Показалец 
Протокол
PDF 249kWORD 185k
Сряда, 26 октомври 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета - Мобилизиране на инструмента за гъвкавост (разискване)
 4.Финансови правила за годишния бюджет ***I (разискване)
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Финансови правила за годишния бюджет (продължeние на разискването)
 7.Съобщение на председателството
 8.Време за гласуване
  
8.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2012 година (гласуване)
  
8.2.Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета (гласуване)
  
8.3.Сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Споразумение между САЩ и ЕО относно насърчаването, осигуряването и използването на спътниковите навигационни системи ГАЛИЛЕО и GPS *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Финансови правила за годишния бюджет ***I (гласуване)
  
8.7.Програма за нови умения и работни места (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)
 13.Антимикробната резистентност като заплаха за общественото здраве (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография ***I - Правата на децата в Европейския съюз (разискване)
 16.Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила ***I (разискване)
 17.Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) *** (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (КМТ вещества) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - срок: 15/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Директива .../.../ЕС на Комисията година за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - срок: 21/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - срок: 15/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE, IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - срок: 21/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията година относно едностранното включване на допълнителни парникови газове и дейности от страна на Италия в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Съюза, в съответствие с член 24 от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (само текстът на италиански език е автентичен) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - срок: 19/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Проект на регламент (ЕС) на Комисията за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - срок: 18/11/2011)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент (ЕС) № .../... на Комисията относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на достъпа до превозното средство и маневреността и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - срок: 24/01/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO


3. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета - Мобилизиране на инструмента за гъвкавост (разискване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] и писма за внасяне на корекции № 1/2012 (COM(2011)0372) и № 2/2012 (COM(2011)0576) към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година – Комисия по бюджети. Съдокладчици: Francesca Balzani и José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Инструмента за осигуряване на гъвкавост в полза на стратегията „ЕС 2020” и европейската политика за съседство в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes и Reimer Böge представиха своите доклади.

Изказаха се: Jacek Dominik (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: María Muñiz De Urquiza (докладчик по становището на комисията AFET), Charles Goerens (докладчик по становището на комисията DEVE), Peter Šťastný (докладчик по становището на комисията INTA), Olle Ludvigsson (докладчик по становището на комисията ECON), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), Jutta Haug (докладчик по становището на комисията ENVI), Reinhard Bütikofer (докладчик по становището на комисията ITRE), Edvard Kožušník (докладчик по становището на комисията IMCO), Bogusław Liberadzki (докладчик по становището на комисията TRAN), László Surján (докладчик по становището на комисията REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (докладчик по становището на комисията AGRI), Britta Reimers (докладчик по становището на комисията РECH), Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), Franziska Keller (докладчик по становището на комисията LIBE), Silvana Koch-Mehrin (докладчик по становището на комисията PETI), Giovanni La Via, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Lajos Bokros, от името на групата ECR, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, и Salvador Garriga Polledo.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial и Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes и Reimer Böge.

Изказа се Morten Løkkegaard (докладчик по становището на комисията CULT), за да направи уточнение относно своето предходно изказване, вследствие на проблем в устния превод.

Разискването приключи.

Гласуване: A7-0354/2011, 26 октомври 2011 г. (точка 8.2 от протокола от 26.10.2011)

Гласуването по доклада A7-0353/2011 ще се състои по време на следващата месечна сесия.


4. Финансови правила за годишния бюджет ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Съдокладчици: Ingeborg Gräßle и Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle представи доклада.

(Относно продължението на разискването, вж.: точка 6 от протокола от 26.10.2011)


5. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията на Парламентарния комитет на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕИП/ЕАСТ), както и наблюдателите от Федералната асамблея на Швейцария, водена от Svein Roald Hansen, които заеха място на официалната трибуна.

По този повод той изразява почитта си към паметта на жертвите от масовото убийство, състояло се на 22 юли 2011 г. в Норвегия.


6. Финансови правила за годишния бюджет (продължeние на разискването)

(Относно началото на разискването вж.: точка 4 от протокола от 26.10.2011)

Crescenzio Rivellini представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: Edit Herczog (заместник Ивайло Калфин, докладчик по становището на комисията ITRE) Franziska Katharina Brantner (докладчик по становището на комисията AFET), Jan Olbrycht (докладчик по становището на комисията REGI), Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Marta Andreasen, от името на групата EFD, и Göran Färm..

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Ingeborg Gräßle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от Протокола от 26 октомври 2011 г.

(Заседанието се прекратява за момент, в очакване на времето за гласуване).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

7. Съобщение на председателството

Председателят обявява пускането в експлоатация на новата интерент безжична мрежа в скрадите на Парламента и изразява благодарността и поздравленията си към службите на Генералната дирекция за иновации и техническо обслужване и заместник-председателя Rainer Wieland, отговарящ за въпросния проект.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се Potito Salatto относно евентуалното посещение на делегация от парламента в Техеран (председателят приема казаното за сведение), Ivo Vajgl относно отвличането на трима хуманитарни работници в лагера за бежанци Tindouf (Alлжир) в нощта на 22 срещу 23 октомври, като отправя искане към Catherine Ashton, заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, да разгледа проблема (председателят споделя безпокойството на оратора), и Miguel Portas относно реда на гласуване на бюджетни изменения 1241 и 985.


8.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2012 година (гласуване)

Проектоизменения на бюджетните кредити в раздел III от проекта на общ бюджет за 2012 г., засягащи Комисията

Проектоизменения на раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII и IX от проекта на общ бюджет за финансовата 2012 година относно Европейския парламент, Съвета, Съда, Сметната палата, Икономическия и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския медиатор и Европейския защитен орган по защита на данните

Съгласно Договорите, за приемане на проектоизмененията са необходими гласовете на мнозинството от съставящите Парламента членове.

(Приетите проектоизменения се съдържат в приложение към „Приети текстове“)

(Разбивка на гласуването: приложение"Резултати от гласуванията", точка 1)

Изказвания

Преди гласуването

Francesca Balzani (общ докладчик относно бюджета) предложи следните технически изменения, които Парламентът одобри:

„За статии 05 04 05 02 („Оперативна техническа помощ“) и 05 08 06 („Повишаване на осведомеността на обществеността за Общата селскостопанска политика“), изменения BUDG 1207 и 1206, във вида, в който присъстват в документите за разглеждане в заседание, не включват направените промени в размера на сумите. Следва те да бъдат разбирани и да бъдат приети, като възстановяващи сумите, съдържащи се в проекта на бюджета, а именно:

+ 2,5 и + 3 милиона съответно за поети задължения и плащания, в статия 05 04 05 02 (изменение1207);

и + 1 милион поети задължания като плащания, в статия 05 08 06 (изменение1206).

Що се отнася до агенциите, забележките, съдържащи се в края на статиите за някои агенции, ще бъдат предмет на технически адаптации с оглед те да съответстват на приетите окончателни размери.“

По време на гласуването

Miguel Portas, за да отправи искане редът на гласуване на изменения 1241 и 985 да бъде обърнат, и José Manuel Fernandes (съдокладчик) – против искането, което не беше одобрено.

След гласуването

Jacek Dominik (действащ председател на Съвета) прие за сведение различията в позицията на Парламента и тази на Съвета и изрази съгласие относно свикването на помирителен комитет в съответствие с член 314, параграф 4, алинея в) от Договора от Лисабон.


8.2. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2012 г. във вида, в който е изменен от Съвета (гласуване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, във вида, в който е изменен от Съвета – всички раздели [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Francesca Balzani и José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0461)

Изказвания

José Manuel Fernandes (cъдокладчик) направи техническо уточнение относно параграф 68.

Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL направи устно предложение за изменение на изменение 33, което не беше одобрено, тъй като повече от 40 членове на ЕП изразиха възражения относно неговото вземане предвид.

José Manuel Fernandes, за да направи уточнение относно гласуването по изменение 41.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател


8.3. Сключване и временно прилагане на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението за сътрудничество за спътникова навигация между Европейския съюз и неговите държави-членки и Кралство Норвегия [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0462)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.4. Споразумение между САЩ и ЕО относно насърчаването, осигуряването и използването на спътниковите навигационни системи ГАЛИЛЕО и GPS *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение относно насърчаването, осигуряването и използването на спътниковите навигационни системи ГАЛИЛЕО и GPS и свързаните с тях приложения между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0463)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (Преработен текст) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0464)


8.6. Финансови правила за годишния бюджет ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по бюджетен контрол. Съдокладчици: Ingeborg Gräßle и Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0465)

Изказване

Franziska Katharina Brantner, от името на групата Verts/ALE, направи устно предложение за изменение на изменение 271, което беше одобрено.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Ingeborg Gräßle (съдокладчик) отправи искане, въз основа на чрен 57, параграф 2 от Правилника за дейността, върщането на доклада за повторно разглеждане в комисия.

Janusz Lewandowski (член на Комисията) се изказа относно въпросното връщане за повторно разглеждане.

Парламентът одобри искането.


8.7. Програма за нови умения и работни места (гласуване)

Доклад относно Програмата за нови умения и работни места [2011/2067(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0466)


9. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Проект на общия бюджет на Европейския съюз – финансова 2012 година

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino и Peter Jahr

Доклад Francesca Balzani и José Manuel Fernandes - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Hannu Takkula

Доклад Sven Giegold - A7-0314/2011

Ashley Fox и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Ingeborg Gräßle и Crescenzio Rivellini - A7-0325/2011

Peter Jahr и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Regina Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000238/2011) зададен от Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Antonio Masip Hidalgo, от името на групата S&D, Georgios Papanikolaou, от името на групата PPE , Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Изготвяне на съвместна програма на ЕС за презаселване (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou и Kyriacos Triantaphyllides развиха въпроса, изискващ устен отговор.

Piotr StachańczykPiotr Stachańczyk (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор. Изказа се Rui Tavares, за да поиска уточнение от Съвета (председателят посочи, че ще получи отговор в края на разискването).

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Claude Moraes, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon и Sylvie Guillaume.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker и Elena Băsescu.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Piotr StachańczykPiotr Stanchańczyk.

Разискването приключи.


13. Антимикробната резистентност като заплаха за общественото здраве (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000214/2011) зададен от Jo Leinen от името на комисията ENVI, към Съвета: Заплаха за общественото здраве от антимикробна резистентност (B7-0633/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000215/2011) зададен от Jo Leinen от името на комисията ENVI, към Комисията: Заплаха за общественото здраве от антимикробна резистентност (B7-0634/2011)

Jo Leinen разви въпросите, изискващи устен отговор.

Adam FronczakAdam Fronczak (действащ председател на Съвета) и John Dalli (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Theodoros Skylakakis, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies и Peter Liese.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kriton Arsenis, Charles Tannock и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказаха се: John Dalli и Adam Fronczak.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard и Oreste Rossi, от името на комисията ENVI, относно антимикробната резистентност като заплаха за общественото здраве (B7-0538/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от Протокола от 27 октомври 2011 г.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция: Philippe Boulland на мястото на Theodor Dumitru Stolojan

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Theodor Dumitru Stolojan

Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство: Theodor Dumitru Stolojan

Въпросните назначения се считат за ратифицирани, ако до одобряването на настоящия протокол не бъде предствано никакво възражение.


15. Борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография ***I - Правата на децата в Европейския съюз (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000231/2011), зададен от Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino, от името на групата PPE, към Комисията: Информация относно изпълнението на мерките, предвидени в програмата на Европейския съюз в областта на правата на детето (B7-0627/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000273/2011), зададен от Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, от името на групата ALDE, към Комисията: Правата на децата в ЕС (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli представи доклада и разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0627/2011.

Cecilia Wikström разви въпроса, изискващ устен отговор B7-0637/2011.

Изказаха се: Krzysztof Kwiatkowski (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Petra Kammerevert (докладчик по становището на комисията CULT), Marina Yannakoudakis (докладчик по становището на комисията FEMM), Simon Busuttil, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Мария Неделчева, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski и Roberta Angelilli.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2. от Протокола от 27 октомври 2011 г.


16. Минимални стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, и относно съдържанието на предоставената закрила (преработен текст) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказаха се: Piotr Stachańczyk (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu и Antonio Masip Hidalgo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu и Hubert Pirker.

Изказаха се: Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk и Jean Lambert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от Протокола от 27 октомври 2011 г.


17. Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (РДП) *** (разискване)

Препоръка относно проектопредложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld представи препоръката.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Monica Luisa Macovei (докладчик по становището на комисията AFET) и Axel Voss, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Birgit Sippel, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Martin Ehrenhauser, независим член на ЕП, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu и Dimitrios Droutsas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Sophia in 't Veld.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 27.10.2011.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 473.262/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.50 ч.

Klaus Welle

Libor Rouček

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Димитър Стоянов, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност