Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2126(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0353/2011

Разисквания :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0520

Протокол
Сряда, 26 октомври 2011 г. - Страсбург

3. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета - Мобилизиране на инструмента за гъвкавост (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] и писма за внасяне на корекции № 1/2012 (COM(2011)0372) и № 2/2012 (COM(2011)0576) към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година – Комисия по бюджети. Съдокладчици: Francesca Balzani и José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост в полза на стратегията „ЕС 2020” и европейската политика за съседство в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes и Reimer Böge представиха своите доклади.

Изказаха се: Jacek Dominik (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията AFET), Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Peter Šťastný (докладчик по становището на комисията INTA), Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE), Edvard Kožušník (докладчик по становището на комисията IMCO), Bogusław Liberadzki (докладчик по становището на комисията TRAN), László Surján (докладчик по становището на комисията REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (докладчик по становището на комисията AGRI), Britta Reimers (докладчик по становището на комисията РECH), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Franziska Keller (докладчик по становището на комисията LIBE), Silvana Koch-Mehrin (докладчик по становището на комисията PETI), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, и Salvador Garriga Polledo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial и Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes и Reimer Böge.

Изказа се Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), за да направи уточнение относно своето предходно изказване, вследствие на проблем в устния превод.

Разискването приключи.

Гласуване: A7-0354/2011, 26 октомври 2011 г. (точка 8.2 от протокола от 26.10.2011)

Гласуването по доклада A7-0353/2011 ще се състои по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност