Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0294/2011

Debatter :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0468

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2011 - Strasbourg

15. Sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi ***I - Barns rättigheter i EU (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt om upphävande av rambeslut 2004/68/RIF [KOM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Muntlig fråga (O-000231/2011) från Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino för PPE-gruppen, till kommissionen: Information om genomförandet av åtgärder som planeras inom EU-agendan för barns rättigheter (B7-0627/2011)

Muntlig fråga (O-000273/2011) från Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel för ALDE-gruppen, till kommissionen: Barns rättigheter i EU (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli redogjorde för sitt betänkande och utvecklade den muntliga frågan B7-0627/2011..

Cecilia Wikström utvecklade den muntliga frågan B7-0637/2011..

Talare: Krzysztof Kwiatkowski (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Petra Kammerevert (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Marina Yannakoudakis (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Simon Busuttil för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, och Diane Dodds, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik och Anna Záborská.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor och Angelika Werthmann.

Talare: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski och Roberta Angelilli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 27.10.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy