Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 15. november 2011 - Strasbourg

3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Iraan - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel Iraani kohta - hiljutised inimõiguste rikkumise juhtumid (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani kohta (B7-0606/2011).

II.   Egiptus, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtum

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel Egiptuse olukorra, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimelEgiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel Egiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza ja Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel Egiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel Egiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel Egiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel Egiptuse, eelkõige blogija Alaa Abdel Fatah' juhtumi kohta (B7-0607/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika