Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 5.Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (συζήτηση)
 6.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Συντονισμός των εγγυήσεων που απαιτούνται εκ μέρους των εταιριών (άρθρο 54 ΣΛΕΕ) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους - Εξαιρουμένων των άρθρων 10 και 11 *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών - όσον αφορά τα άρθρα 10 και 11 της σύμβασης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Ευρωμεσογειακή συμφωνία ΕΕ/ Ιορδανίας για τις αεροπορικές μεταφορές *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία κοινού αεροπορικού χώρου ΕΕ-Γεωργίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους νήσους * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (έμμεσες δράσεις) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις επιχειρήσεις (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Η δημογραφική αλλαγή και οι συνέπειές της για την πολιτική συνοχής (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Ευρωπαϊκές στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Πόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για δραστηριότητες πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης (άμεσες δράσεις) * (ψηφοφορία)
  
7.13.Συμμετοχή επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων στις έμμεσες δράσεις βάσει του προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας * (ψηφοφορία)
  
7.14.Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα (ψηφοφορία)
  
7.15.Μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασίας των καταναλωτών (ψηφοφορία)
  
7.16.Επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια (ψηφοφορία)
  
7.17.Υγεία των μελισσών και μελισσοκομικός τομέας (ψηφοφορία)
  
7.18.Κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ψηφοφορία)
  
7.19.Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2012 (συζήτηση)
 13.Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντέρμπαν (συζήτηση)
 14.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2010 (συζήτηση)
 15.Λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)
 16.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2010 (συζήτηση)
 17.Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***II (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (802 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (279 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (431 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (264 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (467 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1004 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου