Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2126(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0353/2011

Debatai :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Balsavimas :

PV 01/12/2011 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0520

Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. spalio 26 d. - Strasbūras

3. Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. - Lankstumo priemonės mobilizavimas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais – visi skirsniai[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] ir 2012 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomasis raštas Nr.1/2012 (COM(2011)0372) ir Nr. 2/2012 (COM(2011)0576) Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Francesca Balzani ir José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ ir Europos kaimynystės politikos priemonę pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ir Reimer Böge pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Jacek Dominik (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: María Muñiz De Urquiza (AFET komiteto nuomonės referentas), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Peter Šťastný (INTA komiteto nuomonės referentas), Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentas), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentas), Reinhard Bütikofer (ITRE komiteto nuomonės referentas), Edvard Kožušník (IMCO komiteto nuomonės referentas), Bogusław Liberadzki (TRAN komiteto nuomonės referentas), László Surján (REGI komiteto nuomonės referentas), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI komiteto nuomonės referentas), Britta Reimers (PECH komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Franziska Keller (LIBE komiteto nuomonės referentas), Silvana Koch-Mehrin (PETI komiteto nuomonės referentas), Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, ir Salvador Garriga Polledo.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial ir Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ir Reimer Böge.

Kalbėjo Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), jis norėjo patikslinti savo pareiškimą dėl vertimo žodžiu problemos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: A7-0354/2011 2011 m. spalio 26 d. (punktas 8.2 protokolo 26.10.2011)

Balsavimas dėl pranešimo A7-0353/2011 vyks kitos mėnesinės sesijos metu.

Teisinė informacija - Privatumo politika