Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για το 'Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0594/2011

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για το Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0596/2011

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για το Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0598/2011

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, για το Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0599/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για το Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0601/2011

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για το Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0604/2011

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για το Ιράν (B7-0606/2011).

II.   Αίγυπτος, ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, για την κατάσταση στην Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0595/2011

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0597/2011

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0600/2011

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0602/2011

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0603/2011

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0605/2011

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για την Αίγυπτο, ειδικότερα την περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (B7-0607/2011).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου