Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2011 - Štrasburg

2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - lehota: 15/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Smernica Komisie …/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - lehota: 21/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - lehota: 15/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - lehota: 21/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o jednostrannom začlenení dodatočných skleníkových plynov a činností Talianskom do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii podľa článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Len taliansky text je autentický) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - lehota: 19/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - lehota: 18/11/2011)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o požiadavkách typového schvaľovania motorových vozidiel, pokiaľ ide o vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - lehota: 24/01/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia