Index 
Protokoll
PDF 240kWORD 205k
Tisdagen den 15 november 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (debatt)
 6.Frågestund med frågor till kommissionen
 7.Omröstning
  7.1.Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget avsedda bolagen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.7.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.9.Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.10.Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I (omröstning)
  7.11.Europeisk statistik över permanenta grödor ***I (omröstning)
  7.12.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) * (omröstning)
  7.13.Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013) * (omröstning)
  7.14.Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (omröstning)
  7.15.Konsumentpolitik (omröstning)
  7.16.Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)
  7.17.Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (omröstning)
  7.18.Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (omröstning)
  7.19.Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2012 (debatt)
 13.Klimatkonferens i Durban (debatt)
 14.Redogörelse för revisionsrättens årsrapport – 2010 (debatt)
 15.EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (debatt)
 16.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (debatt)
 17.Europeiska kulturarvsmärket ***II (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (KOM(2011)0654 - C7-0358/2011 - 2011/0297(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (KOM(2011)0652 - C7-0359/2011 - 2011/0296(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG, ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (KOM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG (KOM(2011)0658 - C7-0371/2011 - 2011/0300(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, ECON, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG (KOM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (KOM(2011)0650 - C7-0375/2011 - 2011/0294(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv2007/14/EG (KOM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

AFET, EMPL, ECON

- Förslag till anslagsöverföring DEC 47/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (Omarbetning) (KOM(2011)0656 - C7-0382/2011 - 2011/0298(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 49/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Südtirol Construction of buildings från Italien) (KOM(2011)0480 - C7-0384/2011 - 2011/2279(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

EMPL

- Utkast till protokoll om Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (samråd) (00091/2011 [[01]] - C7-0385/2011 - 2011/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

LIBE

- Utkast till protokoll om Tjeckiens tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (godkännande) (00091/2011 [[02]] - C7-0386/2011 - 2011/0818(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (samråd) (00092/2011 [[01]] - C7-0387/2011 - 2011/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

AFET, ECON, LIBE

- Utkast till protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget (godkännande) (00092/2011 [[02]] - C7-0388/2011 - 2011/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Förslag till anslagsöverföring DEC 46/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 48/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0099/2011 - C7-0390/2011 - 2011/2281(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0100/2011 - C7-0391/2011 - 2011/2282(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag (KOM(2011)0684 - C7-0393/2011 - 2011/0308(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

AFET, EMPL, ECON

- Förslag till anslagsöverföring DEC 50/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0101/2011 - C7-0394/2011 - 2011/2283(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (KOM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0594/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0596/2011);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0598/2011);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0599/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0601/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, om Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (B7-0604/2011);

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Emilie Turunen, Ulrike Lunacek och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B7-0606/2011).

II.   Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om situationen i Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0595/2011);

- Fiorello Provera, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0597/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0600/2011);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza och Kristian Vigenin för S&D-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0602/2011);

- Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0603/2011);

- Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0605/2011);

- Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen, Nicole Kiil-Nielsen, Rui Tavares och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, om Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (B7-0607/2011).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 149 i arbetsordningen.


4. Beslut om brådskande förfarande

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 142 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Utkast till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust (C7-0121/2011 – 08202/2011 – 2010(0392)NLE)

Talare: Crescenzio Rivellini (föredragande).

Parlamentet förkastade begäran.


5. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (debatt)

Betänkande om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning [2011/2052(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

Frédéric Daerden redogjorde för sitt betänkande.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrea Cozzolino (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Katarína Neveďalová (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Veronica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Marian Harkin, Jean Lambert, Ivo Strejček, Gabriele Zimmer, Mara Bizzotto, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sylvana Rapti, Jaroslav Paška, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Niccolò Rinaldi, Philippe Boulland, Kinga Göncz, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė, Konstantinos Poupakis, Richard Howitt, Edit Bauer, Jutta Steinruck och Franz Obermayr.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ádám Kósa, Josefa Andrés Barea, Miroslav Mikolášik, Wojciech Michał Olejniczak och Barbara Matera.

Talare: László Andor och Frédéric Daerden.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.19 i protokollet av den 15.11.2011.


6. Frågestund med frågor till kommissionen

Framtiden för sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken

Johannes Hahn, Dacian Cioloş och László Andor (kommissionsledamöter)

Johannes Hahn, Dacian Cioloş och László Andor besvarade frågor från följande ledamöter:

Esther Herranz García, Constanze Angela Krehl, Marit Paulsen, Elisabeth Schroedter, Sajjad Karim, Nikolaos Chountis, John Stuart Agnew och Diane Dodds.

Talare: João Ferreira yttrade sig om genomförandet av frågestunden med frågor till kommissionen.

Johannes Hahn, Dacian Cioloş och László Andor besvarade även frågor från följande ledamöter:

Seán Kelly, Paolo De Castro, George Lyon, Satu Hassi, James Nicholson, Jaroslav Paška, Cornelia Ernst, Franz Obermayr, Elisabeth Jeggle, Josefa Andrés Barea och Riikka Manner.

Frågestunden med frågor till kommissionen avslutades.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Samordning av de skyddsåtgärder som krävs av de i artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget avsedda bolagen ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 54 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga (omarbetning) [KOM(2011)0029 - C7-0037/2011- 2011/0011(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0348/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0477)


7.2. Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11 [08663/2011 - C7-0142/2011- 2003/0132A(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Brian Simpson (A7-0356/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0478)

Parlamentet godkände anslutningen till protokollet.


7.3. Atenkonventionen om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11 [08663/2011 - C7-0143/2011- 2003/0132B(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0341/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0479)

Parlamentet godkände anslutningen till protokollet.


7.4. Europa-Medelhavsavtal EU/Jordanien om luftfart *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om ingående av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan [09189/2011 - C7-0122/2011- 2010/0180(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0347/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0480)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.5. Ingående av ett avtal om ett gemensamt luftrum mellan EU och Georgien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till beslutet av rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om ingående av avtalet om ett gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien [09185/2011 - C7-0124/2011- 2010/0186(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0344/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0481)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.


7.6. Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Kanarieöarna [KOM(2011)0259 - C7-0146/2011- 2011/0111(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0357/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0482)


7.7. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (indirekta åtgärder) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som ska genomföras genom indirekta åtgärder för genomförande av sjunde ramprogrammet (2012–2013) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet [KOM(2011)0073 - C7-0075/2011- 2011/0043(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jan Březina (A7-0358/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0483)


7.8. Insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om insolvensförfaranden inom ramen för EU:s bolagsrätt [2011/2006(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A7-0355/2011)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0484)


7.9. Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik [2010/2157(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A7-0350/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0485)


7.10. Blankning och vissa aspekter av kreditswappar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar [KOM(2010)0482 - C7-0264/2010- 2010/0251(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pascal Canfin (A7-0055/2011)

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution hade skjutits upp vid sammanträdet den 5 juli 2011 (punkt 7.17 i protokollet av den 5.7.2011).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0486)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0486)

Inlägg

Pascal Canfin (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


7.11. Europeisk statistik över permanenta grödor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik över permanenta grödor [KOM(2010)0249 - C7-0129/2010- 2010/0133(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Mariya Nedelcheva (A7-0188/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0487)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0487)


7.12. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (direkta åtgärder) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om det särskilda program som genom direkta åtgärder ska genomföras av gemensamma forskningscentrumet för genomförande av ramprogrammet (2012–2013) för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet [KOM(2011)0074 - C7-0078/2011- 2011/0044(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jan Březina (A7-0340/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0488)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0488)


7.13. Företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram (2012–2013) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i indirekta åtgärder inom Europeiska atomenergigemenskapens ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2012–2013) [KOM(2011)0071 - C7-0076/2011- 2011/0045(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jan Březina (A7-0345/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0489)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0489)


7.14. Tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer 2005/36/EG (omröstning)

Betänkande om tillämpningen av direktivet om yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) [2011/2024(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Emma McClarkin (A7-0373/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0490)


7.15. Konsumentpolitik (omröstning)

Betänkande om en ny strategi för konsumentpolitiken [2011/2149(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0369/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från GUE/NGL-gruppen)

Antogs (P7_TA(2011)0491)


7.16. Onlinespel på den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om onlinespel på den inre marknaden [2011/2084(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jürgen Creutzmann (A7-0342/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0492)


7.17. Honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn (omröstning)

Betänkande om honungsbins hälsa och utmaningarna för biodlingssektorn [2011/2108(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi (A7-0359/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från fler än 40 ledamöter)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0493)

Inlägg

Före omröstningen begärde Csaba Sándor Tabajdi (föredragande) att man skulle rösta med namnupprop om både det alternativa förslaget till resolution och resolutionen från AGRI-utskottet.

Parlamentet godkände denna begäran.


7.18. Statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (omröstning)

Betänkande om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [2011/2146(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A7-0371/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0494)


7.19. Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning (omröstning)

Betänkande om den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning [2011/2052(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Frédéric Daerden (A7-0370/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0495)

Inlägg

Före omröstningen om punkt 48 yttrade sig Anna Záborská och föreslog att en ny punkt 28a skulle läggas till. Parlamentet godkände förslaget.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kerstin Westphal - A7-0350/2011

Elena Băsescu, Ramona Nicole Mănescu, Robert Dušek, Peter Jahr, Kay Swinburne, Seán Kelly, Daniel Hannan och Julie Girling

Betänkande Pascal Canfin - A7-0055/2011

Bendt Bendtsen, Paul Murphy, Peter Jahr, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Julie Girling och Syed Kamall

Betänkande Mariya Nedelcheva - A7-0188/2011

Peter Jahr och Julie Girling

Betänkande Emma McClarkin - A7-0373/2011

Raffaele Baldassarre

Talare: Charles Tannock yttrade sig om tolkningen av bestämmelserna om röstförklaringar (artikel 170 i arbetsordningen). (Talmannen noterade dessa kommentarer.) Andreas Schwab yttrade sig om samma fråga.

Betänkande Emma McClarkin - A7-0373/2011

Salvatore Iacolino, Charles Tannock, Andreas Schwab, Elena Băsescu, Mario Pirillo, Morten Messerschmidt, Marina Yannakoudakis, Richard Howitt, Seán Kelly, Julie Girling, George Lyon och Kay Swinburne

Betänkande Kyriacos Triantaphyllides - A7-0369/2011

Paolo Bartolozzi, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Julie Girling och Anna Záborská

Betänkande Jürgen Creutzmann - A7-0342/2011

Salvatore Iacolino, Bendt Bendtsen, Cristiana Muscardini, Mario Pirillo, Oreste Rossi, Mitro Repo, Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Diane Dodds, Seán Kelly, Julie Girling, Anna Záborská och Christofer Fjellner

Betänkande Csaba Sándor Tabajdi - A7-0359/2011

Andrea Zanoni, Giovanni La Via, Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Elena Băsescu, Oreste Rossi, Giommaria Uggias, Kay Swinburne, Diane Dodds och Julie Girling

Betänkande Peter Simon - A7-0371/2011

Bendt Bendtsen, Raffaele Baldassarre, Morten Messerschmidt, Kay Swinburne, Julie Girling och Andreas Schwab

Betänkande Frédéric Daerden - A7-0370/2011

Ramona Nicole Mănescu, Raffaele Baldassarre, Paul Murphy, Morten Messerschmidt, Elena Băsescu, Bendt Bendtsen, Iva Zanicchi och Julie Girling


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.05 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

10. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Dimitar Stoyanov hade vänt sig till talmannen med en begäran om fastställelse av sin immunitet och sina privilegier, med anledning av ett rättsligt förfarande vid domstolen i Sofia.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Kommissionens arbetsprogram för 2012 (debatt)

Uttalande av kommissionens ordförande: Kommissionens arbetsprogram för 2012

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Andrew Duff för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Mario Borghezio för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, grupplös, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Helmut Scholz, Gerard Batten, Angelika Werthmann, Csaba Őry och Alejandro Cercas.

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

Talare: Charles Goerens, Ashley Fox, João Ferreira, Andreas Mölzer, Gay Mitchell, Zita Gurmai, Fiona Hall, Sajjad Karim, Georgios Toussas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nikolaos Salavrakos, Richard Seeber, Thijs Berman, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Andreas Schwab, Enrique Guerrero Salom, Mathieu Grosch, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera, Frédéric Daerden, Lambert van Nistelrooij, Sergio Gaetano Cofferati, Inese Vaidere och Rui Tavares.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Monika Flašíková Beňová, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons, Ingeborg Gräßle och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i december 2011.


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

13. Klimatkonferens i Durban (debatt)

Muntlig fråga (O-000216/2011) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till rådet: Klimatkonferensen i Durban (COP 17) (B7-0639/2011)

Muntlig fråga (O-000217/2011) från Jo Leinen, för utskottet ENVI, till kommissionen: Klimatkonferensen i Durban (COP 17) (B7-0640/2011)

Talmannen gav en kort inledning.

Jo Leinen utvecklade de muntliga frågorna.

Joanna Maćkowiak-Pandera (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade de muntliga frågorna.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Miroslav Ouzký för ECR-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Lucas Hartong, grupplös, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Anna Rosbach, Godfrey Bloom, Pilar del Castillo Vera, Kriton Arsenis, Julie Girling, Romana Jordan Cizelj, Rovana Plumb, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Jolanta Emilia Hibner och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, João Ferreira, Csanád Szegedi, Maria Da Graça Carvalho, Monika Flašíková Beňová, Iosif Matula och Elena Băsescu.

Talare: Connie Hedegaard och Joanna Maćkowiak-Pandera.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Corinne Lepage för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, om klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17) (B7-0571/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 16.11.2011.


14. Redogörelse för revisionsrättens årsrapport – 2010 (debatt)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (revisionsrättens ordförande) redogjorde för revisionsrättens årsrapport för 2010.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Algirdas Šemeta (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Jens Geier för S&D-gruppen, Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nicole Sinclaire, Angelika Werthmann, Monica Luisa Macovei, Inés Ayala Sender, Jan Mulder, Andrea Češková, Iliana Ivanova, Georgios Stavrakakis, Jean-Pierre Audy, Derek Vaughan, Tamás Deutsch, Cătălin Sorin Ivan, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lambert van Nistelrooij och Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Olbrycht, Janusz Władysław Zemke, Nicole Sinclaire och Paul Rübig.

Talare: Algirdas Šemeta och Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (debatt)

Muntlig fråga (O-000248/2011) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till rådet: EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (B7-0642/2011)

Muntlig fråga (O-000249/2011) från Michèle Striffler, för utskottet DEVE, till kommissionen: EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (B7-0643/2011)

Talare: Krzysztof Stanowski (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Thijs Berman för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, John Bufton för EFD-gruppen, Eleni Theocharous, Michael Cashman, Anna Záborská, Corina Creţu och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Andris Piebalgs och Krzysztof Stanowski.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Michèle Striffler, för utskottet DEVE, om redovisningsrapporten om utvecklingsfinansiering (B7-0574/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 16.11.2011.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

16. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (debatt)

Betänkande om den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbete under 2010 [2011/2120(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

Filip Kaczmarek redogjorde för sitt betänkande

Talare: Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Isabelle Durant för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Cristian Dan Preda, Miguel Angel Martínez Martínez, Corina Creţu och Maurice Ponga.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová och Csanád Szegedi.

Talare: Andris Piebalgs och Filip Kaczmarek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 16.11.2011.


17. Europeiska kulturarvsmärket ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

Chrysoula Paliadeli redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen).

Talare: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid för PPE-gruppen, Katarína Neveďalová för S&D-gruppen, Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFD-gruppen, Csanád Szegedi, grupplös, Marco Scurria, Mary Honeyball, Janusz Wojciechowski, Georgios Papanikolaou, Ryszard Czarnecki, Heinz K. Becker, Miroslav Mikolášik och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Zoltán Bagó, Iosif Matula, László Tőkés, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Piotr Borys och Elena Băsescu.

Talare: Androulla Vassiliou och Chrysoula Paliadeli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 16.11.2011.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 473.690/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy