Rodyklė 
Protokolas
PDF 222kWORD 179k
Trečiadienis, 2011 m. spalio 26 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. - Lankstumo priemonės mobilizavimas (diskusijos)
 4.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (diskusijų tęsinys)
 7.Pirmininko pranešimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)
  
8.2.Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. (balsavimas)
  
8.3.Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymas ir laikinas taikymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.4.Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų skatinimo, suteikimo ir naudojimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.5.Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir dukterinėms bendrovėms * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
8.6.Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  
8.7.Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)
 13.Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija ***I - Vaikų teisės Europos Sąjungoje (diskusijos)
 16.Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausi reikalavimai ***I (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo *** (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (CMR medžiagos) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - terminas: 15/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos direktyva .../…/ES, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo I priedas (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - terminas: 21/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priedas (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - terminas: 15/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo dėl chinolino geltonojo (E 104), saulėlydžio geltonojo FCF, apelsinų geltonojo S (E 110) ir ponso 4R, košenilio raudonojo A (E 124) naudojimo sąlygų ir naudojamo kiekio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - terminas: 21/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl Italijos vienašalio papildomų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir veiklos rūšių įtraukimo į Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 24 straipsnį (autentiškas tik tekstas italų kalba) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - terminas: 19/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamento (ES), kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai, projektas (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - terminas: 18/11/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.. dėl tam tikrų variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su įlipimu į transporto priemones ir jų manevringumu, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - terminas: 24/01/2012)
perduota atsakingam komitetui: IMCO


3. Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. - Lankstumo priemonės mobilizavimas (diskusijos)

Pranešimas dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais – visi skirsniai[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] ir 2012 m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomasis raštas Nr.1/2012 (COM(2011)0372) ir Nr. 2/2012 (COM(2011)0576) Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Francesca Balzani ir José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos lankstumo priemonės mobilizavimo siekiant paremti strategiją „Europa 2020“ ir Europos kaimynystės politikos priemonę pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 27 punktą [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ir Reimer Böge pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Jacek Dominik (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: María Muñiz De Urquiza (AFET komiteto nuomonės referentas), Charles Goerens (DEVE komiteto nuomonės referentas), Peter Šťastný (INTA komiteto nuomonės referentas), Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentas), Jutta Haug (ENVI komiteto nuomonės referentas), Reinhard Bütikofer (ITRE komiteto nuomonės referentas), Edvard Kožušník (IMCO komiteto nuomonės referentas), Bogusław Liberadzki (TRAN komiteto nuomonės referentas), László Surján (REGI komiteto nuomonės referentas), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI komiteto nuomonės referentas), Britta Reimers (PECH komiteto nuomonės referentas), Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), Franziska Keller (LIBE komiteto nuomonės referentas), Silvana Koch-Mehrin (PETI komiteto nuomonės referentas), Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Lajos Bokros ECR frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, Lucas Hartong , nepriklausomas Parlamento narys, ir Salvador Garriga Polledo.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial ir Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ir Reimer Böge.

Kalbėjo Morten Løkkegaard (CULT komiteto nuomonės referentas), jis norėjo patikslinti savo pareiškimą dėl vertimo žodžiu problemos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: A7-0354/2011 2011 m. spalio 26 d. (punktas 8.2 protokolo 26.10.2011)

Balsavimas dėl pranešimo A7-0353/2011 vyks kitos mėnesinės sesijos metu.


4. Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle pristatė savo pranešimą.

(Dėl diskusijų žr. 2011 10 26 protokolo 6 punktą ).


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Svein Roald Hansen vadovaujamos delegacijos narius iš Europos laisvos prekybos asocijacijos parlamentinio komiteto (EEE/ELPA) ir Šveicarijos federalinės asamblėjos stebėtojus.

Jis taip pat pagerbė 2011 m. liepos 22 d. Norvegijoje įvykusių žudynių aukas.


6. Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (diskusijų tęsinys)

(Dėl diskusijų pradžios žr. 2011 10 26 protokolo 4 punktą)

Crescenzio Rivellini pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Janusz Lewandowski (Komisijos narys).

Kalbėjo: Edit Herczog (pavaduojanti Ivailo Kalfin, ITRE komiteto nuomonės referentą), Franziska Katharina Brantner (AFET komiteto nuomonės referentė), Jan Olbrycht (REGI komiteto nuomonės referentas), Jean-Pierre Audy PPE frakcijos vardu, Jens Geier S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Marta Andreasen EFD frakcijos vardu, ir Göran Färm.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik ir Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski ir Ingeborg Gräßle.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 26.10.2011.

(Posėdis keletui minučių sustabdytas iki balsuoti skirto laiko)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

7. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad Parlamento pastatuose įdiegtas Wi-Fi ryšys ir padėkojo ITEC GD tarnyboms ir Pirmininko pavaduotojui Rainer Wieland, kuris buvo atsakingas už šį projektą.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Potito Salatto dėl Parlamento delegacijos galimo vizito į Teheraną (Pirmininkas atsižvelgė į tai), Ivo Vajgl dėl trijų humanitarinės pagalbos darbuotojų pagrobimo pabėgelių stovykloje Tindouf (Alžyras), kuris įvyko spalio 22 ir 23 dienomis ir jis paprašė Catherine Ashton, Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai pasidomėti šiuo klausimu (Pirmininkas taip pat išreiškė savo susirūpinimą), ir Miguel Portas dėl balsavimo dėl biudžeto pakeitimų 1241 ir 985 tvarkos.


8.1. 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas (balsavimas)

2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto, III skirsnio (Komisijos) asignavimų pakeitimų projektas

2012 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsnių (Europos Parlamento, Tarybos, Teisingumo Teismo, Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos Ombudsmeno, Audito Rūmų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno) pakeitimai

Pagal Sutarčių nuostatas, siekiant patvirtinti pakeitimų projektus būtina visų Europos Parlamento narių balsų dauguma.

(Patvirtinti pakeitimų projektai pridedami priede„ Priimti tekstai“)

(Žr.: priedas „Balsavimo rezultatai", 1 punktas)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą

Francesca Balzani (biudžeto pranešėja) pateikė Parlamento patvirtinimui šiuos techninius pakeitimus:

„Dėl 05 04 05 02 (Techninė parama veiklai) ir 05 08 06 (Visuomenės supratimo apie bendrąją žemės ūkio politiką gerinimas) eilutėms pateiktų

BUDG komiteto 1207 ir 1206 pakeitimų, kurie įtraukti į sesijos dokumentus, nebuvo įtraukti sumų pakeitimai. Juos reikia suprasti ir patvirtinti naujai įrašant (atkuriant) sumas iš bendrojo biudžeto projekto:

+ 2,5 ir + 3 milijonų atitinkamai įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų 05 04 05 02 eilutei (1207 pakeitimas);

ir + 1 milijonas įsipareigojimų asignavimų ir mokėjimų asignavimų 05 08 06 eilutei (1206 pakeitimas).

Dėl tam tikroms agentūroms skirtų biudžeto eilučių pakeitimų, šie pakeitimai bus techniškai pakoreguoti tam , kad jie atitiktų galutines patvirtintas sumas“.

Per balsavimą

Miguel Portas paprašė sukeisti 1241 ir 985 pakeitimų balsavimo tvarką, ir José Manuel Fernandes (pranešėjas) prieštaravo šiam prašymui, kuriam nebuvo pritarta.

Po balsavimo

Jacek Dominik (einantis Tarybos pirmininko pareigas) pažymėjo Europos Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir sutiko surengti Taikinimo komiteto posėdį, vadovaujantis Lisabonos sutarties 314 straipsnio 4 dalies c punktu.


8.2. Parlamento pozicija dėl 2012 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. (balsavimas)

Pranešimas dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais – visi skirsniai [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Francesca Balzani ir José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0461)

Kalbėjo:

José Manuel Fernandes (pranešėjas) pateikė techninį paaiškinimą dėl 68 dalies.

Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu pateikė žodinį 33 dalies pakeitimą, kuriam nebuvo pritarta, nes jam prieštaravo daugiau kaip 40 narių.

José Manuel Fernandes pateikė paaiškinimą dėl balsavimo dėl 41 dalies.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas


8.3. Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymas ir laikinas taikymas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendaciija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymo ir laikino taikymo [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0462)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.4. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų skatinimo, suteikimo ir naudojimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl GALILEO ir GPS palydovinių navigacijos sistemų ir susijusių taikomųjų programų skatinimo, tiekimo ir naudojimo sudarymo projekto [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0463)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir dukterinėms bendrovėms * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančiosioms ir dukterinėms bendrovėms (išdėstymas nauja redakcija) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0464)


8.6. Sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Biudžeto komitetas - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Ingeborg Gräßle ir Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0465)

Kalbėjo

Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu pateikė žodinį pakeitimą dėl 271 pakeitimo, kuris buvo priimtas.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Ingeborg Gräßle (pranešėja) vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalimi paprašė pranešimą grąžinti atgal į atsakingą komitetą nagrinėti.

Janusz Lewandowski (Komisijos narys) kalbėjo dėl šio grąžinimo į komitetą

Parlamentas prašymą patenkino.


8.7. Naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė (balsavimas)

Pranešimas dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkės [2011/2067(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0466)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

2012 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino ir Peter Jahr

Pranešimas: Francesca Balzani ir José Manuel Fernandes - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Hannu Takkula

Pranešimas: Sven Giegold - A7-0314/2011

Ashley Fox ir Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pranešimas: Ingeborg Gräßle ir Crescenzio Rivellini - A7-0325/2011

Peter Jahr ir Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pranešimas: Regina Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. ES bendroji pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000238/2011) kurį pateikė Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Antonio Masip Hidalgo S&D frakcijos vardu, Georgios Papanikolaou PPE frakcijos vardu , Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Tarybai: ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou ir Kyriacos Triantaphyllides pateikė žodinį klausimą.

Piotr StanchańczykPiotr Stachańczyk (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į žodinį klausimą Kalbėjo Rui Tavares, jis paprašė Tarybos pateikti patikslinimą (Pirmininkas jam nurodė, jog atsakymas bus pateiktas iki diskusijų pabaigos).

Cecilia Malmström (Komisijos narė) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon ir Sylvie Guillaume.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Piotr StachańczykPiotr Stanchańczyk.

Diskusijos baigtos.


13. Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000214/2011) kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu, Tarybai: Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (B7-0633/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000215/2011) kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu, Komisijai: Grėsmė visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (B7-0634/2011)

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Adam FronczakAdam Fronczak (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir John Dalli (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Theodoros Skylakakis ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies ir Peter Liese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Kriton Arsenis, Charles Tannock ir Silvia-Adriana Ţicău.

Kalbėjo: John Dalli ir A. Fronczak.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard ir Oreste Rossi, ENVI komiteto vardu, dėl grėsmės visuomenės sveikatai dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (B7-0538/2011)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.8 protokolo 27.10.2011.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete: Philippe Boulland vietoj Theodor Dumitru Stolojan

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Theodor Dumitru Stolojan

Delegacija ryšiams su Šveicarija, Islandija ir Norvegija bei Europos ekonominės erdvės jungtiniame parlamentiniame komitete: Theodor Dumitru Stolojan.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


15. Seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija ***I - Vaikų teisės Europos Sąjungoje (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria panaikinamas Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000231/2011) kurį pateikė Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino PPE frakcijos vardu, Komisijai: Informacija apie Europos Sąjungos vaikų teisių programoje numatytų priemonių įgyvendinimą (B7-0627/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000273/2011) kurį pateikė Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Komisijai: Vaikų teisės ES (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli pristatė savo pranešimą ir pateikė žodinį klausimą B7-0627/2011.

Cecilia Wikström pateikė žodinį klausimą B7-0637/2011.

Kalbėjo: Krzysztof Kwiatkowski (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentas), Marina Yannakoudakis (FEMM komiteto nuomonės referentas), Simon Busuttil PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, ir Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik ir Anna Záborská.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski ir Roberta Angelilli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.2 protokolo 27.10.2011.


16. Trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausi reikalavimai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų (nauja redakcija) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: László TŐKÉS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Piotr Stachańczyk (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu ir Antonio Masip Hidalgo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ir Hubert Pirker.

Kalbėjo: Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk ir Jean Lambert.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 27.10.2011.


17. Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės ir sienos apsaugos tarnybai sudarymo projekto [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei (AFET komiteto nuomonės referentas) ir Axel Voss PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Ehrenhauser , nepriklausomas Parlamento narys, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu ir Dimitrios Droutsas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Sophia in 't Veld.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 27.10.2011.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 473.262/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.50 val.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika