Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 15 ноември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Решение за неотложна процедура
 5.Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (разискване)
 6.Време за въпроси към Комисията
 7.Време за гласуване
  
7.1.Съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (Преработен текст) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Атинска конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море - с изключение на членове 10 и 11 *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Атинска конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море - членове 10 и 11 *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването между ЕС и Йордания *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Създаване на общо авиационно пространство между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (непреки действия) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Производства по несъстоятелност в рамките на европейското дружествено право (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Демографски промени и последици от тях за бъдещата политика на сближаване на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Къси продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение ***I (гласуване)
  
7.11.Европейска статистика за трайните насаждения ***I (гласуване)
  
7.12.Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (преки действия) * (гласуване)
  
7.13.Участие на предприятия, научно-изследователски центрове и университети в непреките дейности по Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия (2012—2013 г.) * (гласуване)
  
7.14.Прилагане на Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации (гласуване)
  
7.15.Нова стратегия за политика за защита на потребителите (гласуване)
  
7.16.Зелена книга относно хазарта по интернет на вътрешния пазар (гласуване)
  
7.17.Здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството (гласуване)
  
7.18.Реформа на правилата на ЕС за държавните помощи относно услугите от общ икономически интерес (гласуване)
  
7.19.Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Искане за защита на парламентарен имунитет
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Представяне на работната програма на Комисията за 2012 г. (разискване)
 13.Конференция по въпросите на климата в Дърбан (разискване)
 14.Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2010 г. (разискване)
 15.Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие (разискване)
 16.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2010 г. (разискване)
 17.Знак за европейско наследство ***II (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (240 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (802 kb) 
 
Протокол (242 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (272 kb) Резултати от поименно гласуване (466 kb) 
 
Протокол (272 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (495 kb) Резултати от поименно гласуване (1089 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност