Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 14.11.2011 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (C(2011) 8076) – краен срок : 14 януари 2012 г.

разглеждане в комисия : водеща: PECH

Правна информация - Политика за поверителност