Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2126(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0353/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0520

Zápisnica
Streda, 26. októbra 2011 - Štrasburg

3. Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady - Mobilizácia nástroja flexibility (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] a opravné listy č. 1/2012 (KOM(2011)0372) a 2/2012 (KOM(2011)0576) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility v prospech stratégie EÚ 2020 a európskeho susedstva v súlade s bodom 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: María Muñiz De Urquiza (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Peter Šťastný ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Reinhard Bütikofer (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Edvard Kožušník (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), László Surján (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Luis Manuel Capoulas Santos (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Britta Reimers (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Franziska Keller (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Silvana Koch-Mehrin (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Göran Färm v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong, nezaradený poslanec, a Salvador Garriga Polledo.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial a Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge.

V rozprave vystúpil Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), aby spresnil svoje predchádzajúce vystúpenie vzhľadom na problém s tlmočením.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: A7-0354/2011 26. októbra 2011 (bod 8.2 zápisnice zo dňa 26. októbra 2011)

Hlasovanie o správe A7-0353/2011 sa uskutoční počas budúcej schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia