Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2011 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termin: 15/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Dyrektywa Komisji …/…/UE zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termin: 21/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termin: 15/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termin: 21/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji dotycząca jednostronnego włączenia przez Włochy dodatkowych gazów cieplarnianych i działań do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na mocy art. 24 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termin: 19/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termin: 18/11/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… w sprawie wymagań technicznych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do dostępu do pojazdu i jego zwrotności oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termin: 24/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności