Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - προθεσμία: 15/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - προθεσμία: 21/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός (ΕΕ) της Επιτροπής για τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - προθεσμία: 15/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των ουσιών κίτρινο της κινολίνης (E 104), κίτρινο sunset FCF / κιτρινοπορτοκαλί S (E 110) και πονσώ 4R, ερυθρό της κοχενίλης A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - προθεσμία: 21/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τη μονομερή ένταξη πρόσθετων αερίων θερμοκηπίου και δραστηριοτήτων, από την Ιταλία, στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (μόνο το ιταλικό κείμενο είναι δεσμευτικό) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - προθεσμία: 19/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - προθεσμία: 18/11/2011)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου ορισμένων μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά tην πρόσβαση στο όχημα και την ευχέρεια ελιγμών και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου και γενικής ασφάλειας των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - προθεσμία: 24/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου