Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2126(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0353/2011

Debatten :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0520

Notulen
Woensdag 26 oktober 2011 - Straatsburg

3. Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2012 (COM(2011)0372) en 2/2012 (COM(2011)0576) op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012 - Begrotingscommissie. Corapporteurs: Francesca Balzani en José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van de EU 2020-strategie en het Europees nabuurschapsbeleid, overeenkomstig punt 27 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes en Reimer Böge leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Dominik (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door María Muñiz De Urquiza (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Charles Goerens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Peter Šťastný (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Jutta Haug (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Reinhard Bütikofer (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Edvard Kožušník (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Bogusław Liberadzki (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), László Surján (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Britta Reimers (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Franziska Keller (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Silvana Koch-Mehrin (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Göran Färm, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Lajos Bokros, namens de ECR-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-fractiegebonden lid, en Salvador Garriga Polledo.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial en Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden en Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes en Reimer Böge.

Het woord wordt gevoerd door Morten Løkkegaard (rapporteur voor advies van de Commissie CULT) om zijn woorden te toe te lichten naar aanleiding van een vertolkingsprobleem.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: A7-0354/2011 op 26 oktober 2011(punt 8.2 van de notulen van 26.10.2011)

De stemming over verslag A7-0353/2011 zal plaatsvinden tijdens de volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid