Indekss 
Protokols
PDF 224kWORD 178k
Trešdiena, 2011. gada 26. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu - Elastības instrumenta izmantošana (debates)
 4.Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (debates)
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi (debašu turpinājums)
 7.Sēdes vadītāja paziņojums
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Savienības vispārējā budžeta projekts — 2012. finanšu gads (balsošana)
  
8.2.Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu (balsošana)
  
8.3.Sadarbības nolīguma noslēgšana satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti un šā nolīguma provizoriska piemērošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.4.Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Kopienu nolīgums par GALILEO un GPS satelītu navigācijas sistēmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.5.Nodokļu sistēma, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
8.6.Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (balsošana)
  
8.7.Jaunu prasmju un darba vietu programma (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Eiropas Savienībai kopējas pārvietošanas programmas izveide (debates)
 13.Mikrobu rezistences radītie draudi sabiedrības veselībai (debates)
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija ***I - Bērnu tiesības Eiropas Savienībā (debates)
 16.Trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku kvalificēšana par personām, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un viņu statuss ***I (debates)
 17.ES un Austrālijas nolīgums par pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu *** (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula (ES), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (CMR vielām) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termiņš: 15/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas direktīva …/…/ES, ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/37/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termiņš: 21/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula (ES), ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termiņš: 15/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas regula (ES) Nr. …/.., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz hinolīna dzeltenā (E 104), saulrieta dzeltenā FCF/oranždzeltenā S (E 110) un kumača 4R, košenila sarkanā A (E 124) izmantošanas nosacījumiem un daudzumiem (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termiņš: 21/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums par to, ka Itālija vienpusēji iekļauj papildu siltumnīcefekta gāzes un darbības Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 24. pantam (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termiņš: 19/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Projekts Komisijas regulai (ES), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK, 2004/18/EK un 2009/81/EK attiecībā uz to piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termiņš: 18/11/2011)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas regula (ES) Nr. …/..., kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas prasībām pieejamības un manevrējamības ziņā un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termiņš: 24/01/2012)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO


3. Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu - Elastības instrumenta izmantošana (debates)

Ziņojums par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] un grozījumu vēstulēm Nr. 1/2012 (COM(2011)0372) un Nr. 2/2012 (COM(2011)0576) attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu – Budžeta komiteja. Referenti: Francesca Balzani un José Manuel Fernandes (A7-0354/2011).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu stratēģijas „Eiropa 2020” un Eiropas kaimiņattiecību politikas atbalstam saskaņā ar 27. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Reimer Böge (A7-0353/2011).

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes un Reimer Böge iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Jacek Dominik (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās María Muñiz De Urquiza (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Charles Goerens (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Šťastný (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Olle Ludvigsson (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Jutta Haug (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Reinhard Bütikofer (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Edvard Kožušník (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogusław Liberadzki (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), László Surján (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Luis Manuel Capoulas Santos (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Britta Reimers (PECH komitejas atzinuma sagatavotāja), Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Franziska Keller (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Silvana Koch-Mehrin (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Göran Färm S&D grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Lajos Bokros ECR grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts un Salvador Garriga Polledo.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial un Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden un Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes un Reimer Böge.

Uzstājās Morten Løkkegaard (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), kas precizēja savu iepriekšējo uzstāšanos par mutiskās tulkošanas problēmu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: par A7-0354/2011 2011. gada 26. oktobrī (2011. gada 26. oktobra protokola 8.2. punkts).

Par ziņojumu A7-0353/2011 balsos nākamajā sesijā.


4. Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Līdzreferenti: Ingeborg Gräßle un Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011).

Ingeborg Gräßle iepazīstināja ar ziņojumu.

(Debašu turpinājumu skatīt 2011. gada 26. oktobra protokola 6. punktā.)


5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Svein Roald Hansen vadīto Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EEZ EBTA) Parlamentārās komitejas delegāciju, kā arī novērotājus no Šveices Federālās asamblejas, kuri bija ieņēmuši vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.
Izmantojot iespēju, viņš godināja 2011. gada 22. jūlijā Norvēģijā notikušā slaktiņa upurus.


6. Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi (debašu turpinājums)

(Debašu sākumu skatīt 2011. gada 26. oktobra protokola 4. punktā.)

Crescenzio Rivellini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Edit Herczog (aizstājot ITRE komitejas atzinuma sagatavotāju Ivailo Kalfin), Franziska Katharina Brantner (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Olbrycht (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jean-Pierre Audy PPE grupas vārdā, Jens Geier S&D grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā un Göran Färm.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik un Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Uzstājās Janusz Lewandowski un Ingeborg Gräßle.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 26. oktobra protokola 8.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

7. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Parlamenta ēkās ir sācis darboties jauns Wi-Fi tīkls; viņš pateicās un izteica atzinību DG ITEC dienestiem un priekšsēdētāja vietniekam Rainer Wieland, kuri bija atbildīgi par šo projektu.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Potito Salatto par iespējamo Parlamenta delegācijas vizīti Teherānā (sēdes vadītājs to pieņēma zināšanai), Ivo Vajgl par triju humānās palīdzības darbinieku nolaupīšanu bēgļu nometnē Tindufā (Alžīrijā) naktī no 22. uz 23. oktobri; viņš prasīja, lai Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton risina šo jautājumu (sēdes vadītājs piekrita runātājam, ka tā ir nopietna problēma); uzstājās arī Miguel Portas par balsošanas secību attiecībā uz budžeta grozījumiem Nr. 1241 un Nr. 985.


8.1. Eiropas Savienības vispārējā budžeta projekts — 2012. finanšu gads (balsošana)

2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekta III iedaļas (Komisija) apropriāciju grozījumu projekts

2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļas grozījumu projekti attiecībā uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Revīzijas palātu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas Ombudu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju

Līgumu noteikumos ir paredzēts, ka par grozījumu projektiem, lai tie būtu pieņemti, ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Pieņemtie grozījumu projekti ir iekļauti pielikumā „Pieņemtie teksti”.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Uzstāšanās

Pirms balsošanas

Francesca Balzani (galvenā referente par budžetu) ierosināja turpmāk izklāstītos tehniskos pielāgojumus, ko Parlaments apstiprināja.

"Attiecībā uz 05 04 05 02. pozīciju ("Operatīvā tehniskā palīdzība") un 05 08 06. pozīciju ("Sabiedrības informētības palielināšana par kopējo lauksaimniecības politiku") Budžeta komitejas iesniegtajos grozījumos Nr. 1207 un Nr. 1206 tādā redakcijā, kādā tie iekļauti sesijas dokumentos, nav ietvertas mainītās summas. Tās ir jāiekļauj un jāpieņem, atjaunojot summas, kas ir budžeta projektā, proti:

+ 2,5 un + 3 miljoni EUR attiecīgi saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām 05 04 05 02. pozīcijā (grozījums Nr. 1207);

un + 1 miljons EUR gan saistību apropriācijām, gan maksājumu apropriācijām 05 08 06. pozīcijā (grozījums Nr. 1206).

Attiecībā uz aģentūrām piezīmēs par atsevišķu aģentūru budžeta pozīcijām ir jāveic tehniski pielāgojumi, lai tās atbilstu galīgajām pieņemtajām summām."

Balsošanas laikā

Miguel Portas prasīja samainīt vietām balsošanas secību grozījumiem Nr. 1241 un Nr. 985, taču José Manuel Fernandes (līdzreferents) iebilda pret šo pieprasījumu, un to nepieņēma.

Pēc balsošanas

Jacek Dominik (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atzīmēja, ka Parlamenta un Padomes nostājas ir atšķirīgas, un piekrita, ka jāsasauc Samierināšanas komiteja saskaņā ar Lisabonas līguma 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu.


8.2. Parlamenta nostāja attiecībā uz Padomes grozīto 2012. gada budžeta projektu (balsošana)

Ziņojums par Padomes grozīto Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: Francesca Balzani un José Manuel Fernandes (A7-0354/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0461).

Uzstāšanās

José Manuel Fernandes (līdzreferents) sniedza tehnisku precizējumu 68. punktam.

Miguel Portas GUE/NGL grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 33, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

José Manuel Fernandes sniedza precizējumu par balsojumu attiecībā uz grozījumu Nr. 41.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks


8.3. Sadarbības nolīguma noslēgšana satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti un šā nolīguma provizoriska piemērošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Sadarbības nolīguma noslēgšanu satelītnavigācijas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Herbert Reul (A7-0316/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0462).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.4. Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Kopienu nolīgums par GALILEO un GPS satelītu navigācijas sistēmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Amerikas Savienoto Valstu un Eiropas Kopienu nolīgumu par GALILEO un GPS satelītu navigācijas sistēmu un saistīto programmu veicināšanu, nodrošināšanu un izmantošanu [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Herbert Reul (A7-0332/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0463).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Nodokļu sistēma, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta redakcija) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0314/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0464).


8.6. Gada budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības gada budžetam [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Budžeta komiteja - Budžeta kontroles komiteja. Līdzreferenti: Ingeborg Gräßle un Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0465).

Uzstāšanās

Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 271, un to pieņēma.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pirms balsošanas par normatīvo rezolūciju Ingeborg Gräßle (līdzreferente), pamatojoties uz Reglamenta 57. panta 2. punktu, prasīja šo rezolūcijas projektu nodot atpakaļ attiecīgajai komitejai.

Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis) uzstājās par šo nodošanu atpakaļ komitejai.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.7. Jaunu prasmju un darba vietu programma (balsošana)

Ziņojums par jaunu prasmju un darba vietu programmu [2011/2067(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Regina Bastos (A7-0320/2011) .

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0466).


9. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Eiropas Savienības vispārējā budžeta projekts — 2012. finanšu gads

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino un Peter Jahr

Francesca Balzani un José Manuel Fernandes ziņojums - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Hannu Takkula

Sven Giegold ziņojums - A7-0314/2011

Ashley Fox un Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ingeborg Gräßle un Crescenzio Rivellini ziņojums - A7-0325/2011

Peter Jahr un Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regina Bastos ziņojums - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė


10. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Eiropas Savienībai kopējas pārvietošanas programmas izveide (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000238/2011) un kuru uzdeva Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Antonio Masip Hidalgo S&D grupas vārdā, Georgios Papanikolaou PPE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā Padomei: Kopējas ES pārvietošanas programmas izveide (B7-0636/2011).

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou un Kyriacos Triantaphyllides izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Piotr Stachańczyk (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz mutisko jautājumu. Uzstājās Rui Tavares, pieprasot Padomes precizējumu (sēdes vadītājs norādīja, ka deputāts saņems atbildi debašu beigās).

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Claude Moraes S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Malika Benarab-Attou Verts/ALE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon un Sylvie Guillaume.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker un Elena Băsescu.

Uzstājās Cecilia Malmström un Piotr Stachańczyk.

Debates tika slēgtas.


13. Mikrobu rezistences radītie draudi sabiedrības veselībai (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000214/2011) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Mikroorganismu rezistences radītie draudi sabiedrības veselībai (B7-0633/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000215/2011) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Mikroorganismu rezistences radītie draudi sabiedrības veselībai (B7-0634/2011).

Jo Leinen izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Adam Fronczak (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un John Dalli (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: Giles CHICHESTER
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Theodoros Skylakakis ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kriton Arsenis, Charles Tannock un Silvia-Adriana Ţicău.

Uzstājās John Dalli un Adam Fronczak.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard un Oreste Rossi, ENVI komitejas vārdā - par mikroorganismu rezistences radītajiem draudiem sabiedrības veselībai (B7-0538/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.8. punkts.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

Delegācija ES un Turcijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Philippe Boulland aizstāj Theodor Dumitru Stolojan.

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Theodor Dumitru Stolojan.

Delegācija sadarbībai ar Šveici, Islandi un Norvēģiju un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Theodor Dumitru Stolojan.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


15. Seksuāla vardarbība pret bērniem, bērnu seksuāla izmantošana un bērnu pornogrāfija ***I - Bērnu tiesības Eiropas Savienībā (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/TI [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A7-0294/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000231/2011) un kuru uzdeva Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino PPE grupas vārdā Komisijai: Informācija par Eiropas Savienības programmā par bērnu tiesībām paredzēto pasākumu ieviešanu (B7-0627/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000273/2011) un kuru uzdeva Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel ALDE grupas vārdā Komisijai: Bērnu tiesības ES (B7-0637/2011).

Roberta Angelilli iepazīstināja ar ziņojumu un izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski B7-0627/2011.

Cecilia Wikström izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski B7-0637/2011.

Uzstājās Krzysztof Kwiatkowski (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Marina Yannakoudakis (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik un Anna Záborská.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor un Angelika Werthmann.

Uzstājās Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski un Roberta Angelilli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.2. punkts.


16. Trešo valstu valstspiederīgo vai bezvalstnieku kvalificēšana par personām, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un viņu statuss ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu (pārstrādāta redakcija) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Jean Lambert (A7-0271/2011).

Jean Lambert iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: László TŐKÉS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Piotr Stachańczyk (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Cornelis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu un Antonio Masip Hidalgo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu un Hubert Pirker.

Uzstājās Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk un Jean Lambert.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.3. punkts.


17. ES un Austrālijas nolīgums par pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas Muitas un robežapsardzes dienestam [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011).

Sophia in 't Veld iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Monica Luisa Macovei (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja) un Axel Voss PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Birgit Sippel S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Martin Ehrenhauser, pie grupām nepiederošs deputāts, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu un Dimitrios Droutsas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău un Jaroslav Paška.

Uzstājās Cecilia Malmström un Sophia in 't Veld.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 27. oktobra protokola 8.5. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 473.262/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika