Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 15. novembris - Strasbūra

2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Regulu [ETIR] par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un tirdzniecības reģistriem (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

DEVE, BUDG, ITRE, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu) (COM(2011)0651 – C7-0360/2011 – 2011/0295(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG, JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas energoinfrastruktūras vadlīnijas un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK (COM(2011)0658 – C7-0371/2011 – 2011/0300(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vadlīnijām Eiropas telekomunikāciju tīkliem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 1336/97/EK (COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai (COM(2011)0650 – C7-0375/2011 – 2011/0294(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un Komisijas Direktīvu 2007/14/EK (COM(2011)0683 – C7-0380/2011 – 2011/0307(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFET, EMPL, ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 47/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0096/2011 – C7-0381/2011 – 2011/2277(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par finanšu instrumentu tirgiem, ar kuru atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/39/EK (pārstrādāta redakcija) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 49/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0097/2011 – C7-0383/2011 – 2011/2278(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Itālijas pieteikums EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – ēku būvniecība) (COM(2011)0480 – C7-0384/2011 – 2011/2279(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL

- Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) (00091/2011 [[01]] – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

LIBE

- Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apstiprināšana) (00091/2011 [[02]] – C7-0386/2011 – 2011/0818(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Projekts protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (apspriešanās) (00092/2011 [[01]] – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

AFET, ECON, LIBE

- Projekts protokolam par Īrijas tautas bažām saistībā ar Lisabonas līgumu (apstiprināšana) (00092/2011 [[02]] – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 46/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0098/2011 – C7-0389/2011 – 2011/2280(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 48/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0099/2011 – C7-0390/2011 – 2011/2281(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 28/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0100/2011 – C7-0391/2011 – 2011/2282(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFET, EMPL, ECON

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 50/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0101/2011 – C7-0394/2011 – 2011/2283(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

Juridisks paziņojums - Privātuma politika