Indeks 
Protokol
PDF 224kWORD 170k
Mandag den 14. november 2011 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Anmodning om uopsættelig forhandling
 5.Antipiratkopieringsaftalens forenelighed med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 8.Modtagne dokumenter
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 10.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Andragender
 15.Arbejdsplan
 16.Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (forhandling)
 17.Gennemførelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (forhandling)
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Forbrugerpolitik (kortfattet forelæggelse)
 20.Onlinespil i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 21.Honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen (kortfattet forelæggelse)
 22.Demografiske forandringer og konsekvenserne for samhørighedspolitikken (kortfattet forelæggelse)
 23.Statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Silvana Koch-Mehrin havde været til stede under mødet den 23. november 2009, men hendes navn fremgik ikke af tilstedeværelseslisten.


3. Erklæringer fra formanden

Formanden fremsatte en erklæring om det seneste jordskælv, der havde ramt Tyrkiet ugen forinden. Han gav udtryk for Parlamentets solidaritet med Tyrkiet.

Formanden henviste til de oversvømmelser, der ugen forinden havde ramt det sydlige Frankrig og Italien. Han gav udtryk for Parlamentets sympati med ofrenes familier og de skadelidte.

Formanden meddelte, at han havde besøgt Libyen i slutningen af oktober. Ved denne lejlighed havde han haft et møde med præsidenten samt ministre og repræsentanter for civilsamfundet. De havde drøftet opbygningen af et demokrati og en markedsøkonomi. Formanden havde ligeledes besøgt Tunesien, hvor han havde haft et møde med centralbankens formand, premierministeren og lederne af de fire førende politiske partier. De havde drøftet indførelse af en retsstat i et samfund, der skulle være åbent for alle. Formanden gav også oplysninger om sine nylige besøg på det vestlige Balkan.

Formanden understregede betydningen af onsdagens prioriterede forhandling om økonomisk styring, hvor formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen og Eurogruppen ville afgive redegørelser.

Formanden meddelte, at EuroMed Scolas ungdomsparlament var sluttet samme dag med deltagelse af unge mennesker fra fyrre lande.

Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i en konference om menneskerettigheder, som ville finde sted den 23. november 2011 i Europa-Parlamentet. Det drejede sig om en konference på højt niveau med deltagelse af tolv tidligere modtagere af Sakharov-prisen.

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord om Willy De Clercq, tidligere medlem af Parlamentet, medlem af Kommissionen og belgisk vicepremierminister. Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Anmodning om uopsættelig forhandling

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 142, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- Udkast til Rådets afgørelse om godkendelse på Den Europæiske Unions vegne af erklæringen om tildeling af fiskerimuligheder i EU-farvande til fiskerfartøjer, der fører Den Bolivariske Republik Venezuelas flag, i den eksklusive økonomiske zone ud for Fransk Guyanas kyst [C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010(0392)NLE]

Begrundelse for uopsættelighed: behovet for at garantere fortsættelsen af de i forslaget omhandlede aktiviteter.

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.


5. Antipiratkopieringsaftalens forenelighed med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Formanden havde modtaget en anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at få kontrolleret antipiratkopieringsaftalens forenelighed med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Denne anmodning ville blive forelagt for det udvalg, der er kompetent med hensyn til fortolkning af chartret, dvs. LIBE, jf. forretningsordenens artikel 36, stk. 2.


6. De politiske gruppers sammensætning

Frank Vanhecke havde tilsluttet sig EFD-Gruppen med virkning fra den 9. november 2011.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (00062/2011/LEX - C7-0416/2011 - 2010/0044(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer (00031/2011/LEX - C7-0415/2011 - 2010/0281(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (00030/2011/LEX - C7-0414/2011 - 2010/0280(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndhævelsesforanstaltninger til at korrigere uforholdsmæssigt store makroøkonomiske ubalancer i euroområdet (00029/2011/LEX - C7-0413/2011 - 2010/0279(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet (00028/2011/LEX - C7-0412/2011 - 2010/0278(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 97/68/EF for så vidt angår bestemmelserne for motorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (00045/2011/LEX - C7-0411/2011 - 2010/0195(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår anvendelsen af emissionstrin på smalsporede traktorer (00053/2011/LEX - C7-0410/2011 - 2011/0002(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital (00049/2011/LEX - C7-0409/2011 - 2011/0014(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF, 2006/48/EF og 2009/138/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat (00039/2011/LEX - C7-0408/2011 - 2010/0232(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter og om ophævelse af Rådets afgørelse 2001/76/EF og 2001/77/EF (00046/2011/LEX - C7-0407/2011 - 2006/0167(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (00018/2011/LEX - C7-0406/2011 - 2010/0204(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter på området for den fælles handelspolitik (00035/2011/LEX - C7-0405/2011 - 2010/0369(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår reglerne for gennemførelse af frivillig graduering af direkte betalinger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (00036/2011/LEX - C7-0404/2011 - 2010/0372(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (00038/2011/LEX - C7-0403/2011 - 2008/0249(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (00033/2011/LEX - C7-0402/2011 - 2010/0368(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 429/73 om fastsættelse af særlige bestemmelser, der skal anvendes ved indførsel i Fællesskabet af visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Tyrkiet (00032/2011/LEX - C7-0401/2011 - 2010/0367(COD))


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for Det Fælles Forskningscenters gennemførelse af direkte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (KOM(2011)0074 - C7-0078/2011 - 2011/0044(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jan Březina (A7-0340/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 til Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs, 1974, undtagen artikel 10 og 11 (08663/2011[[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE)) - JURI - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011)

- Betænkning om onlinespil i det indre marked (2011/2084(INI)) - IMCO - Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

- *** Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om indgåelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Georgien (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE)) - TRAN - Ordfører: Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2012-2013) (KOM(2011)0071 - C7-0076/2011 - 2011/0045(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jan Březina (A7-0345/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE)) - TRAN - Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0347/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (omarbejdning) (KOM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD)) - JURI - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011)

- Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (2011/2151(INI)) - FEMM - Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets forordning om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse og om ophævelse af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF (2009/2212(INI)) - AFCO - Ordfører: David Martin (A7-0352/2011)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om insolvensbehandling i forbindelse med EU’s selskabsret (2011/2006(INI)) - JURI - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 til Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs, 1974, undtagen artikel 10 og 11 (08663/2011[[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE)) - TRAN - Ordfører: Brian Simpson (A7-0356/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer (KOM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS)) - REGI - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet for gennemførelse af indirekte aktioner under Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (KOM(2011)0073 - C7-0075/2011 - 2011/0043(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jan Březina (A7-0358/2011)

- Betænkning om honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen (2011/2108(INI)) - AGRI - Ordfører: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) (KOM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)) - ITRE - Ordfører: Jan Březina (A7-0360/2011)

- Betænkning om bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan – EU's rolle (2010/2210(INI)) - PECH - Ordfører: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

- Betænkning om løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt (2011/2088(INI)) - CULT - Ordfører: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

- Betænkning om hindringer for handel og investering (2011/2115(INI)) - INTA - Ordfører: Robert Sturdy (A7-0365/2011)

- Betænkning om europæisk film i den digitale tidsalder (2010/2306(INI)) - CULT - Ordfører: Piotr Borys (A7-0366/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (KOM(2010)0475 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)) - TRAN - Ordfører: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

- Betænkning om EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder (2011/2109(INI)) - AFET - Ordfører: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

- Betænkning om en ny forbrugerpolitisk strategi (2011/2149(INI)) - IMCO - Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

- Betænkning om den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse (2011/2052(INI)) - EMPL - Ordfører: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

- Betænkning om reform af EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (2011/2146(INI)) - ECON - Ordfører: Peter Simon (A7-0371/2011)

- Betænkning om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2011/2024(INI)) - IMCO - Ordfører: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

- Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (2011/2133(INI)) - AFET - Ordfører: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) (KOM(2011)0617 - C7-0313/2011 - 2011/2252(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0375/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland) (KOM(2011)0618 - C7-0314/2011 - 2011/2253(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0376/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) (KOM(2011)0619 - C7-0315/2011 - 2011/2254(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0377/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland) (KOM(2011)0580 - C7-0255/2011 - 2011/2200(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0378/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich, Østrig) (KOM(2011)0579 - C7-0254/2011 - 2011/2199(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0379/2011)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)) - CULT - Ordfører: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (omarbejdning) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD)) - ENVI - Ordfører: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om landskabsforvaltning, overvågning af hydrogeologiske risici, etablering af en fond til forbedring af floders og deres bifloders lejer og oprettelse af et europæisk dataindsamlingscenter (B7-0573/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Heinz K. Becker, Evelyn Regner og Angelika Werthmann. Forslag til beslutning om Den Europæiske Unions uddannelsesmål (B7-0575/2011)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om pligt til at tage digitale fingeraftryk af spisedruer (B7-0585/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om foranstaltninger til sikring af sikkerheden i forbindelse med offentlige demonstrationer og optog (B7-0586/2011)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE


9. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000216/2011) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: Konferencen om klimaændringer i Durban (COP17) (B7-0639/2011)

- (O-000217/2011) af Jo Leinen for ENVI til Kommissionen: Konferencen om klimaændringer i Durban (COP17) (B7-0640/2011)

- (O-000243/2011) af Herbert Reul for ITRE til Rådet: Det åbne internet og netneutralitet i Europa (B7-0641/2011)

- (O-000248/2011) af Michèle Striffler for DEVE til Rådet: Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (B7-0642/2011)

- (O-000249/2011) af Michèle Striffler for DEVE til Kommissionen: Rapporten om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (B7-0643/2011)

- (O-000259/2011) af Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt og Ioan Enciu for S&D-Gruppen til Rådet: Romaernes situation i medlemsstaterne (B7-0644/2011)

- (O-000260/2011) af Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt og Ioan Enciu for S&D-Gruppen til Kommissionen: Situationen for romaer i medlemsstaterne (B7-0645/2011)

- (O-000274/2011) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev og Louis Michel for ALDE-Gruppen til Rådet: Diskrimination og forfølgelse af romaer i EU-medlemsstaterne og EU's rammestrategi, retningslinjer og foranstaltninger (B7-0646/2011)

- (O-000275/2011) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev og Louis Michel for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Diskrimination og forfølgelse af romaer i EU-medlemsstaterne og EU's rammestrategi, retningslinjer og foranstaltninger (B7-0647/2011)

- (O-000226/2011) af Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne og Niki Tzavela til Kommissionen: Modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked (B7-0648/2011)

- (O-000236/2011) af Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen til Rådet: Romaernes rettigheder i EU - tackling af sigøjnerfjendskhed (B7-0649/2011)

- (O-000237/2011) af Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Romaernes rettigheder i EU - tackling af sigøjnerfjendskhed (B7-0650/2011)

- (O-000241/2011) af Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: EU-foranstaltninger for romaer (B7-0651/2011)

- (O-000242/2011) af Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: EU-foranstaltninger for romaer (B7-0652/2011)

- (O-000261/2011) af Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan og Cornelis de Jong for IMCO, til Kommissionen: Åbent internet og netneutralitet i Europa (B7-0653/2011)

- (O-000288/2011) af Lívia Járóka og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Rådet: Afskaffelse af diskrimination af romaer (B7-0654/2011)

- (O-000289/2011) af Lívia Járóka og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Kommissionen: Afskaffelse af diskrimination af romaer (B7-0655/2011)

- (O-000291/2011) af Mara Bizzotto og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen til Rådet: Gennemførelse af EU's strategi for integration af romaer (B7-0656/2011)

- (O-000292/2011) af Mara Bizzotto og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen til Kommissionen: Gennemførelse af EU's strategi for integration af romaer (B7-0657/2011)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Philip Claeys, Andreas Mölzer og Fiorello Provera om mordene på landmænd i Sydafrika (0043/2011)

- Andrew Duff, Mairead McGuinness og Ádám Kósa om stemmeret for personer med handicap (0044/2011)

- Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell og Judith Sargentini om kapacitetsopbygning inden for videnskab i Afrika: fremme af europæisk-afrikanske radioastronomipartnerskaber (0045/2011)

- Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried og Marit Paulsen om markedsføring af æg fra høns i ulovlige bure (0046/2011).


10. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 0033/2011, 0034/2011 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


11. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Formanden meddelte, at han fra Rådet havde modtaget bekræftet kopi af:

- tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part.


12. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioderne juni I og II 2011 forelå på websiden ”Séance en direct”.


13. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 29/2011 (N7-0079/2011 - C7-0308/2011 - 2011/2249(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 34/2011 (N7-0081/2011 - C7-0310/2011 - 2011/2251(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 36/2011 (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 38/2011 (N7-0084/2011 - C7-0320/2011 - 2011/2258(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 39/2011 (N7-0085/2011 - C7-0321/2011 - 2011/2259(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 40/2011 (N7-0086/2011 - C7-0322/2011 - 2011/2260(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 41/2011 (N7-0080/2011 - C7-0309/2011 - 2011/2250(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 42/2011 (N7-0083/2011 - C7-0317/2011 - 2011/2256(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 45/2011 (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD)).


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 9. november 2011

Banse Michael (nr. 1068/2011); Ralf Eden (nr. 1069/2011); Gerhard Brenner (nr. 1070/2011); Sascha Simon (nr. 1071/2011); Klaus-Dieter May (Pro Fairness gegen Mobbing) (nr. 1072/2011); (navn fortroligt) (nr. 1073/2011); Hans-Jürgen Geffroy (nr. 1074/2011); (navn fortroligt) (nr. 1075/2011); Gredo Förster (nr. 1076/2011); Sigrid Kremser (Burgerinitiative Starkenberg) (2 underskrifter) (nr. 1077/2011); Andreas Reinold (nr. 1078/2011); Aris Christidis (nr. 1079/2011); Ludmila Ryczkowa (nr. 1080/2011); Stanislav Georgiev (nr. 1081/2011); Gerald Agthe-Prange (nr. 1082/2011); (navn fortroligt) (nr. 1083/2011); Franco Iulio (nr. 1084/2011); Mary Adebayo Aina (nr. 1085/2011); Nicola Caputi (nr. 1086/2011); Piotr Malek (nr. 1087/2011); Cristian Rancati (nr. 1088/2011); (navn fortroligt) (nr. 1089/2011); Rosanna Buccetti (Adottabile... non ammansibile) (nr. 1090/2011); Lynda Harrison (nr. 1091/2011); Raluca Focşăneanu (nr. 1092/2011); Stefcho Minchev (nr. 1093/2011); (navn fortroligt) (nr. 1094/2011); Kris Goodwin (nr. 1095/2011); Roger Barden (2 underskrifter) (nr. 1096/2011); Aldert Jan De Haan (FFPE-EPO) (nr. 1097/2011); Carlo Ruocco (Legambiente, Comitato "Sarzana, che botta!", Stop al consumo di territorio) (nr. 1098/2011); Francesca Cardenia (Ambulanti Piemontesi) (nr. 1099/2011); Alexander Perez (nr. 1100/2011); Alexandra E. Berk (nr. 1101/2011); Gojko Cizmic (nr. 1102/2011); Patrick Kinnersly (White Horse Alliance) (nr. 1103/2011); (navn fortroligt) (nr. 1104/2011); Marco Fiorentino (nr. 1105/2011); Pietro Avino (Orgoglio Meridionale Onlus) (nr. 1106/2011); Daniela Spera (Comitato Legamjonici) (nr. 1107/2011); Dominique Hallinck (nr. 1108/2011); Paul Herzog Von Oldenburg (Federation Pro Europea Christiana) (nr. 1109/2011); Silvia Hecker (nr. 1110/2011); Rumen Radev (nr. 1111/2011); Hans Dieter Borchardt (nr. 1112/2011); Rudolf Windisch (nr. 1113/2011); (navn fortroligt) (nr. 1114/2011); (navn fortroligt) (nr. 1115/2011); Bogna Jaszkowiak - Chagon (nr. 1116/2011); Velichka Nikolova (5 underskrifter) (nr. 1117/2011); Annette Lassen (nr. 1118/2011); Nicolas Cornee (nr. 1119/2011); (navn fortroligt) (nr. 1120/2011); Hans Peter Oppinger (nr. 1121/2011); (navn fortroligt) (nr. 1122/2011); Osten Sahlen (Politivagn Stockholm) (nr. 1123/2011); Théodoros Pitikaris (nr. 1124/2011); Théodoros Pitikaris (nr. 1125/2011); Johan Willem J.W. Westerhof (nr. 1126/2011); Jean Yves Quilin (nr. 1127/2011); Lars-Erik Rosvall (nr. 1128/2011); Modesto Fernández (Droit de Naître) (3825 underskrifter) (nr. 1129/2011); (navn fortroligt) (nr. 1130/2011); Jean Mortes (nr. 1131/2011); Roger Pennetier (nr. 1132/2011); Alena Balgova (nr. 1133/2011); (navn fortroligt) (nr. 1134/2011); (navn fortroligt) (nr. 1135/2011); Enrique Arraiz Curbelo (nr. 1136/2011); Rubén Luna Villar (nr. 1137/2011); (navn fortroligt) (2 underskrifter) (nr. 1138/2011); Santiago Bosch i Arbusé (Parlament de Catalunya) (nr. 1139/2011); Gabriel Sánchez Ruiz (nr. 1140/2011); Virgil Coşcodar (10 underskrifter) (nr. 1141/2011); José Miguel González López (nr. 1142/2011); Diego Rodríguez Vieites (Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro) (nr. 1143/2011); Eugenio Oria (nr. 1144/2011); (navn fortroligt) (nr. 1145/2011); Claudio Riera y Riera (Asociación para la Defensa de las Playas Norte de Denia) (nr. 1146/2011); Ángel Torres Rufino (nr. 1147/2011); Álvaro Caetano (Ganharumo unip Lda) (nr. 1148/2011); Manuel Navarro Lamolda (nr. 1149/2011); Leovigildo Paton Selles (nr. 1150/2011); Jaime Domenech Gelabert (nr. 1151/2011); (navn fortroligt) (nr. 1152/2011); Christian Belsué Villar (nr. 1153/2011).

Den 10. november 2011

Stanislav Šmídek (nr. 1154/2011); Gertrud Falk (Fian Food First Information & Action Network) (43 underskrifter) (nr. 1155/2011); (navn fortroligt) (nr. 1156/2011); Giuseppe Di Maio (nr. 1157/2011); Antonio Bendato (nr. 1158/2011); Victor-Winston Grana (Citizen for data protection) (nr. 1159/2011); (navn fortroligt) (nr. 1160/2011); Sohail Khan (Postgraduate The Diplomatic Academy) (nr. 1161/2011); Ian Rogers (nr. 1162/2011); (navn fortroligt) (nr. 1163/2011); Marco Da Prato (nr. 1164/2011); Pavel Franěk (nr. 1165/2011); Christian Belluzzo (nr. 1166/2011); (navn fortroligt) (nr. 1167/2011); Jose Gomez (nr. 1168/2011).

Den 11. november 2011

Günter Dillikrath (nr. 1169/2011); Slobodan Heine (nr. 1170/2011); Josef Hover (nr. 1171/2011); (navn fortroligt) (nr. 1172/2011); Roswitha Clemens (nr. 1173/2011); (navn fortroligt) (nr. 1174/2011); Josef Graf (nr. 1175/2011); Angelika Ledjeff (nr. 1176/2011); Stefan Hoschele (nr. 1177/2011); (navn fortroligt) (nr. 1178/2011); Christine Demmer (165 underskrifter) (nr. 1179/2011); Gunnar Lang (nr. 1180/2011); Martin Donat (Oberosterreichische Umweltanwaltschaft) (nr. 1181/2011); Rainer Klute (Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse) (nr. 1182/2011); (navn fortroligt) (nr. 1183/2011); Christine Kern (nr. 1184/2011).


15. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for plenarmøderne i november 2011 (PE 473.690/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag, tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

I enighed med de politiske grupper var rækkefølgen af forhandlingerne onsdag kl. 15.00 - 20.00 fastsat som følger:

1. Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (punkt 91 i PDOJ)

2. Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (punkt 86 i PDOJ)

3. Romaernes situation i medlemsstaterne (punkt 131 i PDOJ)

4. Forbud mod klyngebomber (punkt 143 i PDOJ)

5. Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (punkt 129 i PDOJ)

Torsdag

I enighed med de politiske grupper udgik Kommissionens redegørelse om den fælles fiskeripolitiks bidrag til produktionen af offentlige goder (punkt 130 i PDOJ).

I enighed med de politiske grupper blev afstemningen om betænkning af Knut Fleckenstein : Europæisk agentur for søfartssikkerhed (A7-0372/2011) (punkt 116 i PDOJ) udsat til november II-mødeperioden.

Bernd Posselt tog ordet vedrørende det sidstnævnte punkt.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Talere: Pat the Cope Gallagher, om manglen på et websted for Europa-Parlamentet på irsk, Gay Mitchell, for at støtte dette indlæg, og Bairbre de Brún, om situationen med hensyn til det fuldstændige forhandlingsreferat (CRE) på irsk.


16. Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) [KOM(2010)0475 – C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani forelagde sin betænkning.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Jörg Leichtfried tog ordet.

Talere: Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Saïd El Khadraoui for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Francesco Enrico Speroni, og Roberts Zīle for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, John Bufton for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada og Mathieu Grosch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Talere: Siim Kallas og Debora Serracchiani.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 16.11.2011.


17. Gennemførelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer [2011/2024(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

Emma McClarkin forelagde sin betænkning.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Milan Cabrnoch (ordfører for udtalelse fra EMPL), Mario Pirillo (ordfører for udtalelse fra ENVI), Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Bernadette Vergnaud for S&D-Gruppen, Emilie Turunen for Verts/ALE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Danuta Jazłowiecka, Evelyne Gebhardt, Edvard Kožušník, Gerard Batten, María Irigoyen Pérez og Liam Aylward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Katarína Neveďalová, Vicky Ford, Konstantinos Poupakis, Evelyn Regner, Christa Klaß, Silvia-Adriana Ţicău og Ilda Figueiredo.

Talere: Michel Barnier og Emma McClarkin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 15.11.2011.


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Csaba Sógor, Gilles Pargneaux, Ramon Tremosa i Balcells, Michail Tremopoulos, Marina Yannakoudakis, João Ferreira og Gerard Batten.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Martin Ehrenhauser, László Surján, Derek Vaughan, Andrea Zanoni, Margrete Auken, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Gabriel Mato Adrover, Katarína Neveďalová, Theodoros Skylakakis, Francesco Enrico Speroni, Franz Obermayr, Ágnes Hankiss, Ioan Enciu, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Slavi Binev, Czesław Adam Siekierski, Alexander Mirsky, Metin Kazak, Georgios Papanikolaou og Iliana Malinova Iotova.


19. Forbrugerpolitik (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en ny forbrugerpolitisk strategi [2011/2149(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

Kyriacos Triantaphyllides foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Mitro Repo og Constance Le Grip.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.15 i protokollen af 15.11.2011.


20. Onlinespil i det indre marked (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om onlinespil i det indre marked [2011/2084(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

Jürgen Creutzmann foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, María Irigoyen Pérez, Hannu Takkula, Jaroslav Paška, Damien Abad, Olga Sehnalová og Malcolm Harbour.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 15.11.2011.


21. Honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om honningbiers sundhed og udfordringer for biavlen [2011/2108(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

Csaba Sándor Tabajdi foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Evelyn Regner, Bas Eickhout, Struan Stevenson, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Judith A. Merkies, Andrew Henry William Brons og Mairead McGuinness.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 15.11.2011.


22. Demografiske forandringer og konsekvenserne for samhørighedspolitikken (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige samhørighedspolitik [2010/2157(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

Kerstin Westphal foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Phil Prendergast, Gerard Batten, Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Katarína Neveďalová og Czesław Adam Siekierski.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 15.11.2011.


23. Statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om reform af EU's statsstøtteregler for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse [2011/2146(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A7-0371/2011)

Peter Simon foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, António Fernando Correia De Campos, Jaroslav Paška, Evelyn Regner, Zuzana Roithová og Elena Băsescu.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.18 i protokollen af 15.11.2011.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 473.690/OJMA).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 21.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bufton, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, David, Davies, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Grech, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lange, de Lange, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik