Zoznam 
Zápisnica
PDF 228kWORD 178k
Streda, 26. októbra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady - Mobilizácia nástroja flexibility (rozprava)
 4.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***I (rozprava)
 5.Oficiálne privítanie
 6.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (pokračovanie rozpravy)
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – rozpočtový rok 2012 (hlasovanie)
  
8.2.Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady (hlasovanie)
  
8.3.Uzavretie a predbežné uplatňovanie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda medzi USA a ES o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)
  
8.7.Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)
 13.Antimikrobiálna rezistencia ako ohrozenie verejného zdravia (rozprava)
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***I - Práva dieťaťa v Európskej únii (rozprava)
 16.Oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou ***I (rozprava)
 17.Dohoda medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) *** (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII (CMR látky) (D007340/04 - 2011/2867(RPS) - lehota: 15/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Smernica Komisie …/…/EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (D015629/02 - 2011/2882(RPS) - lehota: 21/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií („REACH“) (D015867/02 - 2011/2868(RPS) - lehota: 15/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/…, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o podmienky a úrovne používania chinolínovej žltej (E 104), žltej SY FCF/pomarančovožltej S (E 110) a Ponceau 4R, košenilovej červenej A (E 124) (D016141/02 - 2011/2883(RPS) - lehota: 21/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o jednostrannom začlenení dodatočných skleníkových plynov a činností Talianskom do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii podľa článku 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Len taliansky text je autentický) (D016343/01 - 2011/2871(RPS) - lehota: 19/01/2012)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Návrh nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (D016771/01 - 2011/2869(RPS) - lehota: 18/11/2011)
pridelené gestorský výbor: IMCO

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… o požiadavkách typového schvaľovania motorových vozidiel, pokiaľ ide o vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (D016894/01 - 2011/2892(RPS) - lehota: 24/01/2012)
pridelené gestorský výbor: IMCO


3. Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady - Mobilizácia nástroja flexibility (rozprava)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely [13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)] a opravné listy č. 1/2012 (KOM(2011)0372) a 2/2012 (KOM(2011)0576) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 – Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility v prospech stratégie EÚ 2020 a európskeho susedstva v súlade s bodom 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpili: Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: María Muñiz De Urquiza (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Charles Goerens (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Peter Šťastný ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Pervenche Berès (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jutta Haug (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Reinhard Bütikofer (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Edvard Kožušník (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), László Surján (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Luis Manuel Capoulas Santos (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Britta Reimers (spravodajkyňa výboru PECH požiadaného o stanovisko), Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Franziska Keller (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Silvana Koch-Mehrin (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via v mene skupiny PPE, Göran Färm v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Lajos Bokros v mene skupiny ECR, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong, nezaradený poslanec, a Salvador Garriga Polledo.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Derek Vaughan, Alexander Alvaro, James Elles, François Alfonsi, Jürgen Klute, Claudio Morganti, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Edit Herczog, Carl Haglund, Derk Jan Eppink, Frank Vanhecke, Marian-Jean Marinescu, Roberto Gualtieri, Estelle Grelier, Lambert van Nistelrooij, Eider Gardiazábal Rubial a Sidonia Elżbieta Jędrzejewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Damien Abad, Zigmantas Balčytis, Barbara Matera, Peter van Dalen, João Ferreira, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Frédéric Daerden a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Vystúpili títo poslanci: Janusz Lewandowski, Jacek Dominik, Francesca Balzani, José Manuel Fernandes a Reimer Böge.

V rozprave vystúpil Morten Løkkegaard (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), aby spresnil svoje predchádzajúce vystúpenie vzhľadom na problém s tlmočením.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: A7-0354/2011 26. októbra 2011 (bod 8.2 zápisnice zo dňa 26. októbra 2011)

Hlasovanie o správe A7-0353/2011 sa uskutoční počas budúcej schôdze.


4. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spoluspravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

Ingeborg Gräßle uviedla správu.

(V súvislosti s pokračovaním rozpravy pozri bod 6 zápisnice zo dňa 26.10.2011)


5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu členov delegácie Parlamentného výboru Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a pozorovateľov zo švajčiarskeho federálneho zhromaždenia na čele so Sveinom Roaldom Hansenom, ktorí boli usadení na čestnej galérii.

Pri tejto príležitosti si uctil pamiatku obetí masakru, ku ktorému došlo 22. júla 2011 v Nórsku.


6. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (pokračovanie rozpravy)

(V súvislosti s pokračovaním rozpravy pozri bod 4 zápisnice zo dňa 26. októbra 2011)

Crescenzio Rivellini uviedol správu.

V rozprave vystúpil Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Herczog (zastupujúca Ivaila Kalfina, spravodajcu výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Franziska Katharina Brantner (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Jan Olbrycht (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jean-Pierre Audy v mene klubu PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jan Mulder v mene skupiny ALDE, Marta Andreasen v mene skupiny EFD a Göran Färm.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik a Sergio Paolo Francesco Silvestris.

V rozprave vystúpili: Janusz Lewandowski a Ingeborg Gräßle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 26. októbra 2011.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním na chvíľu prerušené).


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil spustenie novej siete wi-fi v budovách Parlamentu, pričom zablahoželal a poďakoval útvarom GR ITEC a podpredsedovi Rainerovi Wielandovi, ktorý zodpovedá za tento projekt.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

V rozprave vystúpili: Potito Salatto v súvislosti s prípadnou návštevou delegácie Parlamentu v Teheráne (predseda vzal toto vystúpenie na vedomie), Ivo Vajgl v súvislosti s únosom troch humanitárnych pracovníkov v utečeneckom tábore v alžírskom Tindoufe v noci z 22. na 23. októbra, pričom vyzval Catherine Ashtonovú, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby sa zaoberala touto vecou (predseda sa pripojil k obavám rečníka), a Miguel Portas v súvislosti s poradím hlasovania o rozpočtových PDN 1241 a 985.


8.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – rozpočtový rok 2012 (hlasovanie)

Návrh na zmenu výšky rozpočtových prostriedkov oddielu III návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2012, týkajúceho sa Komisie.

Návrhy na zmenu výšky rozpočtových prostriedkov oddielov I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX návrhu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2012, týkajúceho sa Európskeho parlamentu, Rady, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Podľa zmlúv je na prijatie návrhov zmien a doplnení potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu

(Prijaté návrhy na zmenu a doplnenie sú uvedené v prílohe „Prijaté texty“)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním

Francesca Balzani (hlavná spravodajkyňa pre rozpočet) navrhla tieto technické úpravy, ktoré Parlament schválil:

«V súvislosti s riadkami 05 04 05 02 („Operačná technická pomoc“) a 05 08 06 („Zvyšovanie verejného povedomia o Spoločnej poľnohospodárskej politike“) PDN BUDG 1207 a 1206 uvedené v dokumentoch na zasadnutia neobsahujú úpravy súm. Mali by sa chápať a prijať tak, že opätovne stanovujú sumy obsiahnuté v návrhu rozpočtu, a to takto:

+ 2,5 milióna a + 3 milióny vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, resp. v platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s riadkom 05 04 05 02 (PDN 1207);

a + 1 milión vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, ako aj v platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s riadkom 05 08 06 (PDN 1206).

Pokiaľ ide o agentúry, pripomienky uvedené pod rozpočtovými riadkami určitých agentúr budú predmetom technických prispôsobení, aby zodpovedali konečným prijatým sumám.»

V priebehu hlasovania

Miguel Portas, ktorý požiadal, aby sa o PDN 1241 a 985 hlasovalo v opačnom poradí, a José Manuel Fernandes (spoluspravodajca) proti tejto žiadosti. Žiadosť nebola schválená.

Po hlasovaní

Jacek Dominik (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril svoj súhlas so zvolaním zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Lisabonskej zmluvy.


8.2. Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2012 po úpravách Rady (hlasovanie)

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2012 po úpravách Rady – všetky oddiely [13110/2011 - 2011/2020(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajcovia: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes (A7-0354/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0461)

Vystúpenia:

José Manuel Fernandes (spoluspravodajca) predložil technické spresnenie k odseku 68.

Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL predniesol ústny PDN k PDN 33, ktorý nebol schválený, keďže sa v jeho neprospech vyjadrilo viac ako 40 poslancov.

José Manuel Fernandes, aby predložil spresnenie k hlasovaniu o PDN 41.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda


8.3. Uzavretie a predbežné uplatňovanie Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na systéme satelitnej navigácie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Nórskym kráľovstvom [11114/2011 - C7-0184/2011- 2011/0033(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Herbert Reul (A7-0316/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0462)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.4. Dohoda medzi USA a ES o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o podpore, poskytovaní a využívaní satelitných navigačných systémov GALILEO a GPS a s nimi súvisiacich aplikácií medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej [11117/2011 - C7-0185/2011- 2011/0054(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Herbert Reul (A7-0332/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0463)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (prepracované znenie) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011- 2010/0387(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0314/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0464)


8.6. Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie [COM(2010)0815 - C7-0016/2011- 2010/0395(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spoluspravodajcovia: Ingeborg Gräßle a Crescenzio Rivellini (A7-0325/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0465)

Vystúpenie

Franziska Katharina Brantner v mene skupiny Verts/ALE predniesla ústny PDN k PDN 271, ktorý bol schválený.

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Ingeborg Gräßle (spoluspravodajkyňa) požiadala pred hlasovaním o legislatívnom uznesení, aby na základe článku 57 ods. 2 rokovacieho poriadku bola vec vrátená gestorskému výboru.

Janusz Lewandowski (člen Komisie) vystúpil v súvislosti s týmto vrátením veci výboru.

Parlament žiadosť schválil.


8.7. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta (hlasovanie)

Správa o programe pre nové zručnosti a nové pracovné miesta [2011/2067(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Regina Bastos (A7-0320/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0466)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – rozpočtový rok 2012

Ashley Fox, Guido Milana, Salvatore Iacolino a Peter Jahr

Správa: Francesca Balzani a José Manuel Fernandes - A7-0354/2011

George Lyon, Paul Murphy, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Hannu Takkula

Správa: Sven Giegold - A7-0314/2011

Ashley Fox a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Ingeborg Gräßle a Crescenzio Rivellini - A7-0325/2011

Peter Jahr a Sergio Paolo Francesco Silvestris

Správa: Regina Bastos - A7-0320/2011

Carlo Fidanza, Guido Milana, Francesco De Angelis, Gianluca Susta, Elena Băsescu, Robert Dušek, Licia Ronzulli, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000238/2011), ktorú položili Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Nadja Hirsch, Renate Weber, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Norica Nicolai, Sarah Ludford, Jens Rohde, Louis Michel, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Antonio Masip Hidalgo v mene skupiny S&D, Georgios Papanikolaou v mene skupiny PPE, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL pre Radu: Vytvorenie spoločného programu EÚ pre presídľovanie (B7-0636/2011)

Rui Tavares, Nadja Hirsch, Antonio Masip Hidalgo, Georgios Papanikolaou a Kyriacos Triantaphyllides rozvinuli otázku na ústne zodpovedanie.

Piotr Stachaňczyk (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie. V rozprave vystúpil Rui Tavares, aby požiadal Radu o spresnenie (predseda mu oznámil, že odpoveď dostane na konci rozpravy).

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Claude Moraes v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE, Monika Flašíková Beňová, Tanja Fajon a Sylvie Guillaume.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrew Henry William Brons, Hubert Pirker a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Piotr Stachaňczyk.

Rozprava sa skončila.


13. Antimikrobiálna rezistencia ako ohrozenie verejného zdravia (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000214/2011), ktorú položil Jo Leinen v mene výboru ENVI pre Radu: Antimikrobiálna rezistencia ako ohrozenie verejného zdravia (B7-0633/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000215/2011), ktorú položil Jo Leinen v mene výboru ENVI pre Komisiu: Antimikrobiálna rezistencia ako hrozba pre verejné zdravie (B7-0634/2011)

Jo Leinen rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Adam Fronczak (úradujúci predseda Rady) a John Dalli (člen Komisie) odpovedali na otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, Theodoros Skylakakis v mene skupiny ALDE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Horst Schnellhardt, Åsa Westlund, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Marisa Matias, Elisabeth Jeggle, Karin Kadenbach, Britta Reimers, Esther de Lange, Judith A. Merkies a Peter Liese.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Kriton Arsenis, Charles Tannock a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpili John Dalli a Adam Fronczak.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

Françoise Grossetête, Linda McAvan, Theodoros Skylakakis, Miroslav Ouzký, Bart Staes, Kartika Tamara Liotard a Oreste Rossi, v mene výboru ENVI, o ohrození verejného zdravia v dôsledku antimikrobiálnej rezistencie (B7-0538/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 27. októbra 2011.


14. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od poslaneckého klubu PPE tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Turecko: Philippe Boulland namiesto Theodora Dumitrua Stolojana

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Theodor Dumitru Stolojan

Delegácia pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS): Theodor Dumitru Stolojan.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


15. Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***I - Práva dieťaťa v Európskej únii (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV [COM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000231/2011), ktorú položili Roberta Angelilli, Simon Busuttil, Manfred Weber, Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE pre Komisiu: Informácie o vykonávaní opatrení plánovaných v programe Európskej únie v oblasti práv dieťaťa (B7-0627/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000273/2011), ktorú položili Renate Weber, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Andrea Zanoni, Sarah Ludford, Nadja Hirsch, Louis Michel, v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Práva dieťaťa v EÚ (B7-0637/2011)

Roberta Angelilli uviedla správu a rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B7-0627/2011.

Cecilia Wikström rozvinula otázku na ústne zodpovedanie B7-0637/2011.

V rozprave vystúpili: Krzysztof Kwiatkowski (úradujúci predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Marina Yannakoudakis (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Kinga Göncz v mene skupiny S&D, Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD a Diane Dodds, nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michèle Striffler, Birgit Sippel, Sarah Ludford, Valdemar Tomaševski, Jan Philipp Albrecht, Oreste Rossi, Nick Griffin, Sabine Verheyen, Vilija Blinkevičiūtė, Alexander Alvaro, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Kinga Gál, Monika Flašíková Beňová, Zbigniew Ziobro, Salvatore Iacolino, Emine Bozkurt, Emma McClarkin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Antigoni Papadopoulou, Mariya Nedelcheva, Marco Scurria, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Véronique Mathieu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Anna Maria Corazza Bildt, Miroslav Mikolášik a Anna Záborská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hubert Pirker, Silvia-Adriana Ţicău, Phil Prendergast, Seán Kelly, Eduard Kukan, Csaba Sógor a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Krzysztof Kwiatkowski a Roberta Angelilli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 27. októbra 2011.


16. Oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako osôb pod medzinárodnou ochranou a obsah poskytovanej ochrany (prepracované znenie) [COM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Jean Lambert (A7-0271/2011)

Jean Lambert uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: László TŐKÉS
podpredseda

V rozprave vystúpili: Piotr Stachaňczyk (predseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Niki Tzavela v mene skupiny EFD, Andreas Mölzer, nezaradený poslanec, Georgios Papanikolaou, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Takis Hadjigeorgiou, Sylvie Guillaume, Ioan Enciu a Antonio Masip Hidalgo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Jaroslav Paška, Elena Băsescu a Hubert Pirker.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström, Piotr Stachaňczyk a Jean Lambert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 27. októbra 2011.


17. Dohoda medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

Sophia in 't Veld uviedla odporúčanie.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko) a Axel Voss v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Martin Ehrenhauser, nezaradený poslanec, Hubert Pirker, Monika Flašíková Beňová, Judith Sargentini, Andreas Mölzer, Ágnes Hankiss, Kinga Göncz, Rui Tavares, Ioan Enciu a Dimitrios Droutsas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpili: Cecilia Malmström a Sophia in 't Veld.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 27. októbra 2011.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 473.262/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.50 h.

Klaus Welle

Libor Rouček

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia