Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 oktober 2011 - Straatsburg

2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII (CMR-stoffen) bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termijn: 15/01/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie van XXX tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termijn: 21/01/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening (EU) van de Commissie tot wijziging van bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termijn: 15/01/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor chinolinegeel (E 104), zonnegeel FCF/oranjegeel S (E 110) en ponceau 4R, cochenillerood A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termijn: 21/01/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie betreffende de unilaterale opneming door Italië van extra broeikasgassen en activiteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie uit hoofde van artikel 24 van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termijn: 19/01/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Ontwerpverordening (EU) van de Commissie tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hun toepassingsdrempels inzake procedures voor het plaatsen van opdrachten (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termijn: 18/11/2011)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor motorvoertuigen wat de toegang en manoeuvreerbaarheid betreft en tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termijn: 24/01/2012)
verwezen naar ten principale: IMCO.

Juridische mededeling - Privacybeleid