Index 
Proces-verbal
PDF 225kWORD 186k
Miercuri, 26 octombrie 2011 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 3.Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (dezbatere)
 4.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (dezbatere)
 5.Urări de bun venit
 6.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii (continuarea dezbaterii)
 7.Comunicarea Preşedintelui
 8.Votare
  
8.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2012 (vot)
  
8.2.Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile (vot)
  
8.3.Încheierea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.4.Acordul UE-SUA privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.5.Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
8.6.Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (vot)
  
8.7.Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)
 13.Rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice (dezbatere)
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă ***I - Drepturile copilului în Uniunea Europeană (dezbatere)
 16.Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională ***I (dezbatere)
 17.Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor *** (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - termen: 15/01/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Directiva …/…/UE a Comisiei de modificare a anexei I la Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în materie de fabricare, prezentare și vânzare a produselor din tutun (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - termen: 21/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul (UE) al Comisiei de modificare a anexei XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice („REACH”) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - termen: 15/01/2012)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE, IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile și nivelurile de utilizare pentru galben de chinolină (E 104), galben apus de soare (sunset yellow) FCF/galben portocaliu S (E 110) și roșu ponceau 4R, roșu coșenilă A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - termen: 21/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind includerea unilaterală de către Italia a unor gaze cu efect de seră și a unor activități suplimentare în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (textul în limba italiană fiind singurul autentic) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - termen: 19/01/2012)
retrimis fond: ENVI

- Proiect de Regulament (UE) al Comisiei de modificare a Directivelor 2004/17/CE, 2004/18/CE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare a acestora în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - termen: 18/11/2011)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisiei privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la accesul în vehicule și la manevrabilitatea acestora și de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - termen: 24/01/2012)
retrimis fond: IMCO


3. Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile - Mobilizarea instrumentului de flexibilitate (dezbatere)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secțiunile[13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] şi scrisorile rectificative nr. 1/2012 (COM(2011)0372) şi 2/2012 (COM(2011)0576) la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru excerciţiul financiar 2012 – Comisia pentru bugete. Coraportori: Francesca Balzani şi José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în favoarea Strategiei Europa 2020 și a politicii europene de vecinătate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes şi Reimer Böge îşi prezintă rapoartele .

Au intervenit: Jacek Dominik (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: María Muñiz De Urquiza (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Charles Goerens (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Peter Šťastný (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Reinhard Bütikofer (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Edvard Kožušník (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Bogusław Liberadzki (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), László Surján (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Luis Manuel Capoulas Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Britta Reimers (raportoarea pentru aviz a Comisiei PECH), Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Franziska Keller (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Silvana Koch-Mehrin (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Göran Färm, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Lajos Bokros, în numele Grupului ECR, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, şi Salvador Garriga Polledo.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial şi Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes şi Reimer Böge.

A intervenit Morten Løkkegaard (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT) pentru a face o precizare cu privire la intervenţia sa anterioară, pentru a clarifica o problemă de interpretare.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: A7-0354/2011 la 26 octombrie 2011(punctul 8.2 al PV din 26.10.2011)

Votarea raportului A7-0353/2011 va avea loc în cursul următoarei perioade de sesiune.


4. Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Coraportori: Ingeborg Gräßle şi Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle şi-a prezentat raportul.

(Urmarea dezbaterii poate fi consultată la punctul 6 al PV din 26.10.2011)


5. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Comitetului parlamentar al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (SEE/AELS), precum şi observatorilor Adunării Federale a Elveţiei, conduse de Svein Roald Hansen, care au luat loc în tribuna oficială.

Cu această ocazie, Preşedintele a adus un omagiu victimelor masacrelor care au avut loc în Norvegia la 22 iulie 2011.


6. Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii poate fi consultat la punctul 4 al PV din 26.10.2011)

Crescenzio Rivellini şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: Edit Herczog (supleantă a lui Ivailo Kalfin, raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE) Franziska Katharina Brantner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Jan Olbrycht (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, Jens Geier, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, şi Göran Färm.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik şi Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Au intervenit: Janusz Lewandowski şi Ingeborg Gräßle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 26.10.2011.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente în aşteptarea votării.)


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

7. Comunicarea Preşedintelui

Preşedintele a anunţat lansarea unei noi reţele Wi-Fi în clădirile Parlamentului şi a transmis mulţumiri şi felicitări unităţilor din cadrul DG ITEC, precum şi Vicepreşedintelui Rainer Wieland, responsabil cu acest proiect.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit Potito Salatto privind vizita eventuală a unei delegaţii a Parlamentului la Teheran (Preşedintele a luat act de acest fapt), Ivo Vajgl privind răpirea a trei lucrători umanitari din tabăra de refugiaţi din Tindouf (Algeria) în noaptea de 22-23 octombrie, şi care a solicitat lui Catherine Ashton, Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate , să analizeze această chestiune (Preşedintele a împărtăşit preocuparea oratorului), şi Miguel Portas privind ordinea de votare a amendamentelor bugetare 1241 şi 985.


8.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2012 (vot)

Proiect de modificare a creditelor de la secţiunea III din proiectul de buget general 2012, privind Comisia

Proiecte de modificare a secţiunilor I, II, IV, V, VI, VII, VIII şi IX din proiectul de buget general 2012 în ceea ce priveşte Parlamentul European, Consiliul, Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

Conform dispoziţiilor tratatelor, pentru a fi adoptate proiectele de amendamente trebuie să reunească voturile majorităţii membrilor Parlamentului European.

(Proiectele de modificare adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate”)

(Votul în detaliu: anexa „Rezultatele voturilor", punctul 1)

Intervenţii
Înaintea votării

Francesca Balzani (raportoare generală pentru buget) a propus următoarele modificări tehnice, pe care Parlamentul le-a aprobat:

«Pentru liniile 05 04 05 02 (Asistenţă tehnică operaţională”) şi 05 08 06 (Acţiuni de informare privind politica agricolă comună), amendamentele BUDG 1207 şi 1206, asffel cum apar în documentele de şedinţă, nu includ modificările sumelor. Acestea trebuie înţelese şi adoptate în sensul restabilirii sumelor prezentate în proiectul de buget, şi anume:

+ 2,5 şi + 3 milioane, respectiv, în credite de angajament şi în credite de plată, pentru linia 05 04 05 02 (amendamentul 1207);

şi + 1 milion în credite de angajament şi în credite de plată, pentru linia 05 08 06 (amendamentul 1206).

În ceea ce priveşte agenţiile, comentariile care figurează după liniile bugetare ale anumitor agenţii vor face obiectul unor adaptări tehnice, în vederea adaptării acestora la sumele definitive adoptate.»

În cursul votării

Miguel Portas, pentru a solicita inversarea ordinii de votare a amendamentelor 1241 şi 985, şi José Manuel Fernandes (coraportor) împotriva acestei solicitări, care nu a fost reţinută.

După votare

Jacek Dominik (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a luat act de diferenţele dintre poziţia Parlamentului şi cea a Consiliului şi şi-a dat acordul cu privire la convocarea comitetului de conciliere în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul de la Lisabona.


8.2. Poziţia Parlamentului cu privire la proiectul de buget 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secţiunile (vot)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu - toate secțiunile [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportori: Francesca Balzani şi José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0461)

Intervenţii

José Manuel Fernandes (coraportor) a făcut o precizare de ordin tehnic cu privire la punctul 68.

Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, a prezentat un amendament oral la amendamentul 33, care nu a fost reţinut, dat fiind că peste 40 de deputaţi s-au exprimat împotriva luării în considerare a acestuia.

José Manuel Fernandes pentru a face o precizare privind votarea amendamentului 41.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte


8.3. Încheierea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0462)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.4. Acordul UE-SUA privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului privind promovarea, furnizarea și utilizarea sistemelor de navigație prin satelit Galileo și GPS și a aplicațiilor conexe dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0463)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.5. Regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (reformare) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportor: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE şi PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2011)0464)


8.6. Normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru control bugetar. Coraportori: Ingeborg Gräßle şi Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2011)0465)

Intervenţie

Franziska Katharina Brantner, în numele Grupului Verts/ALE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 271, care a fost reţinut.

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Ingeborg Gräßle (coraportoare), înainte de votarea rezoluţiei legislative, a solicitat, în virtutea articolului 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea raportului la comisie.

Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) a intervenit asupra acestei retrimiteri.

Parlamentul a aprobat cererea.


8.7. Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă (vot)

Raport referitor la agenda pentru noi competențe și locuri de muncă [2011/2067(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2011)0466)


9. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Proiectul de buget general al Uniunii Europene - exerciţiul financiar 2012

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino şi Peter Jahr

Raport Francesca Balzani şi José Manuel Fernandes - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Hannu Takkula

Raport Sven Giegold - A7-0314/2011

Ashley Fox şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Ingeborg Gräßle şi Crescenzio Rivellini - A7-0325/2011

Peter Jahr şi Sergio Paolo Francesco Silvestris

Raport Regina Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris şi Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


12. Crearea unui program comun de reinstalare al UE (dezbatere)

Întrebare orală (O-000238/2011) adresată de Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Antonio Masip Hidalgo, în numele Grupului S&D, Georgios Papanikolaou, în numele Grupului PPE , Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Crearea unui program comun de reinstalare al UE (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou şi Kyriacos Triantaphyllides au dezvoltat întrebarea orală.

Piotr Stachańczyk (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea orală. A intervenit Rui Tavares pentru a solicita o precizare din partea Consiliului (Preşedintele i-a indicat că va primi un răspuns la sfârşitul dezbaterii).

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea orală.

Au intervenit: Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Malika Benarab-Attou, în numele Grupului Verts/ALE, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon şi Sylvie Guillaume.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker şi Elena Băsescu.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Piotr Stachańczyk.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice (dezbatere)

Întrebare orală (O-000214/2011) adresată de Jo Leinen în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice (B7-0633/2011)

Întrebare orală (O-000215/2011) adresată de Jo Leinen în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Rezistența la agenții antimicrobieni, o amenințare la adresa sănătății publice (B7-0634/2011)

Jo Leinen a dezvoltat întrebările orale.

Adam Fronczak (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi John Dalli (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

A PREZIDAT: Giles CHICHESTER
Vicepreşedinte

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, Theodoros Skylakakis, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies şi Peter Liese.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Kriton Arsenis, Charles Tannock şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: John Dalli şi Adam Fronczak.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard şi Oreste Rossi, în numele Comisiei ENVI, referitoare la amenințarea pe care o reprezintă rezistența antimicrobiană pentru sănătatea publică (B7-0538/2011)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 27.10.2011.


14. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia: Philippe Boulland care îl înlocuieşte pe Theodor Dumitru Stolojan

Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Theodor Dumitru Stolojan

Delegaţia pentru relaţiile cu Elveţia, Islanda şi Norvegia şi cu Comisia parlamentară mixtă a Spaţiului Economic European (SEE): Theodor Dumitru Stolojan.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă ***I - Drepturile copilului în Uniunea Europeană (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Întrebare orală (O-000231/2011) adresată de Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, Comisiei: Informații referitoare la punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în programul Uniunii Europene privind drepturile copilului (B7-0627/2011)

Întrebare orală (O-000273/2011) adresată de Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Drepturile copilului în UE (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli şi-a prezentat raportul şi a dezvoltat întrebarea orală B7-0627/2011.

Cecilia Wikström a dezvoltat întrebarea orală B7-0637/2011.

Au intervenit: Krzysztof Kwiatkowski (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Marina Yannakoudakis (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Simon Busuttil, în numele Grupului PPE, Kinga Göncz, în numele Grupului S&D, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, şi Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik şi Anna Záborská.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor şi Angelika Werthmann.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski şi Roberta Angelilli.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 27.10.2011.


16. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (reformare) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: László TŐKÉS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Piotr Stachańczyk (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Niki Tzavela, în numele Grupului EFD, Andreas Mölzer, neafiliat, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu şi Antonio Masip Hidalgo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu şi Hubert Pirker.

Au intervenit: Cecilia Malmström, Piotr Stachańczyk şi Jean Lambert.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 27.10.2011.


17. Acordul dintre Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Australia privind prelucrarea şi transferul datelor din registrul cu numele pasagerilor (PNR) de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal şi de protecţie a frontierelor din Australia [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld a prezentat recomandarea.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Monica Luisa Macovei (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET) şi Axel Voss, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Ehrenhauser, neafiliat, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu şi Dimitrios Droutsas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău şi Jaroslav Paška.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Sophia in 't Veld.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 27.10.2011.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 473.262/OJME).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 20.50.

Klaus Welle

Libor Rouček

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate