Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2126(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0353/2011

Arutelud :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Hääletused :

PV 01/12/2011 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0520

Protokoll
Kolmapäev, 26. oktoober 2011 - Strasbourg

3. Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - kõik jaod [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] ja 2012. aasta üldeelarve projekti kirjalikud muutmisettepanekud nr 1/2012 (KOM(2011)0372) ja nr 2/2012 (KOM(2011)0576) - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Francesca Balzani ja José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi 2020. aasta strateegia ja Euroopa naabruspoliitika rahastamiseks vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 [KOM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ja Reimer Böge tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Jacek Dominik (nõukogu eesistuja) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid María Muñiz De Urquiza (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Peter Šťastný (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Olle Ludvigsson (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Reinhard Bütikofer (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Edvard Kožušník (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Liberadzki (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), László Surján (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Britta Reimers (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Franziska Keller (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Silvana Koch-Mehrin (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Salvador Garriga Polledo.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial ja Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ja Reimer Böge.

Sõna võttis Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), kes tegi seoses tõlkeprobleemiga täpsustuse oma eelmisesse sõnavõttu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A7-0354/2011, 26. oktoober 2011(26.10.2011protokoll punkt 8.2)

Raporti A7-0353/2011 hääletus toimub järgmise osaistungjärgu ajal.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika