Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 214kWORD 153k
Kolmapäev, 26. oktoober 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (arutelu)
 4.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (arutelu jätkamine)
 7.Presidentuuri teadaanne
 8.Hääletused
  
8.1.Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2012. aasta eelarve (hääletus)
  
8.2.Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (hääletus)
  
8.3.Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimine ja ajutine kohaldamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.USA ja EÜ vaheline GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6.Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)
  
8.7.Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)
 13.Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I - Lapse õigused Euroopa Liidus (arutelu)
 16.Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (arutelu)
 17.ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - tähtaeg: 15/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ (tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) I lisa (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - tähtaeg: 21/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XIV lisa (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - tähtaeg: 15/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa kinoliinkollase (E 104), päikeseloojangukollase FCF/punakaskollase S (E 110) ja erkpunase 4R, košenillpunase A (E 124) kasutustingimuste ja -tasemete osas (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - tähtaeg: 21/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse Itaalia poolt täiendavate tegevusalade ja gaaside ühepoolset lisamist ELi kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 24 (Ainult itaaliakeelne tekst on autentne) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - tähtaeg: 19/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu (EL), millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ ja 2009/81/EÜ seoses riigihankemenetluste suhtes kohaldatavate piirmääradega (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - tähtaeg: 18/11/2011)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, mis käsitleb teatavate mootorsõidukite tüübikinnituse nõudeid seoses sõidukisse pääsu ja sõiduki manööverdamisvõimega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 661/2009 (mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid) rakendamist (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - tähtaeg: 24/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


3. Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - kõik jaod [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] ja 2012. aasta üldeelarve projekti kirjalikud muutmisettepanekud nr 1/2012 (KOM(2011)0372) ja nr 2/2012 (KOM(2011)0576) - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Francesca Balzani ja José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta ELi 2020. aasta strateegia ja Euroopa naabruspoliitika rahastamiseks vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 27 [KOM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ja Reimer Böge tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Jacek Dominik (nõukogu eesistuja) ja Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid María Muñiz De Urquiza (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Charles Goerens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Peter Šťastný (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Olle Ludvigsson (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Haug (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Reinhard Bütikofer (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Edvard Kožušník (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Bogusław Liberadzki (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), László Surján (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Britta Reimers (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Franziska Keller (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Silvana Koch-Mehrin (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Göran Färm fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Lajos Bokros fraktsiooni ECR nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Salvador Garriga Polledo.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial ja Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ja Reimer Böge.

Sõna võttis Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), kes tegi seoses tõlkeprobleemiga täpsustuse oma eelmisesse sõnavõttu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: A7-0354/2011, 26. oktoober 2011(26.10.2011protokoll punkt 8.2)

Raporti A7-0353/2011 hääletus toimub järgmise osaistungjärgu ajal.


4. Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta [KOM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle tutvustas raportit.

(Arutelu jätkumist vt 26.10.2011protokoll punkt 6)


5. Tervitus

Parlamendi asepresident tervitas parlamendi nimel Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EMP/EFTA) parlamentaarse komitee delegatsiooni liikmeid ning Šveitsi Liidukogu vaatlejaid ja nende juhti Svein Roald Hansenit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.

Asepresident avaldas ühtlasi austust 22. juulil 2011. aastal Norras toimepandud massimõrvade ohvrite mälestusele.


6. Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (arutelu jätkamine)

(Arutelu algust vt 26.10.2011protokoll punkt 4)

Crescenzio Rivellini tutvustas raportit.

Sõna võttis Janusz Lewandowski (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Herczog (ITRE komisjoni arvamuse koostaja Ivailo Kalfini nimel), Franziska Katharina Brantner (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Jan Olbrycht (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Pierre Audy fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel ja Göran Färm.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski ja Ingeborg Gräßle.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.10.2011 protokolli punkt 8.6.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

7. Presidentuuri teadaanne

Parlamendi president andis teada traadita internetivõrgu loomisest Euroopa Parlamendi hoonetes ning tänas projektiga tegelnud tehnoloogiliste uuenduste ja tugiteenuste peadirektoraadi teenistusi ja asepresident Rainer Wielandi.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Potito Salatto parlamendi delegatsiooni võimaliku visiidi teemal Teherani (president võttis selle teadmiseks), Ivo Vajgl kolme humanitaartöötaja röövimise kohta Alžeerias Tindoufi põgenikelaagris 22. oktoobri ööl vastu 23. ja palus komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal Catherine Ashtonil küsimusega tegelda (president jagas sõnavõtja muret) ning Miguel Portas eelarve muudatusettepanekute 1241 ja 985 hääletuse teemal.

°
° ° °


8.1. Euroopa Liidu üldeelarve projekt - 2012. aasta eelarve (hääletus)

Muudatusettepanekute projekt 2012. aasta üldeelarve projekti komisjoni käsitleva III jao assigneeringute kohta

Muudatusettepanekute projekt 2012. aasta üldeelarve projekti I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jao kohta, mis käsitlevad Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektorit

Vastavalt aluslepingutele on muudatusettepanekute vastuvõtmiseks vaja Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamust.

(Muudatusettepanekute projektid on esitatud lisas „Vastuvõetud tekstid”)

(Hääletuse andmed: Lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

Sõnavõtud

Enne hääletust

Francesca Balzani (eelarve pearaportöör) esitas järgmised tehnilised muudatused, mille parlament heaks kiitis:

„ Ridadel 05 04 05 02 (Operatiivne tehniline abi) ja 05 08 06 (Ühise põllumajanduspoliitika alane teavitustegevus) ei sisalda istungidokumentides esitatud muudatusettepanekud BUDG 1207 ja 1206 summadesse tehtud muudatusi. See tähendab, et neid tuleb mõista ja need vastu võtta kui eelarve projektis algselt esitatud summad, täpsemalt:

+ 2,5 miljonit kulukohustuste assigneeringuid ja + 3 miljonit maksete assigneeringuid reale 05 04 05 02 (muudatusettepanek 1207)

ja + 1 miljonit nii kulukohustuste kui ka maksete assigneeringuid reale 05 08 06 (muudatusettepanek1206).

Ametite puhul tuleb teatavate ametite eelarvereale järgnevatesse märkustesse teha tehnilised kohandused, et need vastaksid vastuvõetud lõplikele summadele.

Hääletuse ajal

Miguel Portas palus panna muudatusettepanekud 1241 ja 985 hääletusele vastupidises järjekorras, José Manuel Fernandes (kaasraportöör) oli taotluse vastu ja see lükati tagasi.

Pärast hääletust

Jacek Dominik (nõukogu eesistuja) võttis teadmiseks parlamendi ja nõukogu seisukohtade erinevused ja märkis, et on nõus lepituskomitee koosoleku kokkukutsumisega vastavalt Lissaboni lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c.


8.2. Parlamendi seisukoht 2012. aasta eelarve nõukogu muudatustega projekti kohta (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve nõukogu muudatustega projekti kohta - kõik jaod [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Francesca Balzani ja José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0461)

Sõnavõtud

José Manuel Fernandes (kaasraportöör) tegi tehnilise paranduse lõikesse 68.

Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel esitas muudatusettepaneku 33 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle vastu.

José Manuel Fernandes tegi täpsustuse muudatusettepaneku 41 hääletuse kohta.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident


8.3. Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimine ja ajutine kohaldamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Norra Kuningriigi vahelise satelliitnavigatsiooni käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0462)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.4. USA ja EÜ vaheline GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu GALILEO ja GPS satelliidipõhiste navigatsioonisüsteemide ja nendega seotud rakenduste edendamist, pakkumist ja kasutamist käsitleva lepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahel [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0463)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0464)


8.6. Aastaeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu aastaeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta [KOM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Eelarvekomisjon - Eelarvekontrollikomisjon. Kaasraportöörid: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0465)

Sõnavõtt

Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel esitas muudatusettepaneku 271 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Ingeborg Gräßle (kaasraportöör) taotles enne seadusandliku resolutsiooni hääletust raporti komisjonile tagasisaatmist vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 2.

Janusz Lewandowski (komisjoni liige) võttis sõna komisjonile tagasisaatmise teemal.

Parlament kiitis taotluse heaks.


8.7. Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava (hääletus)

Raport uute oskuste ja töökohtade tegevuskava kohta [2011/2067(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0466)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve projekt

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino ja Peter Jahr

Raport: Francesca Balzani ja José Manuel Fernandes - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Hannu Takkula

Raport: Sven Giegold - A7-0314/2011

Ashley Fox ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Ingeborg Gräßle ja Crescenzio Rivellini - A7-0325/2011

Peter Jahr ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport: Regina Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000238/2011), mille esitas(id) Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Antonio Masip Hidalgo fraktsiooni S&D nimel, Georgios Papanikolaou fraktsiooni PPE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: ELi ühise ümberasustamisprogrammi loomine (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou ja Kyriacos Triantaphyllides esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Piotr Stachańczyk (nõukogu eesistuja) vastas suuliselt vastatavale küsimusele. Sõna võttis Rui Tavares ning palus nõukogult täpsustust (asepresident teatas, et vastus antakse arutelu lõpus).

Cecilia Malmström (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon ja Sylvie Guillaume.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Piotr Stachańczyk.

Arutelu lõpetati.


13. Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000214/2011), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel nõukogule: Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0633/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000215/2011), mille esitas(id) Jo Leinen ENVI komisjoni nimel komisjonile: Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0634/2011)

Jo Leinen esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Adam Fronczak (nõukogu eesistuja) ja John Dalli (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

ISTUNGI JUHATAJA: Giles CHICHESTER
asepresident

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, Theodoros Skylakakis fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies ja Peter Liese.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kriton Arsenis, Charles Tannock ja Silvia-Adriana Ţicău.

Sõna võtsid John Dalli ja Adam Fronczak.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard ja Oreste Rossi, ENVI komisjoni nimel, Ravimiresistentsusest tulenev oht rahvatervisele (B7-0538/2011)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011 protokolli punkt 8.8.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis: Theodor Dumitru Stolojani asemel Philippe Boulland

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Theodor Dumitru Stolojan

Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis: Theodor Dumitru Stolojan.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I - Lapse õigused Euroopa Liidus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK [KOM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000231/2011), mille esitas(id) Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Teave lapse õigusi käsitlevas ELi tegevuskavas kavandatud meetmete rakendamise kohta (B7-0627/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000273/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Lapse õigused Euroopa Liidus (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0627/2011.

Cecilia Wikström esitas suuliselt vastatava küsimuse B7-0637/2011.

Sõna võtsid Krzysztof Kwiatkowski (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Petra Kammerevert (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Marina Yannakoudakis (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel, Kinga Göncz fraktsiooni S&D nimel, Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik ja Anna Záborská.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor ja Angelika Werthmann.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski ja Roberta Angelilli.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011 protokolli punkt 8.2.


16. Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Piotr Stachańczyk (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu ja Antonio Masip Hidalgo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Hubert Pirker.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk ja Jean Lambert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011 protokolli punkt 8.3.


17. ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, sõlmimise kohta [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld tutvustas soovitust.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Monica Luisa Macovei (AFET komisjoni arvamuse koostaja) ja Axel Voss fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Ehrenhauser (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu ja Dimitrios Droutsas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Sophia in 't Veld.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011 protokolli punkt 8.5.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 473.262/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika