Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2011 г. - Страсбург

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (КМТ вещества) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - срок: 15/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Директива .../.../ЕС на Комисията година за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - срок: 21/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - срок: 15/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - срок: 21/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията година относно едностранното включване на допълнителни парникови газове и дейности от страна на Италия в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Съюза, в съответствие с член 24 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (само текстът на италиански език е автентичен) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - срок: 19/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) на Комисията за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - срок: 18/11/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на достъпа до превозното средство и маневреността и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - срок: 24/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

Правна информация - Политика за поверителност