia (debatt)

Uttalande av kommissionen: Plötslig ökning av avskedanden i Europa till följd av den ekonomiska krisen, särskilt hos Arcelor och Nokia

László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Anne Delvaux för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, och Oldřich Vlasák för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Lena Kolarska-Bobińska, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Frédéric Daerden, Frédérique Ries, Martin Callanan, Philippe Lamberts, Paul Murphy och Astrid Lulling, Corina Creţu, Charles Goerens, Tomasz Piotr Poręba, Karima Delli, Traian Ungureanu, Jutta Steinruck, Diana Wallis, Claude Turmes, Véronique De Keyser, Elisabeth Schroedter, Catherine Trautmann och Bruno Gollnisch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Danuta Jazłowiecka, Iosif Matula, Csaba Sógor, Ioan Enciu, Antonio Masip Hidalgo, Vasilica Viorica Dăncilă, Sergio Gaetano Cofferati, Izaskun Bilbao Barandica och Ilda Figueiredo.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Agendan för ny kompetens och arbetstillfällen (debatt)

Betänkande om agendan för ny kompetens och arbetstillfällen [2011/2067(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Regina Bastos (A7-0320/2011)

Regina Bastos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Niki Tzavela (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Monika Smolková (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Katarína Neveďalová (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Csaba Őry för PPE-gruppen, Rovana Plumb för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Veronica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Malika Benarab-Attou, Gabriele Zimmer, Nikolaos Salavrakos, Diane Dodds, Heinz K. Becker, Maria Badia i Cutchet, Hannu Takkula, Tomasz Piotr Poręba, Jaroslav Paška, Danuta Jazłowiecka, Jutta Steinruck, Tadeusz Cymański, Alajos Mészáros, Edite Estrela, Erminia Mazzoni, Sergio Gutiérrez Prieto, Elisabeth Morin-Chartier och Sergio Gaetano Cofferati.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Sylvana Rapti, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Evelyn Regner, Proinsias De Rossa och Silvia Costa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Janusz Władysław Zemke, Jan Kozłowski, Mitro Repo, Seán Kelly, Vilija Blinkevičiūtė och Giancarlo Scottà.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen) och Regina Bastos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 26.10.2011.


15. Det aktuella läget för direktivet om mammaledighet (debatt)

Muntlig fråga (O-000184/2011) från Edite Estrela, för utskottet FEMM, till rådet: Direktivet om mammaledighet - det aktuella läget (B7-0623/2011)

Edite Estrela utvecklade den muntliga frågan.

Radosław Mleczko (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Edit Bauer för PPE-gruppen, Rovana Plumb för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Antonyia Parvanova, Elisabeth Morin-Chartier och Britta Thomsen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Norica Nicolai, Franziska Katharina Brantner, Mikael Gustafsson, Anna Záborská, Marc Tarabella, Frédérique Ries, Christa Klaß, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvie Guillaume, Sari Essayah, Mitro Repo, Barbara Matera, Zita Gurmai, Astrid Lulling, Vasilica Viorica Dăncilă, Heinz K. Becker, Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Monika Flašíková Beňová, Roberta Angelilli, Sergio Gaetano Cofferati och Sabine Verheyen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Jaroslav Paška och Dimitar Stoyanov.

Talare: Radosław Mleczko.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

16. Beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater * - Förenligheten mellan tyska och brittiska skatteavtal med Schweiz och EU:s direktiv om skatt på sparande (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (omarbetning) [KOM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A7-0314/2011)

Muntlig fråga (O-000229/2011) från Sharon Bowles, för utskottet ECON, till kommissionen: Förenligheten mellan tyska och brittiska skatteavtal med Schweiz och EU:s direktiv om skatt på sparande (B7-0635/2011)

Sven Giegold redogjorde för sitt betänkande och utvecklade den muntliga frågan.

Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Astrid Lulling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Saïd El Khadraoui, Jaroslav Paška och Sławomir Witold Nitras.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu.

Talare: Algirdas Šemeta och Sven Giegold.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 26.10.2011.


17. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 473.262/OJME).


18. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.00.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy