Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2126(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0353/2011

Dezbateri :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Voturi :

PV 01/12/2011 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0520

Proces-verbal
Miercuri, 26 octombrie 2011 - Strasbourg

3. Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (dezbatere)
Stenograma

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secțiunile[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] şi scrisorile rectificative nr. 1/2012 (COM(2011)0372) şi 2/2012 (COM(2011)0576) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru excerciţiul financiar 2012 – Comisia pentru bugete. Coraportori: Francesca Balzani şi José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în favoarea Strategiei Europa 2020 și a politicii europene de vecinătate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes şi Reimer Böge îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Jacek Dominik (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: María Muñiz De Urquiza (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Peter Šťastný (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Reinhard Bütikofer (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Edvard Kožušník (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Bogusław Liberadzki (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), László Surján (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Britta Reimers (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Franziska Keller (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Silvana Koch-Mehrin (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, şi Salvador Garriga Polledo.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial şi Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes şi Reimer Böge.

A intervenit Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) pentru a face o precizare cu privire la intervenţia sa anterioară, pentru a clarifica o problemă de interpretare.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: A7-0354/2011 la 26 octombrie 2011(punctul 8.2 al PV din 26.10.2011)

Votarea raportului A7-0353/2011 va avea loc în cursul următoarei perioade de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate