Rodyklė 
Protokolas
PDF 230kWORD 205k
Pirmadienis, 2011 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Prašymas taikyti skubos tvarką
 5.Prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu suderinamumas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
 6.Frakcijų sudėtis
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
 8.Gauti dokumentai
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 11.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 12.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 13.Asignavimų perkėlimas
 14.Peticijos
 15.Darbų programa
 16.Bendra Europos geležinkelių erdvė ***I (diskusijos)
 17.Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimas (diskusijos)
 18.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 19.Vartotojų politika (trumpas pristatymas)
 20.Internetiniai lošimai (trumpas pristatymas)
 21.Naminių bičių sveikata ir bitininkystė (trumpas pristatymas)
 22.Demografiniai pokyčiai ir jų padariniai sanglaudos politikai (trumpas pristatymas)
 23.Valstybės pagalbos taisyklės, susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis (trumpas pristatymas)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Silvana Koch-Mehrin dalyvavo 2009 m. lapkričio 23 d. posėdyje, bet jos pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl praeitą savaitę Turkiją vėl sukrėtusio žemės drebėjimo. Jis išreiškė Parlamento solidarumą su Turkija.

Pirmininkas priminė praėjusią savaitę Prancūzijos pietuose ir Italijoje įvykusius potvynius. Jis išreiškė Parlamento solidarumą su aukų šeimomis ir nukentėjusiaisiais.

Pirmininkas pranešė, kad spalio mėn. pabaigoje jis viešėjo Libijoje. Savo vizito metu jis susitiko su šalies prezidentu, ministrais ir pilietinės visuomenės atstovais. Diskusijose aptarti demokratijos ir rinkos ekonomikos kūrimo klausimai. Be to, Pirmininkas viešėjo Tunise, kur susitiko su šalies centrinio banko pirmininku, ministru pirmininku ir keturių pagrindinių partijų lyderiais. Diskusijose aptarti teisinės valstybės kūrimo visiems atviroje visuomenėje. Pirmininkas taip pat informavo apie savo pastarojo meto vizitus Vakarų Balkanuose.

Pirmininkas pabrėžė trečiadienį vyksiančių prioritetinių diskusijų dėl ekonomikos valdymo, per kurias Europos Vadovų tarybos, Komisijos ir Euro grupės pirmininkai darys pareiškimus, svarbą.

Pirmininkas pranešė, kad šiandien pasibaigė renginio „EuroMed Scola“ jaunimo parlamento sesija, kurioje dalyvavo jaunimas iš 40 šalių.

Pirmininkas paragino Parlamento narius dalyvauti Europos Parlamente 2011 m. lapkričio 23 d. vyksiančioje žmogaus teisių konferencijoje. Tai bus aukšto lygio konferencija, kurioje dalyvaus dvylika A. Sacharovo premijos laureatų.

Pirmininkas Parlamento vardu pagerbė buvusio Parlamento nario, Komisijos nario ir Belgijos ministro pirmininko pavaduotojo Willy De Clercq atminimą. Parlamentas jo atminimą pagerbė tylos minute.


4. Prašymas taikyti skubos tvarką

Tarybos prašymas taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis):

- Tarybos sprendimo dėl Deklaracijos dėl žvejybos galimybių ES vandenyse suteikimo su Venesuelos Bolivaro Respublikos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams prie Prancūzijos Gvianos priekrantės vandenų esančioje išskirtinėje ekonominėje zonoje patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projektas [C7-0121/2011 - 08202/2011 - 2010(0392)NLE]

Skubos pagrindimas: būtinybė užtikrinti pasiūlyme aptariamos veiklos tęstinumą.

Parlamentas priims sprendimą dėl prašymo taikyti skubos tvarką kitos dienos posėdžio pradžioje.


5. Prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu suderinamumas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Pirmininkas gavo Verts/ALE frakcijos prašymą patikrinti Prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu suderinamumą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 36 straipsnio 2 dalimi, šis prašymas bus perduotas komitetui, atsakingam už chartijos aiškinimą, t. y. Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai komitetui.


6. Frakcijų sudėtis

Frank Vanhecke nuo 2011 m. lapkričio 9 d.prisijungė prie EFD frakcijos.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (00062/2011/LEX - C7-0416/2011 - 2010/0044(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo (00031/2011/LEX - C7-0415/2011 - 2010/0281(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (00030/2011/LEX - C7-0414/2011 - 2010/0280(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniams makroekonominiams disbalansams naikinti euro zonoje (00029/2011/LEX - C7-0413/2011 - 2010/0279(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje (00028/2011/LEX - C7-0412/2011 - 2010/0278(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 97/68/EB nuostatos dėl variklių, pateiktų į rinką pagal lankstumo schemą (00045/2011/LEX - C7-0411/2011 - 2010/0195(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl siauros tarpvėžės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo etapų taikymo (00053/2011/LEX - C7-0410/2011 - 2011/0002(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą (00049/2011/LEX - C7-0409/2011 - 2011/0014(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros (00039/2011/LEX - C7-0408/2011 - 2010/0232(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams, kuriuo panaikinami Tarybos sprendimai 2001/76/EB ir 2001/77/EB (00046/2011/LEX - C7-0407/2011 - 2006/0167(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl profesionalaus tarpvalstybinio grynųjų eurų vežimo kelių transportu iš vienos euro zonos valstybės narės į kitą (00018/2011/LEX - C7-0406/2011 - 2010/0204(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros prekybos politikos srities Tarybos aktai (00035/2011/LEX - C7-0405/2011 - 2010/0369(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 nuostatos dėl tiesioginių išmokų pagal bendrą žemės ūkio politiką savanoriško moduliavimo įgyvendinimo taisyklių (00036/2011/LEX - C7-0404/2011 - 2010/0372(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (00038/2011/LEX - C7-0403/2011 - 2008/0249(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai (00033/2011/LEX - C7-0402/2011 - 2010/0368(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 429/73, nustatantis specialias nuostatas dėl tam tikrų prekių, reglamentuojamų Reglamentu (EEB) Nr. 1059/69, ir kurių kilmės šalis yra Turkija, įvežimo į Bendriją (00032/2011/LEX - C7-0401/2011 - 2010/0367(COD))


8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl tiesioginiais Jungtinio tyrimų centro veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011)0074 - C7-0078/2011 - 2011/0044(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jan Březina (A7-0340/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo atsižvelgiant į jo 10 ir 11 straipsnius projekto (08663/2011[[02]] - C7-0143/2011 - 2003/0132B(NLE)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011)

- Pranešimas dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje (2011/2084(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo sudarymo (09185/2011 - C7-0124/2011 - 2010/0186(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), kuriuo apibrėžiamos įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo vykdant netiesioginius veiksmus pagal 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos bendrąją programą ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisyklės (COM(2011)0071 - C7-0076/2011 - 2011/0045(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jan Březina (A7-0345/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimo sudarymo projekto (09189/2011 - C7-0122/2011 - 2010/0180(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Olga Sehnalová (A7-0347/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės, siekdamos tokias priemones suvienodinti, reikalauja iš Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 54 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių, jų narių ir kitų interesų apsaugai, bendroves steigiant, palaikant ir keičiant jų kapitalą, koordinavimo (nauja redakcija) (COM(2011)0029 - C7-0037/2011 - 2011/0011(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011)

- Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento veiklą (2011/2151(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjas: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento reglamento dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų ir dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, EAPB, Euratomas panaikinimo (2009/2212(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: David Martin (A7-0352/2011)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl nemokumo bylų remiantis ES įmonių teisės nuostatomis (2011/2006(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 10 ir 11 straipsnius, projekto (08663/2011[[01]] - C7-0142/2011 - 2003/0132A(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Brian Simpson (A7-0356/2011)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams (COM(2011)0259 - C7-0146/2011 - 2011/0111(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl netiesioginiais veiksmais vykdytinos specialiosios programos, kuria įgyvendinama 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa (COM(2011)0073 - C7-0075/2011 - 2011/0043(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jan Březina (A7-0358/2011)

- Pranešimas dėl naminių bičių sveikatos ir bitininkystės sektoriaus uždavinių (2011/2108(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos (COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jan Březina (A7-0360/2011)

- Pranešimas dėl kovos su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu. ES vaidmuo (2010/2210(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

- Pranešimas dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo (2011/2088(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

- Pranešimas dėl kliūčių prekybai ir investicijoms (2011/2115(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Robert Sturdy (A7-0365/2011)

- Pranešimas dėl Europos kino skaitmeninių technologijų eroje (2010/2306(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Piotr Borys (A7-0366/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) (COM(2010)0475 - C7-0268/2010 - 2010/0253(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

- Pranešimas dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus (2011/2109(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

- Pranešimas dėl naujos vartotojų reikalų politikos strategijos (2011/2149(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

- Pranešimas dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi plano (2011/2052(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

- Pranešimas dėl ES valstybės pagalbos taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarkos (2011/2146(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Simon (A7-0371/2011)

- Pranešimas dėl Profesinių kvalifikacijų direktyvos 2005/36/EB įgyvendinimo (2011/2024(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo (2011/2133(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/019 IE/Construction 41“) (COM(2011)0617 - C7-0313/2011 - 2011/2252(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0375/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/020 IE/Construction 43“) (COM(2011)0618 - C7-0314/2011 - 2011/2253(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0376/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Airijos paraiška „EGF/2010/021 IE/Construction 71“) (COM(2011)0619 - C7-0315/2011 - 2011/2254(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0377/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Graikijos paraiška „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas“) (COM(2011)0580 - C7-0255/2011 - 2011/2200(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0378/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „ЕGF/2011/001 AT/Niederösterreich – Oberösterreich“) (COM(2011)0579 - C7-0254/2011 - 2011/2199(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0379/2011)

1.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos paveldo ženklu (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)) - CULT komitetas - Pranešėja: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (nauja redakcija) (07906/2/2011 - C7-0250/2011 - 2008/0241(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz (A7-0334/2011)

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teritorijų planavimo, dėl teritorijų, kurioms gresia hidrogeologiniai pavojai, padėties stebėsenos, dėl fondo upių vagų ir jų intakų tvarkymui sukūrimo ir dėl Europos duomenų rinkimo centro (B7-0573/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Heinz K. Becker, Evelyn Regner ir Angelika Werthmann. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos švietimo tikslų (B7-0575/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomojo tvarkos taikymo siekiant užtikrinti valgomųjų vynuogių kilmės atsekamumą, (B7-0585/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, kurias taikant būtų užtikrinamas saugumas per viešas demonstracijas ir eitynes (B7-0586/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- (O-000216/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Klimato kaitos konferencija Durbane (COP 17) (B7-0639/2011);

- (O-000217/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Klimato kaitos konferencija Durbane (COP 17) (B7-0640/2011);

- (O-000243/2011), kurį pateikė Herbert Reul ITRE komiteto vardu Tarybai: Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje (B7-0641/2011);

- (O-000248/2011), kurį pateikė Michèle Striffler DEVE komiteto vardu Tarybai: ES vystymosi finansavimo ataskaita (B7-0642/2011);

- (O-000249/2011), kurį pateikė Michèle Striffler DEVE komiteto vardu Komisijai: ES vystymosi finansavimo ataskaita (B7-0643/2011);

- (O-000259/2011), kurį pateikė Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ir Ioan Enciu S&D frakcijos vardu Tarybai: Romų padėtis valstybėse narėse (B7-0644/2011);

- (O-000260/2011), kurį pateikė Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ir Ioan Enciu S&D frakcijos vardu Komisijai: Romų padėtis valstybėse narėse (B7-0645/2011);

- (O-000274/2011), kurį pateikė Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu Tarybai: Romų diskriminacija ir persekiojimas ES valstybėse narėse ir ES pagrindų strategija, gairės ir veiksmai (B7-0646/2011);

- (O-000275/2011), kurį pateikė Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu Komisijai: Romų diskriminacija ir persekiojimas ES valstybėse narėse ir ES pagrindų strategija, gairės ir veiksmai (B7-0647/2011);

- (O-000226/2011), kurį pateikė Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne ir Niki Tzavela Komisijai: PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką (B7-0648/2011);

- (O-000236/2011), kurį pateikė Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu Tarybai: Romų teisės ES. Nusistatymo prieš juos problemos sprendimas (B7-0649/2011);

- (O-000237/2011) kurį pateikė Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ir Malika Benarab-Attou Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Romų teisės ES. Nusistatymo prieš juos problemos sprendimas (B7-0650/2011);

- (O-000241/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: ES priemonės dėl romų (B7-0651/2011);

- (O-000242/2011), kurį pateikė Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: ES priemonės dėl romų (B7-0652/2011);

- (O-000261/2011), kurį pateikė Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan ir Cornelis de Jong IMCO komiteto vardu Komisijai: Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje (B7-0653/2011);

- (O-000288/2011), kurį pateikė Lívia Járóka ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu Tarybai: Romų diskriminacijos panaikinimas (B7-0654/2011);

- (O-000289/2011), kurį pateikė Lívia Járóka ir Simon Busuttil PPE frakcijos vardu Komisijai: Romų diskriminacijos panaikinimas (B7-0655/2011);

- (O-000291/2011), kurį pateikė Mara Bizzotto ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu Tarybai: Strategijos dėl romų įtraukties įgyvendinimas (B7-0656/2011);

- (O-000292/2011), kurį pateikė Mara Bizzotto ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu Komisijai: Strategijos dėl romų įtraukties įgyvendinimas (B7-0657/2011).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Philip Claeys, Andreas Mölzer ir Fiorello Provera – dėl ūkininkų žudymo Pietų Afrikoje (0043/2011);

- Andrew Duff, Mairead McGuinness ir Ádám Kósa – dėl žmonių su negalia balsavimo teisės (0044/2011);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell ir Judith Sargentini – dėl mokslo pajėgumų stiprinimo Afrikoje: Europos ir Afrikos partnerystės radioastronomijos srityje skatinimas (0045/2011);

- Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried ir Marit Paulsen – dėl uždraustuose narvuose laikomų vištų kiaušinių pardavimo (0046/2011).


10. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai 0033/2011, 0034/2011 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


11. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šio dokumento patvirtintą nuorašą:

-Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomas susitarimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo


12. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per pirmąją ir antrąją 2011 m. birželio mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


13. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 29/2011 (N7-0079/2011 - C7-0308/2011 - 2011/2249(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 34/2011 (N7-0081/2011 - C7-0310/2011 - 2011/2251(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 36/2011 (N7-0078/2011 - C7-0271/2011 - 2011/2211(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 38/2011 (N7-0084/2011 - C7-0320/2011 - 2011/2258(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 39/2011 (N7-0085/2011 - C7-0321/2011 - 2011/2259(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 40/2011 (N7-0086/2011 - C7-0322/2011 - 2011/2260(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 41/2011 (N7-0080/2011 - C7-0309/2011 - 2011/2250(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 42/2011 (N7-0083/2011 - C7-0317/2011 - 2011/2256(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 45/2011 (N7-0087/2011 - C7-0333/2011 - 2011/2261(GBD)).


14. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2011 m. lapkričio 9 d.

Banse Michael (Nr. 1068/2011); Ralf Eden (Nr. 1069/2011); Gerhard Brenner (Nr. 1070/2011); Sascha Simon (Nr. 1071/2011); Klaus-Dieter May (Pro Fairness gegen Mobbing) (Nr. 1072/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1073/2011); Hans-Jürgen Geffroy (Nr. 1074/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1075/2011); Gredo Förster (Nr. 1076/2011); Sigrid Kremser (Burgerinitiative Starkenberg) (2 parašai) (Nr. 1077/2011); Andreas Reinold (Nr. 1078/2011); Aris Christidis (Nr. 1079/2011); Ludmila Ryczkowa (Nr. 1080/2011); Stanislav Georgiev (Nr. 1081/2011); Gerald Agthe-Prange (Nr. 1082/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1083/2011); Franco Iulio (Nr. 1084/2011); Mary Adebayo Aina (Nr. 1085/2011); Nicola Caputi (Nr. 1086/2011); Piotr Malek (Nr. 1087/2011); Cristian Rancati (Nr. 1088/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1089/2011); Rosanna Buccetti (Adottabile... non ammansibile) (Nr. 1090/2011); Lynda Harrison (Nr. 1091/2011); Raluca Focşăneanu (Nr. 1092/2011); Stefcho Minchev (Nr. 1093/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1094/2011); Kris Goodwin (Nr. 1095/2011); Roger Barden (2 parašai) (Nr. 1096/2011); Aldert Jan De Haan (FFPE-EPO) (Nr. 1097/2011); Carlo Ruocco (Legambiente, Comitato "Sarzana, che botta!", Stop al consumo di territorio) (Nr. 1098/2011); Francesca Cardenia (Ambulanti Piemontesi) (Nr. 1099/2011); Alexander Perez (Nr. 1100/2011); Alexandra E. Berk (Nr. 1101/2011); Gojko Cizmic (Nr. 1102/2011); Patrick Kinnersly (White Horse Alliance) (Nr. 1103/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1104/2011); Marco Fiorentino (Nr. 1105/2011); Pietro Avino (Orgoglio Meridionale Onlus) (Nr. 1106/2011); Daniela Spera (Comitato Legamjonici) (Nr. 1107/2011); Dominique Hallinck (Nr. 1108/2011); Paul Herzog Von Oldenburg (Federation Pro Europea Christiana) (Nr. 1109/2011); Silvia Hecker (Nr. 1110/2011); Rumen Radev (Nr. 1111/2011); Hans Dieter Borchardt (Nr. 1112/2011); Rudolf Windisch (Nr. 1113/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1114/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1115/2011); Bogna Jaszkowiak - Chagon (Nr. 1116/2011); Velichka Nikolova (5 parašai) (Nr. 1117/2011); Annette Lassen (Nr. 1118/2011); Nicolas Cornee (Nr. 1119/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1120/2011); Hans Peter Oppinger (Nr. 1121/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1122/2011); Osten Sahlen (Politivagn Stockholm) (Nr. 1123/2011); Théodoros Pitikaris (Nr. 1124/2011); Théodoros Pitikaris (Nr. 1125/2011); Johan Willem J.W. Westerhof (Nr. 1126/2011); Jean Yves Quilin (Nr. 1127/2011); Lars-Erik Rosvall (Nr. 1128/2011); Modesto Fernández (Droit de Naître) (3825 parašai) (Nr. 1129/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1130/2011); Jean Mortes (Nr. 1131/2011); Roger Pennetier (Nr. 1132/2011); Alena Balgova (Nr. 1133/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1134/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1135/2011); Enrique Arraiz Curbelo (Nr. 1136/2011); Rubén Luna Villar (Nr. 1137/2011); (autorius neskelbiamas) (2 parašai) (Nr. 1138/2011); Santiago Bosch i Arbusé (Parlament de Catalunya) (Nr. 1139/2011); Gabriel Sánchez Ruiz (Nr. 1140/2011); Virgil Coşcodar (10 parašų) (Nr. 1141/2011); José Miguel González López (Nr. 1142/2011); Diego Rodríguez Vieites (Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro) (Nr. 1143/2011); Eugenio Oria (Nr. 1144/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1145/2011); Claudio Riera y Riera (Asociación para la Defensa de las Playas Norte de Denia) (Nr. 1146/2011); Ángel Torres Rufino (Nr. 1147/2011); Álvaro Caetano (Ganharumo unip Lda) (Nr. 1148/2011); Manuel Navarro Lamolda (Nr. 1149/2011); Leovigildo Paton Selles (Nr. 1150/2011); Jaime Domenech Gelabert (Nr. 1151/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1152/2011); Christian Belsué Villar (Nr. 1153/2011).

2011 m. lapkričio 10 d.

Stanislav Šmídek (Nr. 1154/2011); Gertrud Falk (Fian Food First Information & Action Network) (43 parašai) (Nr. 1155/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1156/2011); Giuseppe Di Maio (Nr. 1157/2011); Antonio Bendato (Nr. 1158/2011); Victor-Winston Grana (Citizen for data protection) (Nr. 1159/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1160/2011); Sohail Khan (Postgraduate The Diplomatic Academy) (Nr. 1161/2011); Ian Rogers (Nr. 1162/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1163/2011); Marco Da Prato (Nr. 1164/2011); Pavel Franěk (Nr. 1165/2011); Christian Belluzzo (Nr. 1166/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1167/2011); Jose Gomez (Nr. 1168/2011).

2011 m. lapkričio 11 d.

Günter Dillikrath (Nr. 1169/2011); Slobodan Heine (Nr. 1170/2011); Josef Hover (Nr. 1171/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1172/2011); Roswitha Clemens (Nr. 1173/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1174/2011); Josef Graf (Nr. 1175/2011); Angelika Ledjeff (Nr. 1176/2011); Stefan Hoschele (Nr. 1177/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1178/2011); Christine Demmer (165 parašai) (Nr. 1179/2011); Gunnar Lang (Nr. 1180/2011); Martin Donat (Oberosterreichische Umweltanwaltschaft) (Nr. 1181/2011); Rainer Klute (Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse) (Nr. 1182/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 1183/2011); Christine Kern (Nr. 1184/2011).


15. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2011 m. lapkričio mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 473.690/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis, antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Frakcijų pritarimu, trečiadienį 15.00–20.00 val. diskusijos vyks tokia tvarka:

1. 2011 m. lapkričio 28 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas (galutinio darbotvarkės projekto 91 punktas)

2. Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje (galutinio darbotvarkės projekto 86 punktas)

3. Romų padėtis valstybėse narėse (galutinio darbotvarkės projekto 131 punktas)

4. Kasetinių šaudmenų uždraudimas (galutinio darbotvarkės projekto 143 punktas)

5. PVM teisės aktų modernizavimas siekiant suteikti postūmį bendrajai skaitmeninei rinkai (galutinio darbotvarkės projekto 129 punktas)

Ketvirtadienis

Frakcijų pritarimu, Komisijos pareiškimas dėl bendros žuvininkystės politikos indėlio gaminant viešąsias gėrybes (galutinio darbotvarkės projekto 130 punktas) išbrauktas.

Frakcijų pritarimu, balsavimas dėl Knuto Fleckensteino pranešimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros (A7-0372/2011) (galutinio darbotvarkės projekto 116 punktas) atidėtas antrajai lapkričio mėn. sesijai.

Kalbėjo Bernd Posselt šiuo klausimu.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo: Pat the Cope Gallagher dėl to, kad nesama Europos Parlamento tinklalapio airių kalba, Gay Mitchell, kuris pritarė jo nuomonei, ir Bairbre de Brún dėl stenogramų airių kalba padėties.


16. Bendra Europos geležinkelių erdvė ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė (nauja redakcija) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

Debora Serracchiani pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Siim Kallas (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Jörg Leichtfried.

Kalbėjo: Werner Kuhn PPE frakcijos vardu, Saïd El Khadraoui S&D frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Michael Cramer Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į Francesco Enrico Speroni pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, John Bufton EFD frakcijos vardu, Mike Nattrass , nepriklausomas Parlamento narys, Antonio Cancian, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Peter van Dalen, Jacky Hénin, Dominique Riquet, Bogusław Liberadzki, João Ferreira, Artur Zasada ir Mathieu Grosch.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vasilica Viorica Dăncilă, Marian-Jean Marinescu, Jaroslav Paška ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Siim Kallas ir Debora Serracchiani.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.8 protokolo 16.11.2011.


17. Direktyvos dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinimo [2011/2024(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

Emma McClarkin pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Milan Cabrnoch (EMPL komiteto nuomonės referentas), Mario Pirillo (ENVI komiteto nuomonės referentas), Constance Le Grip PPE frakcijos vardu, Bernadette Vergnaud S&D frakcijos vardu, Emilie Turunen Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Danuta Jazłowiecka, Evelyne Gebhardt, Edvard Kožušník, Gerard Batten, María Irigoyen Pérez ir Liam Aylward.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Katarína Neveďalová, Vicky Ford, Konstantinos Poupakis, Evelyn Regner, Christa Klaß, Silvia-Adriana Ţicău ir Ilda Figueiredo.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Emma McClarkin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.14 protokolo 15.11.2011.


18. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Csaba Sógor, Gilles Pargneaux, Ramon Tremosa i Balcells, Michail Tremopoulos, Marina Yannakoudakis, João Ferreira ir Gerard Batten.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Martin Ehrenhauser, László Surján, Derek Vaughan, Andrea Zanoni, Margrete Auken, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Gabriel Mato Adrover, Katarína Neveďalová, Theodoros Skylakakis, Francesco Enrico Speroni, Franz Obermayr, Ágnes Hankiss, Ioan Enciu, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Slavi Binev, Czesław Adam Siekierski, Alexander Mirsky, Metin Kazak, Georgios Papanikolaou ir Iliana Malinova Iotova.


19. Vartotojų politika (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naujos vartotojų politikos strategijos [2011/2149(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

Kyriacos Triantaphyllides padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Malcolm Harbour, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Mitro Repo ir Constance Le Grip.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys)

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.15 protokolo 15.11.2011.


20. Internetiniai lošimai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl internetinių lošimų vidaus rinkoje [2011/2084(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

Jürgen Creutzmann padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, María Irigoyen Pérez, Hannu Takkula, Jaroslav Paška, Damien Abad, Olga Sehnalová ir Malcolm Harbour.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.16 protokolo 15.11.2011.


21. Naminių bičių sveikata ir bitininkystė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naminių bičių sveikatos ir bitininkystės sektoriaus uždavinių [2011/2108(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

Csaba Sándor Tabajdi padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Evelyn Regner, Bas Eickhout, Struan Stevenson, João Ferreira, Maria do Céu Patrão Neves, Judith A. Merkies, Andrew Henry William Brons ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.17 protokolo 15.11.2011.


22. Demografiniai pokyčiai ir jų padariniai sanglaudos politikai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai [2010/2157(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

Kerstin Westphal padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Phil Prendergast, Gerard Batten, Miroslav Mikolášik, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Katarína Neveďalová ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 15.11.2011.


23. Valstybės pagalbos taisyklės, susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES valstybės pagalbos taisyklių, susijusių su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis, pertvarkos [2011/2146(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A7-0371/2011)

Peter Simon padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, António Fernando Correia De Campos, Jaroslav Paška, Evelyn Regner, Zuzana Roithová ir Elena Băsescu.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 7.18 protokolo 15.11.2011.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 473.690/OJMA).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.45 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antonescu, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Brons, Brzobohatá, Bufton, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, Daul, David, Davies, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Feio, Ferber, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Grech, Grèze, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lange, de Lange, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Saïfi, Salatto, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wallis, Watson, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika