Indeks 
Protokół
PDF 229kWORD 180k
Środa, 26 października 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. po zmianach wprowadzonych przez Radę - Uruchomienie instrumentu elastyczności (debata)
 4.Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (debata)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego (ciąg dalszy debaty)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Głosowanie
  
8.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - rok budżetowy 2012 (głosowanie)
  
8.2.Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)
  
8.3.Zawarcie i tymczasowe stosowanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (głosowanie)
  
8.7.Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)
 13.Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca ***I - Prawa dzieci w Unii Europejskiej (debata)
 16.Kwalifikowanie i status obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony ***I (debata)
 17.Umowa między UE a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu danych PNR *** (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termin: 15/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Dyrektywa Komisji …/…/UE zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termin: 21/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji (UE) zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termin: 15/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/…zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termin: 21/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji dotycząca jednostronnego włączenia przez Włochy dodatkowych gazów cieplarnianych i działań do unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na mocy art. 24 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termin: 19/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termin: 18/11/2011)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… w sprawie wymagań technicznych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do dostępu do pojazdu i jego zwrotności oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termin: 24/01/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO


3. Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. po zmianach wprowadzonych przez Radę - Uruchomienie instrumentu elastyczności (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 po zmianach wprowadzonych przez Radę – wszystkie sekcje [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] oraz pisma w sprawie poprawek nr 1/2012 (COM(2011)0372) i nr 2/2012 (COM(2011)0576) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 – Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Francesca Balzani i José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na rzecz finansowania strategii „Europa 2020” i europejskiej polityki sąsiedztwa, zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes i Reimer Böge przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Jacek Dominik (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: María Muñiz De Urquiza (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Charles Goerens (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Peter Šťastný (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Jutta Haug (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Reinhard Bütikofer (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Edvard Kožušník (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Bogusław Liberadzki (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), László Surján (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Britta Reimers (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PECH), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Franziska Keller (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Silvana Koch-Mehrin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Lajos Bokros w imieniu grupy ECR, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, i Salvador Garriga Polledo.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial i Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes i Reimer Böge.

Głos zabrał Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT) w celu doprecyowania swojej poprzedniej wypowiedzi z uwagi na problem z tłumaczeniem ustnym.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: A7-0354/2011 w dniu 26 października 2011 r. (pkt 8.2 protokołu z dnia 26.10.2011 r.)

Głosowanie nad sprawozdaniem A7-0353/2011 odbędzie się podczas kolejnej sesji miesięcznej.


4. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle przedstawiła sprawozdanie.

(Ciąg dalszy debaty - pkt 6 protokołu z dnia 26.10.2011 r.)


5. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację komitetu parlamentarnego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EOG/EFTA), a także obserwatorów z ramienia Zgromadzenia Federalnego Szwajcarii pod przewodnictwem Sveina Roalda Hansena, którzy zajęli miejsce na trybunie honorowej.

Korzystając z okazji, przewodniczący oddał hołd ofiarom zamachów, które miały miejsce w Norwegii w dniu 22 lipca 2011 r.


6. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego (ciąg dalszy debaty)

(Początek debaty - pkt 4 protokołu z dnia 26.10.2011 r.)

Crescenzio Rivellini przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: Edit Herczog (zastępczyni Ivailo Kalfina, sprawozdawcy komisji opiniodawczej ITRE), Franziska Katharina Brantner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Jens Geier w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, i Göran Färm.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik i Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski i Ingeborg Gräßle.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 26.10.2011 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

7. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący ogłosił uruchomienie w budynkach Parlamentu nowej bezprzewodowej sieci Wi-Fi oraz podziękował i pogratulował służbom DG ITEC i wiceprzewodniczącemu Rainerowi, który był odpowiedzialny za realizację tego przedsięwzięcia.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Potito Salatto w sprawie ewentualnej wizyty delegacji Parlamentu w Teheranie (przewodniczący przyjął to wystąpienie do wiadomości), Ivo Vajgl w sprawie porwania trzech pracowników organizacji humanitarnej w obozie dla uchodźców w Tindufie (Algieria) w nocy z 22 na 23 października, przy czym zaapelował do Catherine Ashton, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, o zajęcie się tą sprawą (przewodniczący podzielił obawy mówcy), i Miguel Portas w sprawie kolejności głosowania nad poprawkami budżetowymi nr 1241 i 985.


8.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej - rok budżetowy 2012 (głosowanie)

Projekt poprawek do zapisów sekcji 3 projektu budżetu ogólnego na rok 2012, dotyczącej Komisji

Projekty poprawek do sekcji 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 projektu budżetu ogólnego na rok 2012, dotyczących Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Zgodnie z postanowieniami traktatów przyjęcie projektów poprawek wymaga uzyskania większości głosów posłów do Parlamentu Europejskiego

(Przyjęte projekty poprawek figurują w załączniku do Tekstów przyjętych”)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Wystąpienia

Przed głosowaniem

Francesca Balzani (główna sprawozdawczymi w sprawie budżetu) zaproponowała poniższe zmiany techniczne, które Parlament zatwierdził:

„W liniach budżetowych 05 04 05 02 („Operacyjna pomoc techniczna”) i 05 08 06 („Podnoszenie świadomości społecznej w dziedzinie wspólnej polityki rolnej”) poprawki BUDG 1207 i 1206 figurujące w dokumentach z posiedzeń nie obejmują zmiany kwot. Należy je rozumieć i przyjąć jako poprawki przywracające kwoty zapisane w projekcie budżetu, czyli:

+2,5 i +3 mln odpowiednio w środkach na zobowiązania i w środkach na płatności w linii budżetowej 05 04 05 02 (poprawka 1207);

oraz +1 mln w środkach na zobowiązania oraz w środkach na płatności w linii budżetowej 05 08 06 (poprawka 1206).

Jeśli chodzi o agencje, to uwagi figurujące pod liniami budżetowymi niektórych agencji będą przedmiotem dostosowań technicznych, by odpowiadały one ostatecznie przyjętym kwotom.

W czasie głosowania

Miguel Portas, który wniosł o odwrócenie kolejności głosowania nad poprawkami nr 1241 i 985, oraz José Manuel Fernandes (współsprawozdawca), który sprzeciwił się temu wnioskowi. Wniosek nie został przyjęty.

Po głosowaniu

Jacek Dominik (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu a stanowiskiem Rady i zgodził się na zwołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu z Lizbony.


8.2. Stanowisko Parlamentu w sprawie projektu budżetu na 2012 r. po zmianach wprowadzonych przez Radę (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 po zmianach wprowadzonych przez Radę – wszystkie sekcje [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: Francesca Balzani i José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0461)

Wystąpienia

José Manuel Fernandes (współsprawozdawca) zgłosił wyjaśnienie techniczne do ust. 68.

Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL przedstawił poprawkę ustną do poprawki 33. Poprawka ustna nie została przyjęta, gdyż ponad 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu.

José Manuel Fernandes zgłosił wyjaśnienie techniczne do poprawki 41.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący


8.3. Zawarcie i tymczasowe stosowanie Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy o współpracy w zakresie nawigacji satelitarnej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Królestwem Norwegii [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0462)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.4. Umowa w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0463)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0464)


8.6. Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu rocznego Unii [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Kontroli Budżetowej. Współsprawozdawcy: Ingeborg Gräßle i Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0465)

Wystąpienie

Franziska Katharina Brantner w imieniu grupy Verts/ALE zgłosiła poprawkę ustną do poprawki 271. Poprawka ustna została przyjęta.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Ingeborg Gräßle (współsprawozdawczyni) przed głosowaniem w sprawie rezolucji ustawodawczej wniosła o odesłanie sprawozdania do komisji na podstawie art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Janusz Lewandowski (członek Komisji) wypowiedział się w sprawie odesłania sprawozdania do komisji.

Parlament przyjął wniosek.


8.7. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie programu na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia [2011/2067(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0466)


9. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej – rok budżetowy 2012

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino i Peter Jahr

Sprawozdanie Franceski Balzani i José Manuela Fernandesa - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Hannu Takkula

Sprawozdanie Svena Giegolda - A7-0314/2011

Ashley Fox i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle i Crescenzia Rivelliniego - A7-0325/2011

Peter Jahr i Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sprawozdanie Reginy Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.50 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (debata)

Pytanie ustne (O-000238/2011), które zadali: Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Antonio Masip Hidalgo w imieniu grupy S&D, Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Stworzenie wspólnego unijnego programu przesiedleń (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou i Kyriacos Triantaphyllides zadali pytanie ustne.

Piotr Stachańczyk (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie ustne. Głos zabrał Rui Tavares w celu uzyskania wyjaśnień od Rady (Przewodniczący poinformował, że przedstawiciel Rady udzieli odpowiedzi na zakończenie debaty).

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon i Sylvie Guillaume.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Piotr Stachańczyk.

Debata została zamknięta.


13. Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (debata)

Pytanie ustne (O-000214/2011), które zadał Jo Leinen w imieniu komisji ENVI, do Rady: Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (B7-0633/2011)

Pytanie ustne (O-000215/2011), które zadał Jo Leinen w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Zagrożenia zdrowia publicznego w związku z odpornością przeciwbakteryjną (B7-0634/2011)

Jo Leinen zadał pytania ustne.

Adam Fronczak (urzędujący przewodniczący Rady) i John Dalli (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Theodoros Skylakakis w imieniu grupy ALDE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kriton Arsenis, Charles Tannock i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: John Dalli oraz Adam Fronczak.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard i Oreste Rossi, w imieniu komisji ENVI, w sprawie zagrożenia zdrowia publicznego w wyniku oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (B7-0538/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 27.10.2011 r.


14. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy PPE następujące wnioski o mianowanie:

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja: Philippe Boulland w miejsce Theodora Dumitru Stolojana

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia: Theodor Dumitru Stolojan

Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią, Norwegią i Europejską Wspólnotą Gospodarczą: Theodor Dumitru Stolojan.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


15. Wykorzystywanie seksualne dzieci oraz pornografia dziecięca ***I - Prawa dzieci w Unii Europejskiej (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Pytanie ustne (O-000231/2011), które zadali Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino w imieniu grupy PPE, do Komisji: Informacje dotyczące wdrożenia środków przewidzianych w programie Unii Europejskiej dotyczącym praw dzieci (B7-0627/2011)

Pytanie ustne (O-000273/2011), które zadali Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Prawa dziecka w Unii Europejskiej (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli przedstawiła sprawozdanie i zadała pytanie ustne B7-0627/2011.

Cecilia Wikström zadała pytanie ustne B7-0637/2011.

Głos zabrali: Krzysztof Kwiatkowski (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Marina Yannakoudakis (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik i Anna Záborská.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski i Roberta Angelilli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 27.10.2011 r.


16. Kwalifikowanie i status obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych norm dotyczących kwalifikowania i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub beneficjentów ochrony międzynarodowej oraz zakresu udzielanej ochrony (przekształcenie) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Piotr Stachańczyk (urzędujący przewodniczący Rady) i Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu i Antonio Masip Hidalgo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu i Hubert Pirker.

Głos zabrali: Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 27.10.2011 r.


17. Umowa między UE a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu danych PNR *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld przedstawiła zalecenie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET) i Axel Voss w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu i Dimitrios Droutsas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău i Jaroslav Paška.

Głos zabrały: Cecilia Malmström i Sophia in 't Veld.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 27.10.2011 r.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 473.262/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 20:50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności