Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

5. Συμβατότητα της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος έλαβε αίτηση από την Ομάδα Verts/ALE για την εξακρίβωση της συμβατότητας της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή θα παραπεμφθεί στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την ερμηνεία του χάρτη, ήτοι στην επιτροπή LIBE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου