Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2126(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0353/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0520

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα τμήματα[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] και διορθωτικές επιστολές αριθ.° 1/2012 (COM(2011)0372) και 2/2012 (COM(2011)0576) στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 – Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Francesca Balzani και José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας υπέρ της Στρατηγικής ΕΕ 2020 και της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Οι Francesca Balzani, José Manuel Fernandes και Reimer Böge παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Jacek Dominik (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι María Muñiz De Urquiza (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Charles Goerens (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Peter Šťastný (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Olle Ludvigsson (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Pervenche Berès (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jutta Haug (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Reinhard Bütikofer (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Edvard Kožušník (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Bogusław Liberadzki (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), László Surján (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Britta Reimers (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Morten Løkkegaard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Franziska Keller (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Silvana Koch-Mehrin (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Göran Färm, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lajos Bokros, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, και Salvador Garriga Polledo.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial και Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden και Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes και Reimer Böge.

Παρεμβαίνει ο Morten Løkkegaard (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) για διευκρίνιση σχετικά με την προηγούμενη παρέμβασή του, σε συνέχεια προβλήματος διερμηνείας.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: A7-0354/2011 στις 26 Οκτωβρίου 2011(σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.10.2011)

Η ψηφοφορία όσον αφορά την έκθεση A7-0353/2011 θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς περιόδου συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου