Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 15 november 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (debatt)
 6.Frågestund med frågor till kommissionen
 7.Omröstning
  7.1.Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget avsedda bolagen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I (omröstning)
  7.11.Europeisk statistik över permanenta grödor ***I (omröstning)
  7.12.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) * (omröstning)
  7.13.Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013) * (omröstning)
  7.14.Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (omröstning)
  7.15.Konsumentpolitik (omröstning)
  7.16.Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)
  7.17.Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (omröstning)
  7.18.Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (omröstning)
  7.19.Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2012 (debatt)
 13.Klimatkonferens i Durban (debatt)
 14.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport – 2010 (debatt)
 15.EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (debatt)
 16.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (debatt)
 17.Europeiska kulturarvsmärket ***II (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (214 kb) Närvarolista (61 kb)    Omröstningar med namnupprop (802 kb) 
 
Protokoll (205 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (270 kb) Omröstningar med namnupprop (439 kb) 
 
Protokoll (240 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (448 kb) Omröstningar med namnupprop (935 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy