Zoznam 
Zápisnica
PDF 245kWORD 230k
Utorok, 15. novembra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Rozhodnutie o naliehavom postupe
 5.Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (rozprava)
 6.Hodina otázok pre Komisiu
 7.Hlasovanie
  
7.1.Koordinácia ochranných opatrení vyžadovaných od obchodných spoločností (článok 54 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Aténsky dohovor o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori – s výnimkou článkov 10 a 11 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Aténsky dohovor o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori – pokiaľ ide o články 10 a 11 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.7.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (nepriame akcie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Konkurzné konanie v rámci práva obchodných spoločností EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.9.Demografická zmena a jej dôsledky pre politiku súdržnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.10.Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie ***I (hlasovanie)
  
7.11.Európska štatistika trvalých plodín ***I (hlasovanie)
  
7.12.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (priame akcie) * (hlasovanie)
  
7.13.Účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na nepriamych akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu * (hlasovanie)
  
7.14.Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (hlasovanie)
  
7.15.Spotrebiteľská politika (hlasovanie)
  
7.16.Online hazardné hry (hlasovanie)
  
7.17.Zdravie včiel medonosných a včelárstvo (hlasovanie)
  
7.18.Pravidlá v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (hlasovanie)
  
7.19.Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Pracovný program Komisie na rok 2012 (rozprava)
 13.Konferencia o zmene klímy v Durbane (rozprava)
 14.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2010 (rozprava)
 15.Správa o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja (rozprava)
 16.Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ v roku 2010 (rozprava)
 17.Značka Európske dedičstvo ***II (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Predložené dokumenty

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (KOM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie [EMIR] o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (KOM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

DEVE, BUDG, ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES (KOM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES (KOM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (KOM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica Komisie 2007/14/ES (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFET, EMPL, ECON

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 47/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (prepracované znenie) (KOM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 49/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17.mája2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Talianska EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol – výstavba budov) (KOM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL

- Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (konzultácia) (00091/2011 [[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

LIBE

- Návrh protokolu o uplatňovaní Charty základných práv Európskej únie na Českú republiku (potvrdenie) (00091/2011 [[02]] - C7-0386/2011 - 2011/0818(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) (00092/2011 [[01]] - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

AFET, ECON, LIBE

- Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (potvrdenie) (00092/2011 [[02]] - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 46/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC48 /2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0099/2011 - C7-0390/2011 - 2011/2281(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 28/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0100/2011 - C7-0391/2011 - 2011/2282(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich výkazoch určitých druhov podnikov (KOM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFET, EMPL, ECON

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 50/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0101/2011 - C7-0394/2011 - 2011/2283(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (KOM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA


3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Podľa čl. 122 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE o Iráne – nedávnych prípadoch porušovania ľudských práv (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o Iráne (B7-0606/2011).

II.   Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o situácii v Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška a Mara Bizzotto v mene skupiny EFD o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE o Egypte, najmä prípade blogera Alú Abdulfatáha (B7-0607/2011).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 149 rokovacieho poriadku.


4. Rozhodnutie o naliehavom postupe

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 142 rokovacieho poriadku) vo veci:

- Návrh rozhodnutia Rady o schválení Vyhlásenia o udelení rybolovných možností vo vodách EÚ rybárskym plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky vo výhradnej hospodárskej zóne pri pobreží Francúzskej Guyany, v mene Európskej únie (C7-0121/2011 – 08202/2011 – 2010(0392)NLE)

V rozprave vystúpil Crescenzio Rivellini (spravodajca).

Parlament žiadosť zamietol.


5. Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (rozprava)

Správa o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu [2011/2052(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

Frédéric Daerden uviedol správu.

V rozprave vystúpil László Andor (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrea Cozzolino (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Katarína Neveďalová (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Anna Záborská (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Veronica Lope Fontagné v mene skupiny PPE, Alejandro Cercas v mene skupiny S&D, Elizabeth Lynne v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Ilda Figueiredo v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Philip Claeys nezaradený poslanec, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jean Lambert, Ivo Strejček, Gabriele Zimmer, Mara Bizzotto, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Niccolò Rinaldi, Philippe Boulland, Kinga Göncz, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė, Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Edit Bauer, Jutta Steinruck a Franz Obermayr.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ádám Kósa, Josefa Andrés Barea, Miroslav Mikolášik, Wojciech Michał Olejniczak a Barbara Matera.

Vystúpili títo rečníci: László Andor a Frédéric Daerden.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.19 zápisnice zo dňa 15.11.2011.


6. Hodina otázok pre Komisiu

Budúcnosť politiky súdržnosti a SPP

Johannes Hahn, Dacian Cioloş a László Andor (členovia Komisie)

Johannes Hahn, Dacian Cioloş a László Andor odpovedali na otázky, ktoré položili títo poslanci:

Esther Herranz García, Constanze Angela Krehl, Marit Paulsen, Elisabeth Schroedter, Sajjad Karim, Nikolaos Chountis, John Stuart Agnew a Diane Dodds.

V rozprave vystúpil João Ferreira s poznámkou k priebehu hodiny otázok pre Komisiu.

Johannes Hahn, Dacian Cioloş a László Andor taktiež odpovedali na otázky, ktoré položili títo poslanci:

Seán Kelly, Paolo De Castro, George Lyon, Satu Hassi, James Nicholson, Jaroslav Paška, Cornelia Ernst, Franz Obermayr, Elisabeth Jeggle, Josefa Andrés Barea a Riikka Manner.

Čas vyhradený pre otázky pre Komisiu sa skončil.


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


7.1. Koordinácia ochranných opatrení vyžadovaných od obchodných spoločností (článok 54 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (prepracované znenie) [COM(2011)0029 - C7-0037/2011- 2011/0011(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0477)


7.2. Aténsky dohovor o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori – s výnimkou článkov 10 a 11 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11 [08663/2011 - C7-0142/2011- 2003/0132A(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Brian Simpson (A7-0356/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0478)

Parlament udelil súhlas s pristúpením k protokolu.


7.3. Aténsky dohovor o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori – pokiaľ ide o články 10 a 11 *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, pokiaľ ide o jeho články 10 a 11 [08663/2011 - C7-0143/2011- 2003/0132B(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0479)

Parlament udelil súhlas s pristúpením k protokolu.


7.4. Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej [09189/2011 - C7-0122/2011- 2010/0180(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Olga Sehnalová (A7-0347/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0480)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.5. Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o uzavretí Dohody o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Gruzínskom [09185/2011 - C7-0124/2011- 2010/0186(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0481)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


7.6. Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa dočasne pozastavujú autonómne clá podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy [COM(2011)0259 - C7-0146/2011- 2011/0111(CNS)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0482)


7.7. Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (nepriame akcie) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na rozhodnutie Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom nepriamych akcií v a ktorým sa implementuje rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) [COM(2011)0073 - C7-0075/2011- 2011/0043(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jan Březina (A7-0358/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0483)


7.8. Konkurzné konanie v rámci práva obchodných spoločností EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o konkurznom konaní v rámci práva obchodných spoločností EÚ [2011/2006(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0484)


7.9. Demografická zmena a jej dôsledky pre politiku súdržnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o demografickej zmene a jej dôsledkoch pre budúcu politiku súdržnosti EÚ [2010/2157(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0485)


7.10. Predaj nakrátko a určité aspekty swapov na úverové zlyhanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie [COM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené na rokovaní 5. júla 2011 (bod 7.17 zápisnice zo dňa 5.7.2011).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0486)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0486)

Vystúpenie

Pascal Canfin (spravodajca) pred hlasovaním.


7.11. Európska štatistika trvalých plodín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike trvalých plodín [COM(2010)0249 - C7-0129/2010- 2010/0133(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0487)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0487)


7.12. Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (priame akcie) * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o osobitnom programe, ktorý sa má vykonávať prostredníctvom priamych akcií Spoločného výskumného centra v rámci vykonávania rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) [COM(2011)0074 - C7-0078/2011- 2011/0044(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jan Březina (A7-0340/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0488)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0488)


7.13. Účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na nepriamych akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu * (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Rady (Euratom), ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na nepriamych akciách rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2012 – 2013) [COM(2011)0071 - C7-0076/2011- 2011/0045(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jan Březina (A7-0345/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0489)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0489)


7.14. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií [2011/2024(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Emma McClarkin (A7-0373/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0490)


7.15. Spotrebiteľská politika (hlasovanie)

Správa o novej stratégii pre spotrebiteľskú politiku [2011/2149(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou GUE/NGL)

Prijatý (P7_TA(2011)0491)


7.16. Online hazardné hry (hlasovanie)

Správa o online hazardných hrách na vnútornom trhu [2011/2084(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0492)


7.17. Zdravie včiel medonosných a včelárstvo (hlasovanie)

Správa o zdraví včiel medonosných a problémoch odvetvia včelárstva [2011/2108(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený viac ako 40 poslancami)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0493)

Vystúpenie

Csaba Sándor Tabajdi (spravodajca) pred hlasovaním so žiadosťou, aby sa o alternatívnom návrhu uznesenia, ako aj o uznesení výboru AGRI hlasovalo podľa mien.

Parlament túto žiadosť schválil.


7.18. Pravidlá v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (hlasovanie)

Správa o reforme uplatňovania pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu [2011/2146(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca Peter Simon (A7-0371/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0494)


7.19. Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (hlasovanie)

Správa o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu [2011/2052(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0495)

Vystúpenie

Anna Záborská pred hlasovaním o odseku 48, aby navrhla vloženie nového odseku 28a. Parlament schválil tento návrh.


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Kerstin Westphal - A7-0350/2011

Elena Băsescu, Ramona Nicole Mănescu, Robert Dušek, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan a Julie Girling

Správa: Pascal Canfin - A7-0055/2011

Bendt Bendtsen, Paul Murphy, Peter Jahr, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Julie Girling a Syed Kamall

Správa: Mariya Nedelcheva - A7-0188/2011

Peter Jahr a Julie Girling

Správa: Emma McClarkin - A7-0373/2011

Raffaele Baldassarre

Vystúpili títo poslanci: Charles Tannock k výkladu ustanovení týkajúcich sa vysvetlenia hlasovania (článok 170 rokovacieho poriadku) (predsedajúca vzala tento príspevok na vedomie) a Andreas Schwab na tú istú tému.

Správa: Emma McClarkin - A7-0373/2011

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Mario Pirillo, Morten Messerschmidt, Marina Yannakoudakis, Richard Howitt, Seán Kelly, Julie Girling, George Lyon a Kay Swinburne

Správa: Kyriacos Triantaphyllides - A7-0369/2011

Paolo Bartolozzi, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Julie Girling a Anna Záborská

Správa: Jürgen Creutzmann - A7-0342/2011

Salvatore Iacolino, Bendt Bendtsen, Cristiana Muscardini, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Mitro Repo, Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Diane Dodds, Seán Kelly, Julie Girling, Anna Záborská a Christofer Fjellner

Správa: Csaba Sándor Tabajdi - A7-0359/2011

Andrea Zanoni, Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Elena Băsescu, Oreste Rossi, Giommaria Uggias, Kay Swinburne, Diane Dodds a Julie Girling

Správa: Peter Simon - A7-0371/2011

Bendt Bendtsen, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Kay Swinburne, Julie Girling a Andreas Schwab

Správa: Frédéric Daerden - A7-0370/2011

Ramona Nicole Mănescu, Raffaele Baldassarre, Paul Murphy, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu, Bendt Bendtsen, Iva Zanicchi a Julie Girling


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.05 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

10. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Dimitar Stoyanov poslal predsedovi žiadosť o ochranu svojej imunity a svojich výsad v súvislosti so súdnym konaním prebiehajúcim pred súdom v Sofii.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Pracovný program Komisie na rok 2012 (rozprava)

Vyhlásenie predsedu Komisie: Pracovný program Komisie na rok 2012

José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Nicole Sinclaire nezaradená poslankyňa, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Gerard Batten, Angelika Werthmann, Csaba Őry a Alejandro Cercas.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Charles Goerens, Ashley Fox, João Ferreira, Andreas Mölzer, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Fiona Hall, Sajjad Karim, Georgios Toussas, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nikolaos Salavrakos, Richard Seeber, Thijs Berman, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Andreas Schwab, Enrique Guerrero Salom, Mathieu Grosch, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Frédéric Daerden, Lambert van Nistelrooij, Sergio Gaetano Cofferati, Inese Vaidere a Rui Tavares.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Monika Flašíková Beňová, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle a Liisa Jaakonsaari.

V rozprave vystúpil Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie).

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: počas decembrovej schôdze 2011.


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

13. Konferencia o zmene klímy v Durbane (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000216/2011), ktorú položil Jo Leinen, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia o zmene klímy v Durbane (COP 17) (B7-0639/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000217/2011), ktorú položil Jo Leinen, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia o zmene klímy v Durbane (COP 17) (B7-0640/2011)

Predseda v krátkosti uviedol problematiku.

Jo Leinen rozvinul otázky na ústne zodpovedanie.

Joanna Maćkowiak-Pandera (úradujúca predsedníčka Rady) a Connie Hedegaard (členka Komisie) odpovedali na otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Miroslav Ouzký v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Anna Rosbach, Godfrey Bloom, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan Cizelj, Rovana Plumb, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Jolanta Emilia Hibner a Sirpa Pietikäinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, João Ferreira, Csanád Szegedi, Maria Da Graça Carvalho, Monika Flašíková Beňová, Iosif Matula a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Connie Hedegaard a Joanna Maćkowiak-Pandera.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Dan Jørgensen v mene skupiny S&D, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Bairbre de Brún v mene skupiny GUE/NGL, o konferencii o zmene klímy v Durbane (COP 17) (B7-0571/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.9 zápisnice zo dňa 16.11.2011.


14. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov za rok 2010 (rozprava)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) predstavil výročnú správu Dvora audítorov za rok 2010.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jorgo Chatzimarkakis v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nicole Sinclaire, Angelika Werthmann, Monica Luisa Macovei, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrea Češková, Iliana Ivanova, Georgios Stavrakakis, Jean-Pierre Audy, Derek Vaughan, Tamás Deutsch, Cătălin Sorin Ivan, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lambert van Nistelrooij a Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Olbrycht, Janusz Władysław Zemke, Nicole Sinclaire a Paul Rübig.

V rozprave vystúpili: Algirdas Šemeta a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava sa skončila.


15. Správa o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000248/2011), ktorú položila Michèle Striffler, v mene výboru DEVE, pre Radu: Správa EÚ o financovaní rozvoja (B7-0642/2011)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000249/2011), ktorú položila Michèle Striffler, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Správa o zodpovednosti EÚ v oblasti financovania rozvoja (B7-0643/2011)

Vystúpili títo rečníci: Krzysztof Stanowski (predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE, Thijs Berman v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE, John Bufton v mene skupiny EFD, Eleni Theocharous, Michael Cashman, Anna Záborská, Corina Creţu a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu a Monika Flašíková Beňová.

Vystúpili títo rečníci: Andris Piebalgs a Krzysztof Stanowski.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Michèle Striffler, v mene výboru DEVE, o správe o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja (B7-0574/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 16.11.2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 20.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

16. Spoločné parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ v roku 2010 (rozprava)

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ v roku 2010 [2011/2120(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

Filip Kaczmarek uviedol správu

V rozprave vystúpil Andris Piebalgs (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská v mene skupiny PPE, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Cristian Dan Preda, Miguel Angel Martínez Martínez, Corina Creţu a Maurice Ponga.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Zuzana Roithová a Csanád Szegedi.

V rozprave vystúpili: Andris Piebalgs a Filip Kaczmarek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 16.11.2011.


17. Značka Európske dedičstvo ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

Chrysoula Paliadeli uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpila Androulla Vassiliou (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid v mene skupiny PPE, Katarína Neveďalová v mene skupiny S&D, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Csanád Szegedi nezaradený poslanec, Marco Scurria, Mary Honeyball, Janusz Wojciechowski, Georgios Papanikolaou, Ryszard Czarnecki, Heinz K. Becker, Miroslav Mikolášik a Bogusław Sonik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Zoltán Bagó, Iosif Matula, László Tőkés, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Piotr Borys a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Androulla Vassiliou a Chrysoula Paliadeli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 16.11.2011.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 473.690/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia