Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 3.Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - Κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας (συζήτηση)
 4.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης – οικονομικό έτος 2012 (ψηφοφορία)
  
8.2.Θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
8.3.Σύναψη και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας για δορυφορική πλοήγηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφετέρου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GALILEO και GPS *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό ***I (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης (συζήτηση)
 13.Η απειλή της μικροβιακής αντοχής για τη δημόσια υγεία (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία ***I - Δικαιώματα του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 16.Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ***I (συζήτηση)
 17.Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας για την επεξεργασία και τη διαβίβαση, από τους αερομεταφορείς, δεδομένων από τις καταστάσεις επιβατών (Passenger Name Record - PNR) *** (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (170 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3803 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (187 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1061 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1929 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (923 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3367 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου