Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 26. oktobris - Strasbūra

2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula (ES), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (CMR vielām) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termiņš: 15/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas direktīva …/…/ES, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termiņš: 21/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula (ES), ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termiņš: 15/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz hinolīna dzeltenā (E 104), saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) un kumača 4R, košenila sarkanā A (E 124) izmantošanas nosacījumiem un daudzumiem (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termiņš: 21/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par to, ka Itālija vienpusēji iekļauj papildu siltumnīcefekta gāzes un darbības Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 24. pantam (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termiņš: 19/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai (ES), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termiņš: 18/11/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula (ES) Nr. …/..., kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termiņš: 24/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

Juridisks paziņojums - Privātuma politika