Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 221kWORD 182k
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Praegused sündmused Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (arutelu)
 6.Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (23. oktoober 2011) (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2011 (auhinna saajate teatavaks tegemine)
 8.Hääletused
  8.1.Ombudsmani aastaaruanne 2010 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.2.Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I (hääletus)
  8.3.Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (hääletus)
  8.4.Euroopa Kohtult arvamuse taotlemine ELi ja Austraalia vahelise broneeringuinfot käsitleva lepingu vastavuse kohta aluslepingutele (hääletus)
  8.5.ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (hääletus)
  8.6.Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (hääletus)
  8.7.Praegused sündmused Ukrainas (hääletus)
  8.8.Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  12.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid
  12.2.Bahrein
  12.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias
 13.Hääletused
  13.1.Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid (hääletus)
  13.2.Bahrein (hääletus)
  13.3.Rafah Nachedi juhtum Süürias (hääletus)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 16.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 18.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (KOM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

2) parlamendiliikmed: kodukorra muutmise ettepanek (kodukorra artikkel 212)

Zita Gurmai ja Alain Lamassoure. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - uue artikli 197 a lisamine / artikli 203a muutmine (Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamine) (B7-0539/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


3. Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Jeemenis, Bahreinis, Süürias ja Egiptuses

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 16).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0542/2011);

- Fiorello Provera, Niki Tzavela, Jaroslav Paška, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Nikolaos Salavrakos ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0545/2011);

- Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Christine Vergiat ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0547/2011);

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0548/2011);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0549/2011);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige seoses kristlike kogukondadega (B7-0551/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah ja Anne Delvaux fraktsiooni PPE nimel: Olukord Egiptuses ja Süürias, eelkõige kristlikes kogukondades (B7-0555/2011).

Hääletus: 27.10.2011protokoll punkt 8.6.


4. Praegused sündmused Ukrainas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Praegused sündmused Ukrainas

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 17).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis ja Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel: Sündmused Ukrainas (B7-0543/2011);

- Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sündmused Ukrainas (B7-0544/2011);

- Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sündmused Ukrainas (B7-0550/2011);

- Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Marek Siwiec ja Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel: Sündmused Ukrainas (B7-0552/2011);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki ja Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel: Ukraina sündmused (B7-0553/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Inese Vaidere, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Ukraina sündmused (B7-0554/2011).

Hääletus: 27.10.2011 protokolli punkt 8.7.


5. Ombudsmani aastaaruanne 2010 (arutelu)

Raport Euroopa Ombudsmani 2010. aasta tegevuse aruande kohta [2011/2106(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A7-0285/2011)

Iliana Malinova Iotova tutvustas raportit.

Sõna võtsid Nikiforos Diamandouros (Euroopa ombudsman) ja Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mariya Nedelcheva fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Erminia Mazzoni, Monika Flašíková Beňová, Jacek Olgierd Kurski, Tatjana Ždanoka, Cornelis de Jong, Andrew Henry William Brons, Philippe Boulland, Metin Kazak, Oldřich Vlasák, Ágnes Hankiss, Nessa Childers, Lena Kolarska-Bobińska, Anneli Jäätteenmäki, Phil Prendergast, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Heinz K. Becker, Vilija Blinkevičiūtė ja Tomasz Piotr Poręba, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik, Seán Kelly, Mairead McGuinness, Jaroslav Paška ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Sõna võtsid Neelie Kroes, Nikiforos Diamandouros ja Iliana Malinova Iotova.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011protokoll punkt 8.1.


(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

6. Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (23. oktoober 2011) (arutelu)

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (23. oktoober 2011)

President esines lühikese sissejuhatusega.

Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Stephen Hughes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ilda Figueiredo, Sylvie Goulard, Timothy Kirkhope, Pascal Canfin, Cornelis de Jong, John Bufton, Barry Madlener, Mario Mauro, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Jean-Pierre Audy, Catherine Trautmann, Alexander Graf Lambsdorff, Mirosław Piotrowski, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Marietta Giannakou ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ana Gomes, Philippe Lamberts, Roberta Angelilli, Ilda Figueiredo ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Sõna võtsid José Manuel Barroso ja Herman Van Rompuy.

Arutelu lõpetati.


7. Sahharovi auhind 2011 (auhinna saajate teatavaks tegemine)

Parlamendi president teatas, et esimeeste konverents otsustas neljapäeval toimunud koosolekul anda 2011. aasta Sahharovi auhind Araabia kevade aktivistidele Asmaa Mahfouzile (Egiptus), Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusile (Liibüa), Razan Zeitouneh'le, Ali Farzatile (Süüria) ja postuumselt Mohamed Bouazizile (Tuneesia).

Auhinna üleandmine toimub detsembris Strasbourg'is.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võttis Claudio Morganti Toscanat ja Liguuriat äsja tabanud üleujutuste kohta.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Ombudsmani aastaaruanne 2010 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa Ombudsmani 2010. aasta tegevuse aruande kohta [2011/2106(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A7-0285/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0467)


8.2. Laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja millega tunnistatakse kehtetuks raamotsus 2004/68/JSK [KOM(2010)0094 - C7-0088/2010- 2010/0064(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A7-0294/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0468)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0468)


8.3. Miinimumnõuded, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv miinimumnõuete kohta, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et saada rahvusvahelise kaitse saaja staatus, ja antava kaitse sisu kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2009)0551 - C7-0250/2009- 2009/0164(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0271/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0469)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0469)


8.4. Euroopa Kohtult arvamuse taotlemine ELi ja Austraalia vahelise broneeringuinfot käsitleva lepingu vastavuse kohta aluslepingutele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0537/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.5. ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping *** (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, sõlmimise kohta [09825/2011 - C7-0304/2011- 2011/0126(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0364/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0470)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.6. Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord (hääletus)

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 16).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27.10.2011 (27.10.2011protokoll punkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0547/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0542/2011

(asendades B7-0542/2011, B7-0545/2011, B7-0548/2011, B7-0549/2011, B7-0551/2011 ja B7-0555/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel;

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel;

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen ja Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel;

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0471)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0547/2011 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Mario Mauro esitas lõike 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.7. Praegused sündmused Ukrainas (hääletus)

Arutelu toimus 12. oktoobril 2011 (12.10.2011protokoll punkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 27. oktoober 2011 (27.10.2011protokoll punkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0543/2011, B7-0544/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 ja B7-0554/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0543/2011

(asendades B7-0543/2011, B7-0550/2011, B7-0552/2011, B7-0553/2011 ja B7-0554/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Mario Mauro, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Inese Vaidere, Jacek Saryusz-Wolski, Eduard Kukan, Anna Ibrisagic, Daniel Caspary, Thomas Mann, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Tunne Kelam, Arnaud Danjean, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė ja Traian Ungureanu fraktsiooni PPE nimel;

- Hannes Swoboda, Marek Siwiec ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel;

- Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Jelko Kacin, Leonidas Donskis, Gerben-Jan Gerbrandy, Silvana Koch-Mehrin ja Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Geoffrey Van Orden, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel;

- Werner Schulz, Rebecca Harms, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda ja Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0472)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0544/2011 muutus kehtetuks.)


8.8. Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0538/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0473)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Iliana Malinova Iotova - A7-0285/2011

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Adam Bielan ja Oldřich Vlasák

Raport: Roberta Angelilli - A7-0294/2011

Anja Weisgerber, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Iva Zanicchi

Süüria ja Egiptuse ning eelkõige sealsete kristlike kogukondade olukord - RC-B7-0542/2011

Csaba Sógor, Mitro Repo, Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula ja Paul Murphy

Praegused sündmused Ukrainas - RC-B7-0543/2011

Mitro Repo, Kristiina Ojuland, Bernd Posselt, Adam Bielan ja Elmar Brok

Antimikroobsest resistentsusest tulenev oht rahvatervisele - B7-0538/2011

Anna Záborská


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 25.10.2011protokoll punkt 3.)


12.1. Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 ja B7-0564/2011

Sõna võtsid Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, kes tegi teatavaks põhjused, miks fraktsioon S&D ei esitanud resolutsiooni ettepanekut Tiibeti kohta ega osalenud hääletusel, Bernd Posselt selle sõnavõtu kohta ja Véronique De Keyser.

Eva Lichtenberger, Marek Henryk Migalski ja Kristiina Ojuland tutvustasid resolutsioonide B7-0540/2011, B7-0561/2011 ja B7-0563/2011 ettepanekuid.

Sõna võtsid Véronique De Keyser, et täpsustada oma eelnenud sõnavõttu, ja Sergio Paolo Francesco Silvestris arutelu toimumise teemal.

Thomas Mann tutvustas resolutsiooni B7-0564/2011 ettepanekut.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gesine Meissner, Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Zuzana Roithová, Sergio Gaetano Cofferati, Peter Šťastný ja Eija-Riitta Korhola.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011protokoll punkt 13.1.


12.2. Bahrein

Resolutsiooni ettepanekud B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ja B7-0562/2011

Sõna võttis João Ferreira, kes protestis selle vastu, et aruteluks esitatud teatud tekstid ei olnud kättesaaavad kõigis keeltes, näiteks portugali keeles (asepresident märkis, et pädevad teenistused kontrollivad seda).

Rui Tavares, Charles Tannock, Paul Murphy, Marietje Schaake ja Mario Mauro tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võttis Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel.

Asepresident viitas João Ferreira sõnavõtule.

Sõna võtsid Justas Vincas Paleckis fraktsiooni S&D nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eija-Riitta Korhola ja Corina Creţu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Miroslav Mikolášik, Mitro Repo, Jacek Olgierd Kurski, João Ferreira ja Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011protokoll punkt 13.2.


12.3. Rafah Nachedi juhtum Süürias

Resolutsiooni ettepanekud B7-0565/2011, B7-0566/2011, B7-0567/2011, B7-0568/2011, B7-0569/2011 ja B7-0570/2011

Adam Bielan, Jiří Maštálka, Rui Tavares, Véronique De Keyser, Marietje Schaake ja Cristian Dan Preda tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Tomasz Piotr Poręba.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Sari Essayah, Justas Vincas Paleckis, Gesine Meissner, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.10.2011protokoll punkt 13.3.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Tiibet ning eelkõige nunnade ja munkade enesesüütamise juhtumid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 ja B7-0564/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0540/2011

(asendades B7-0540/2011, B7-0546/2011, B7-0561/2011, B7-0563/2011 ja B7-0564/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

- Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel;

- Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel;

- Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0474)


13.2. Bahrein (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ja B7-0562/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0541/2011

(asendades B7-0541/2011, B7-0556/2011, B7-0558/2011, B7-0559/2011, B7-0560/2011 ja B7-0562/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via, Angelika Niebler ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Richard Howitt ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel;

- Marietje Schaake, Marian Harkin, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Sarah Ludford ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

- Rui Tavares, Frieda Brepoels, Alyn Smith, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0475)


13.3. Rafah Nachedi juhtum Süürias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0565/2011, B7-0566/2011, B7-0567/2011, B7-0568/2011, B7-0569/2011 ja B7-0570/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0565/2011

(asendades B7-0565/2011, B7-0566/2011, B7-0567/2011, B7-0568/2011, B7-0569/2011 ja B7-0570/2011),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Giovanni La Via ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

- Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel;

- Robert Rochefort, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel;

- Charles Tannock, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel;

- Isabelle Durant, Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, José Bové, Jean-Paul Besset, Michail Tremopoulos, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2011)0476)


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


15. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid (12607/2/2011 - C7-0370/2011 - 2009/0129(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 28. oktoobrist 2011.


16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

ECON komisjon

- Iga-aastane maksuraport (2011/2271(INI))

FEMM komisjon

- Daphne programm: saavutused ja tulevikuväljavaated (2011/2273(INI))

- Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus - 2011 (2011/2244(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

IMCO komisjon

- Haavatavate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia (2011/2272(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 121)

AFET komisjon

- Raporti projekt ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise korraldamise kohta (2011/2245(INI))


17. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

74

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

88

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

344

0036/2011

Valdemar Tomaševski

39

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

222

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

67

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

207

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

66

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

177

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

54


18. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 14.-17. novembril 2011.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vlasák, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika