Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0064(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0294/2011

Debaty :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Głosowanie :

PV 27/10/2011 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0468

Protokół
Środa, 26 października 2011 r. - Strasburg

15. Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca ***I - Prawa dzieci w Unii Europejskiej (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Pytanie ustne (O-000231/2011), które zadali Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, do Komisji: Informacje dotyczące wdrożenia środków przewidzianych w programie Unii Europejskiej dotyczącym praw dzieci (B7-0627/2011)

Pytanie ustne (O-000273/2011), które zadali Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Prawa dziecka w Unii Europejskiej (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli przedstawiła sprawozdanie i zadała pytanie ustne B7-0627/2011.

Cecilia Wikström zadała pytanie ustne B7-0637/2011.

Głos zabrali: Krzysztof Kwiatkowski (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Marina Yannakoudakis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski i Roberta Angelilli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 27.10.2011 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności